Blog

Aktuelt, Næring

Generelt varsel om befaring i forbindelse med AR5-registrering

fagdag_rydding_av_beiter

Det varsles med dette om at landbrukskontoret i barmarksperioden 2018 vil foreta en del befaringer i felt i forbindelse med ajourhold av AR5.

Dette varsles kun på generell basis til de grunneiere som vil bli berørt. Den enkelte grunneier vil ikke bli særskilt kontaktet før befaringen, dette for å spare tid og ressurser og for å gjøre feltarbeidet mest mulig effektivt.

Bakgrunn for arbeidet er at kommunen må sjekke en del arealer etter periodisk ajourhold av Nibio og at en del arealer må avklares hvor bruker selv har tatt kontakt med kommunen. Arbeidet vil i stor grad gå ut på å sjekke pløydedybde (overflatedyrka, fulldyrka) og innmarksbeiter. Pløyedybde sjekkes ved bruk av jordspyd.

AR5 er en del av det offentlige kartgrunnlaget. I tjenesten gårdskart kan det søkes opp kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Tjenesten er tilgjengelig for alle på Nibio sine hjemmesider.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt!

Med vennlig hilsen

Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen kommuner

X