Blog

Aktuelt, Bygge og bo

Reguleringsvedtak – Sætermoen massetak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 28.8.2017 reguleringsplan for Sætermoen massetak.


Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et nytt massetak. Massene i området ansees meget godt egnet for bruk som tilslag i betong og betongelementer.

Planområdet ligger på Sætermoen, ca. 1 km øst for Hummelfjell skitrekk / TOS arena, gnr. 105, bnr. 1, i Os kommune.

Området er iht. kommunedelplan Hummelfjell avsatt til LNFR-område.

Massetaket er et ledd i oppdragsgivers ønsker om lokal næringsutvikling (produksjonsvirksomhet). Området er dominert av «tørre furumoer», som normalt betyr skrint jordsmonn, men området er på «gardskart.no» klassifisert som «dyrkbar jord».

Ved å ta ut grusmassene har en også mulighet til å komme ned på enda jordsmonn, eventuelt mulighet for etterfølgende utskifting/innfylling av overskuddsmasser. I sammenheng med utviklingen av det nye massetaket vil eksisterende veitrasé; Sætermyrveien, bli benyttet som adkomstveg inn i området.

For ovennevnte vedtak gjelder:
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet.

Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over. Klagen sendes til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen eller på epost til postmottak@os.kommune.no innen 25.9.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

→ Reguleringsbestemmelser endret etter vedtak

→ Tegnforklaring Sætermoen massetak

Fullstendig kunngjøring og dokumenter i saken kan ses og lastes ned fra www.os.kommune.no.

X