Daily Archives: 2. november 2022

Kommuneplanens arealdel er nå lagt ut på høring med høringsfrist 14. desember. Arealplanen er kommunens viktigste verktøy for å styre utbygging og bruk av arealene i årene framover.  Hvor skal vi legge til rette for boliger, hytter, næringsområder og hva er viktig å bevare av landbruks-, natur og friluftsområder?   Jordvernet er av nasjonal interesse og dyrka […]

Continue Reading

X