Blog

Bredbånd i Os

Os kommune ønsker å søke Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Hedmark fylkeskommune om tilskudd for utbygging av høyhastighetsbredbånd i to områder i kommunen.

Nkom har i 2018 gitt en rammebevilgning på 9 millioner til Hedmark og fylkeskommunen selv ønsker å dele ut 30 millioner til kommunene. Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.

I 2015 ble det gjort en utbygging som ga mange innbygger i kommunen tilgang på godt bredbånd på radio. Denne satsningen var en direkte konsekvens av kommunens søknad i 2014 om midler fra Nkom til utbygging. Kommunen ønsker å bidra videre til bedre bredbåndstilbud til flere innbyggere og legger derfor ut følgende områder på høring, slik at du kan komme med innspill og vi kan søke om mer støtte.

  • Dalsbygda
  • Fra Narjordet til Tufsingdalen og kommunegrensen mot Engerdal

Kartutsnittet er skisser så plassering av boliger innenfor og utenfor områdene må ikke tolkes som absolutte (SE KART HER).

KART SOM PDF:
Indre-dalsbygda bredbånd

Os-dalsbygda bredbånd

Innbyggere, bedrifter, hytteeiere, lag og foreninger og andre interesserte parter inviteres til å gi innspill til utbyggingsplanen innen høringsfristen den 29.mai 2018.
Innspillene sendes på e-post til Arne Strypet: arne.strypet@os.kommune.no, og merkes Bredbåndsutbygging 2018.

Det er viktig å ha god dokumentasjon på dekning og interesse for bredbånd i de områdene vi skal søke støtte til.

» Vi oppfordrer spesielt de som bor i disse områdene til å svare på dekningsundersøkelsen som du finner her.

Det ble tidligere i år gjennomført dekningsundersøkelse og ga du respons på den, er det ikke nødvendig å svare på nytt.

Selv om du ikke bor i noen av disse områdene er vi likevel interessert i din tilbakemelding.

Frist for innsending av søknad fra kommunen til Nkom er i år 1.juni.

Mer om den statlige støtteordningen til bredbåndsutbygging og de kravene som stilles til søknaden, finner du her Støtteordningen til bredbåndsutbygging – Nkom.

X