Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring

Invitasjon til møte – Fremtidsrettet jordbruksdrift og reindrift

Tilskudd til tiltak i beiteområder - Os kommune

Os kommune og Fylkesmannen i Hedmark v/landbruksavdelingen inviterer herved grunneiere/gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Bredalslia og Høsfjellet til informasjonsmøte om mulighetene for etablering av et prosjekt.

På agendaen står fremtidsrettet jordbruksdrift og reindrift – god ressursutnyttelse og reduserte konflikter.

Vi har områder i Hedmark og Sør-Trøndelag der vi historisk sett har hatt tamreindrift i flere hundre år. I deler av disse områdene har vi også aktiv jordbruksdrift. Reindrift og jordbruksdrift i samme område har lenge vært en kilde til konflikter og utfordringer knyttet til arealbruk.

Konfliktene er først og fremst knyttet til trekk, tilstedeværelse og streifbeiting av tamrein på arealer utenfor (i randsonen til) de administrative grensene til Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde. Dette gjelder både rein på innmark og på utmark.

Dette er en konflikt som har vart i mange år og er sterkt belastende både for reindriften og for jordbruket/ grunneiere som er berørt. I tillegg brukes det betydelige ressurser på saker som tas videre i rettsapparatet. Sakene har vart i flere år, og en har ikke klart å få til løsninger og tiltak som gir en mer stabil og forutsigbar situasjon.

På denne bakgrunn ønsker Os kommune og Fylkesmannen å bidra til å finne langsiktige varige løsninger, og etablere tiltak som gir større forutsigbarhet og gode driftsforhold for begge næringer. Ved å tilføre ekstra ressurser gjennom et prosjekt, vil en kunne arbeide mer konkret og målrettet med å finne løsninger på de ulike utfordringene. Det understrekes at etablering av et prosjekt og evt. innhold vil være avhengig av positiv respons og engasjement fra både jordbruks- og reindriftsnæringen.

Et evt. prosjekt vil være er et samarbeid mellom landbruksnæringen, reindriftsnæringen, Os kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Hedmark.

Aktuelle tema en kan jobbe med i prosjektet:
1. Funksjonelle gjerdeløsninger for å unngå rein på innmark
2. Gode varslingsrutiner og kommunikasjon mellom partene
3. Muligheter for nye vinterbeitearealer for rein (Fæmund sijte)

Vi ønsker tilbakemelding på interessen for å etablere et prosjekt, og evt. innhold i prosjektet, og inviterer herved grunneiere og gårdbrukere i Tufsingdalen, Narjordet, Bredalslia og Høsfjellet til møte:
Tirsdag 31. oktober 2017, kl. 19.00 i Tufsingdalen Samfunnshus.

Påmelding via Fylkesmannens hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Kurs-og-konferanser/Fremtidsrettet-jordbruksdrift-og-reindrift/

Vi ønsker velkommen til et konstruktivt informasjons- og innspillsmøte!

Det vil bli servert smørbrød, kake og kaffe.

X