Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning

«Kultur for læring» i Nord Østerdal pr. februar 2017

Kultur for læring mål

Kartleggingsundersøkelsen vi gjennomførte på alle skoler i oktober/november 2016, viste stor deltakelse fra alle informantgruppene.

Vi analyserer nå resultatene og ser frem til å sette i gang tiltak på den enkelte skole og gjennom Nord-Østerdalssamarbeidet. Dette er en riktig og viktig satsing for læringsmiljøet i Nord-Østerdal og Hedmark. Alle regionale tiltak/kurs vil dere etter hvert finne på: «kompetanseplanen for Nord-Østerdal, Kultur for læring». I tillegg satses det også stort på videreutdanning gjennom «kompetanse for kvalitet».

Målsettingen for Kultur for læring er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter, og samtidig gi de ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn. En samordnet og innovativ innsats for barn og unges oppvekst og læring skal bidra til at:

  • De faglige resultatene i grunnskolen på nasjonale prøver og grunnskolepoeng skal forbedres og elevene skal i sterkere grad få kompetanse tilknyttet det 21 århundres ferdigheter.
  • Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.
  • Ulike kartleggingsresultater skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis.
  • Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

Gøril Storeng, rådgiver – skoleutvikling

X