Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Næring

Søk støtte til prosjektrettede tiltak i landbruket

kurs_i_beitetilsyn

Hedmark Landbruksselskap har økonomiske midler for å støtte prosjektrettede tiltak i tilknytning til landbruket.

Søknader som sendes før 1. desember blir behandlet i 2017. Det kan sendes søknad etter den tid også.

Bakgrunn:
Hedmark landbruksselskap er en ideell organisasjon som har til formål å medvirke til å fremme landbruket i fylket. Avkastningen av landbruksselskapets midler skal anvendes til beste for landbruket og landbruksnæringa i Hedmark fylke.

Type prosjekter/søknader som kan få økonomisk støtte:
Hedmark landbruksselskap vil med sine midler prioritere støtte til prosjektrettede tiltak på lokalt og regionalt nivå (Hedmark fylke) innenfor informasjonstiltak/omdømmebygging om landbruket rettet mot allmenheten. Herunder også tiltak rettet spesielt mot barn og unge. Prosjekter som støttes må ha «blikket rettet framover», dvs at prosjekter med hovedvekt på historisk dokumentasjon ikke kan påregne støtte.

Målgruppe:
Organisasjoner, lag og foreninger med tilknytning til landbruket, samt naturbruksskoler er naturlig hovedmålgruppe som tilskudds-søkere, men også andre lag og foreninger kan søke. Det er innholdet i prosjektene/tiltakene som vil bli vurdert, ikke hvem som er søker.

Søknadsfrister:
Det er 2 søknadsfrister i året – 15. april og 15. november, men søknader kan sendes inn fortløpende.

Krav til søknad:
Det kreves ikke noen omfattende søknad, men søknaden må være tydelig på:
– Hvem som er søker og ansvarlig for gjennomføring
– Bakgrunn, hva er årsaken til at prosjektet/tiltaket er nyttig å få gjennomført
– Hva er målet, hva skal oppnås gjennom prosjektet/tiltaket
– Hvilke aktiviteter/tiltak skal gjennomføres
– Når, innenfor hvilke tidsrom skal prosjektet gjennomføres
– Hvilke samarbeidspartnere er involvert i prosjektet og med hvilken rolle
– Budsjett kostnader. Budsjettet skal baseres på realistiske anslag. Egeninnsats skal prises og timeprisen fremkomme i budsjettet
– Budsjett finansiering. Hvem søkes om økonomisk støtte og hvor mye. Hva bidrar søker og eventuelle samarbeidspartnere med

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema.

Krav til sluttrapport
– Rapporten skal beskrive hva som er gjort.
– Det skal komme fram om målene er nådd.
– Det skal beskrives hvem som har vært involvert i prosjektet og deres roller og oppgaver
– Hvor godt ble formålet med tiltaket oppfylt
– Hvilke erfaringer sitter søker igjen med i forhold til gjennomføringen av prosjektet

Krav til regnskapRegnskapet skal settes opp i henhold til det tidligere budsjettet for tiltaket.

Regnskapet skal attesteres av ansvarlig person.

Egeninnsats skal fremgå av regnskapet og være dokumentert.

Søknad sendes til:

Hedmark Landbruksselskap
v/Erik Ilseng

Postboks 4034
2306 Hamar

Kontaktperson:
Erik Ilseng – Seniorrådgiver
Fylkesmannen i Hedmark

Kontor: 62 55 12 31
Mobil: 977 49 235
E-post: fmheeil@fylkesmannen.no

X