Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et prosjekt Os kommune i samarbeid med blant andre helsedirektoratet jobber med for å bli bedre til å ivareta barn, unge og deres foreldre.

SIST OPPDATERT: 09.04. 2018 - 10:41

BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor barn, unge og familier. Modellen har også til hensikt å bedre samhandlingen mellom de ulike kommunale tjenestene som jobber med barn og unge.

Det overordnede formålet med samhandlingsmodellen er å bidra til at barn, unge og deres familier  får nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Modellen har tre grunnleggende formål:

  • Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
  • Medvirkning
  • Tidlig intervensjon
Mer om Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

HVORFOR?

Voksne kan være en avgjørende forskjell for barn og unge som har ekstra behov for hjelp og støtte. Det er viktig at ansatte handler raskt, i samarbeid med den det gjelder og foreldrene. Dette gjelder blant annet barnehager, skoler, helsestasjon, PPT og barnevern. Der det er behov for innsats fra flere instanser skal det koordineres godt, slik at familien ikke opplever å falle mellom flere stoler. I Os kommune lager vi rutiner som er felles for alle som arbeider med barn og unge. På denne måten skal det bli oversiktlig og trygt for familien- samt de ansatte.

HVEM?

Målgruppen for BTI- modellen er barn og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder. Modellen skal omfatte alle ansatte i Os kommune som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt med barn og unge. Skolene, barnehagene og de andre instansene kan bidra til en avgjørende forskjell for disse barna og ungdommene.

HVA?

Gjennom «Bedre tverrfaglig innsats» lager vi rammene for en tidlig og god innsats for å sikre tidlig indentifisering og forebygge at de utfordringene barn og unge har, vokser seg større. Foreldrene skal alltid involveres i en tidlig fase

HVORDAN?

Gjennom den elektroniske Stafettloggen, som er et elektronisk verktøy for samhandling ønsker man å sikre en tidlig og god samhandling med foreldrene og barnet/ ungdommen, kalle inn til samarbeidsmøter ved behov, og sette i verk tiltak. Familien kan også be om at det opprettes en stafettholder ( ansvarlig for stafettloggen) og en stafettlogg dersom de ønsker at det jobbes systematisk med deres situasjon.

Til foreldrene

Os kommune startet januar 2017 opp arbeidet med bedre tverrfaglig innsats gjennom prosjektet med samme navn i samarbeid med Røros og Holtålen.

«Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) skal øke bevisstheten hos de ansatte i Os kommune som jobber med barn og unge. Noen av disse barna eller ungdommene har behov for ekstra oppmerksomhet og støtte i korte eller lengere perioder av livet. BTI skal sikre en tidlig innsats og medansvar for disse barna. Modellen består av rutiner, prosedyrer, Stafettholder og stafettlogg – samt ulike verktøy.
Vi ønsker med dette å øke kvaliteten på det arbeidet med barn og unge i kommunen, slik at de som trenger det skal få den hjelpen de har behov for. For at det skal bli tydelig hvem som har ansvaret for å koordinere arbeidet rundt barnet/ungdommen innfører vi begrepet «Stafettholder». Stafettholderen skal være en person som står nærmest barnet/ungdommen og familien i hverdagen. Dette kan f.eks. være helsesøster, pedagogisk leder i barnehagen og kontaktlærer på skolen.

For å sikre at vi som jobber rundt barnet og dere foreldre til enhver tid vet hva vi skal jobbe med, oppretter vi en elektronisk stafettlogg som kan følge barnet. Stafettloggen opprettes etter samtykke fra foreldre (og ungdom).

Rutiner for bedre tverrfaglig innsats
Pålogging til Stafettloggen

Den elektroniske stafettloggen skal benyttes av fagpersoner som arbeider med barn og unge og deres foreldre i Os kommune. Gjennom rollen som stafettholder, og bruk av denne elektroniske stafettloggen ønsker vi å sikre en tidlig og god samhandling med foreldre og/ eller ungdom, kalle inn til samarbeidsmøter, og sette i verk tiltak. Foreldre / ungdom kan også be om at det opprettes en stafettholder og en stafettlogg dersom de ønsker at det arbeides systematisk med deres situasjon.

I stafettloggen finnes de verktøy/ skjema man trenger for å opprette stafettlogg.

Logg inn i Staffettloggen

Forebygging og tidlig innsats

forebygging.no/tidliginnsats (tidligere tidligintervensjon.no) finner du fagstoff, beskrivelser av aktuelle tiltak, tjenester og praksiserfaringer rettet mot tidlig innsats.

Bedre tverrfaglig innsats BTI - Os kommune

KONTAKTINFORMASJON

Prosjektleder Røros, Os og Holtålen / kontaktperson Røros kommune

Sigrun Aa Engzelius, helsesøster
Tlf: 95 26 65 20
E-post: sigrun.aa@os.kommune.no

 

VERKTØY FOR BEDRE TVERRFAGLIG INNSATS

X