Blog

Aktuelt, Næring

Dialogkonferanse utsatt til august 2017

Dialogkonferanse_os_kommune_2017

Dialog med leverandører om utvikling av bygg i Os sentrum, utsettes til august. 

Kommunen eier i dag tomta med to bygninger som skal rives. Målet er å få opp et bygg som kan dekke behov som er avdekket i forbindelse med en helhetlig sentrumsutvikling for Os.

Dialogkonferansen utsettes til august, og nærmere invitasjon og program vil sendes ut på nytt.

På dialogkonferansen vil Nasjonalt program for leverandørutvikling presentere modellen for dialog ved offentlige anskaffelser.

Husbanken vil også delta og presentere mulige finansieringsordninger der Husbanken kan bidra.

Bakgrunn
Os kommune er inne i flere prosesser knyttet til utvikling av sentrum og det legges vekt på at disse ses i sammenheng og forsterker hverandre. Gjennom interregprosjektet Scandinavian Heartland skal det utvikles en modell for langsiktig utvikling og felles finansiering i samhandling mellom offentlige og private aktører. Modellen skal bidra til at utviklingstiltak skjer i sammenheng og ikke som ad hoc-tiltak. Det er satt ned en styringsgruppe for utvikling av en slik modell. Det er også vedtatt et planprogram for delplan for Os sentrum. I tillegg er det vedtatt et fondsstyre for utvikling av eiendommer i Os sentrum som kommunen eier, herunder eiendommen som er utgangspunkt for invitasjon til leverandørkonferansen.

Helhetlig og langsiktig sentrumsutvikling
-hvilken rolle kan et bygg på kommunens tomt spille?
Selv om det er en eiendom som nå er gjenstand for dialog og seinere et eventuelt anbud, vil det langsiktige arbeidet sette rammer for utviklingen av denne ene eiendommen. Det er viktig at leveransen tar hensyn til å skape en helhet med resten av Os sentrum. På konferansen vil kommunen si noe om status for planarbeidet og innspill som er kommet i forbindelse med prosessene for utvikling av sentrum. På bakgrunn av dette utfordres nå leverandører til å komme med innspill til hvordan eiendommen i Søstergata kan være et bidrag til den helhetlige utviklinga. Det er rom for kreative innspill, da beslutningene som til nå er tatt ikke på detaljnivå fastsetter rammene for eiendommen. Kommunen vil legge fram problemstillinger som det ønskes innspill på.

Etter gjennomført dialog og vurdering av innspill fra deltakere på konferansen vil kommunen beslutte hvilke virkemidler vi har som gir mulighet for private utbyggere på tomta. Det kan bli aktuelt å utarbeide konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon som legges ut på anbud. Det er ikke en forutsetning for å delta i en eventuell konkurranse at en har deltatt på dialogen i forkant.

Samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og hensikten med tidlig dialog. Os kommune samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) i dette prosjektet for å optimalisere resultatet og anskaffelsesprosessen.

daologkonferanse_kart_os_sentrumProgram for leverandørutvikling bruker en metodikk som legger opp til et samspill mellom det offentlige og leverandørene. Kjernen i samspillet er dialog i forkant av konkurransen. Formålet med dialogen er å få ideer og innspill fra markedet til alternative og innovative løsninger for å dekke oppdragsgivers behov. Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å utarbeide konkurransegrunnlag.

LUP har som misjon å øke innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser, og bidrar til å legge til rette prosessen på en måte som fremmer de beste og fremtidsrettede løsninger for kommunen. Gjennom at Os kommune er en krevende kunde med tydelig behov for helhetlige løsninger, utfordres leverandører til å tenke nytt eller til å tilby de mest fremtidsrettede løsningene. Os kommune vil igjennom prosjektet legge til grunn metodikk i innovative offentlige anskaffelser (IOA). Kjennskap til muligheter innen IOA er nødvendig for leverandørene slik at disse brukes aktivt videre i prosessen.

Gjennom tidlig dialog med leverandører i forkant av konkurransene ønskes innspill på hvordan oppdraget kan løses. Ut fra prosjektets ståsted ønskes forslag og ideer til oppgaveløsning som gir en effektiv prosess. I gjennomføringen legges det vekt på at brukere og tjenesteutøver (kommunen) settes i sentrum for å oppnå at behov tilfredsstilles.

Det ønskes også innspill på hvordan konkurransen kan gjennomføres for å sikre riktig og optimal kompetanse hos leverandørene. Dette må settes i sammenheng med forslag til hva som skal leveres og på hvilken måte. Os kommune gjennomfører tidlig dialog også for å bli kjent med markedet, og for å formidle sine behov på en best mulig måte. Det er ønskelig at interesserte leverandører skal få mulighet til å få god innsikt i prosjektet og behovet. På denne måten settes kommunen i bedre stand til å utarbeide et godt konkurransegrunnlag og at leverandørene kan gi mer treffsikre tilbud.

For å nå målene i prosjektet ønskes best mulig kompetanse. Det gjør det nødvendig å åpne opp for å engasjere flere som med forskjellig kompetanse utfyller hverandre. Løsningen kan være en «totalleverandør» av tjenester, leverandører som går sammen i ei gruppe, eller at enkelt-leverandører engasjeres hver for seg som til sammen dekker kompetansen Os kommune trenger. Dette ønsker kommunen å få et bilde på gjennom dialogen.

Gjennomføring av dialog – tidsplan
Dialogfasen starter med en dialogkonferanse i august 2017.

En-til-en-møter og innspillnotat
Senere vil det gjennomføres en-til-en-møter mellom Os kommune og firma/leverandører hvor firmaene legger frem innspill og forslag til hvordan de ser for seg oppgaven løst, leveranser og innspill på konkurransegjennomføring, tildelingskriterier og kontraktsutforming.

I forkant av møtene bes firmaene levere inn et kortfattet innspillnotat på maks 3-4 sider. Dette for å sikre utbytte og kvalitet på dialogen og mulighet til å forberede møtene. Notatet leveres senest 1. august 2017.

Hvert møte kan vare i 1-1 ½ time og avtales direkte med kommunen når det passer, men alle skal avholdes innenfor samme tidsrom/noen dager.

En-til-en-møtene holdes enten på Os i kommunens lokaler eller via Skype / tlf.-møte, valgfritt for leverandør.

Deltakelse i dialogen er ingen forutsetning for å kunne delta i konkurransen.

Konkurranse om leveransen blir utlyst så fort oppdragsgiver er klar til det etter dialogen. Hva slags konkurranse som lyses ut, vil være avhengig av innspill som kommer i dialogen.

X