Blog

Aktuelt, Politikk

Åpen spørretime i kommunestyret

Ordfører Runa Finborud - Os kommune

Nå kan du stille åpne spørsmål i kommunestyret!

Kommunestyret behandlet i junimøtet Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune (sak 25/17). Der vedtok vi å innføre åpen spørretime. Retningslinjene for den åpne spørretimen finner du her:

§ B-03 Møter med dialog med tilhørere og åpen spørretime Kommunestyret kan sette av tid til spørsmål og meningsytringer fra tilhørere. Følgende retningslinjer gjelder:

1. Åpne spørretimer gjennomføres i forkant av kommunestyremøtene, med unntak av budsjettmøtet og ekstraordinære kommunestyremøter.

2. Spørsmål eller tema som ønskes belyst, meldes til ordfører senest 2 virkedager før møtestart.

3. Det gjennomføres åpen spørretime på inntil 15 minutter før kommunestyremøtet settes. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretimen fullt ut, settes kommunestyremøtet. Spørretimen er ikke en del av det formelle møtet og kan ikke fatte beslutninger.

4. Alle personer bosatt i Os kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan ikke delta som spørrere.

5. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse.

6. Det kan ikke tas opp spørsmål som er taushetsbelagt eller er under ordinær klagebehandling. Heller ikke spørsmål knyttet til saker under ordinær behandling samme møtedag kan stilles.

7. Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted.

8. Ordfører, i samarbeid med rådmannen, har ansvar for at spørsmål blir besvart så langt råd er.

9. Spørsmålsstilleren gis anledning til replikk. Det tillates meningsutveksling mellom kommunestyrets representanter med en replikk hver innenfor angitt tidsramme for spørretimen.

10. Oppstår det tvil om tolkningen av retningslinjene skal møteleder ha avgjørende myndighet.

11. Det skal føres protokoll fra spørretimen.

12. Spørretimen overføres på nett.

X