Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter

Høring – forslag til forskrift om bruk av motorfartøy

Motorferdselloven regulerer motorferdsel i utmark, herunder også bruk av motorfartøyer. Motorferdselloven setter ikke begrensninger for bruk av motorfartøyer på elvestrekninger og innsjøer større enn 2 km2 . Det betyr at motorferdselen på slike innsjøer og elvestrekninger er fri – det kan benyttes vannscooter og motor uten begrensing (evt. grunneiertillatelse er påkrevd).
Det er i Os kommune flere innsjøer som er større enn 2km2 , Forollsjøen, Sætersjøen, Siksjøen, Flensjøen og Femunden.

Videre deler Os kommune innsjøer og elvestrekninger med flere kommuner som har lokale forskrifter som regulerer motorferdselen på innsjøer og elvestrekninger, herunder Holtålen (Forollsjøen) og Røros (Sætersjøen, Flensjøen m.fl.). Os kommune har imidlertid ingen egen lokal forskrift som regulerer slik ferdsel. Dette medfører at praksis er forskjellig mellom kommunene, og at grunneiere og rettighetshavere kan oppleve å bli forskjellsbehandlet.

For å unngå kjøring som kan være til ulempe og skade samt unngå forskjellsbehandling for innbyggere i de forskjellige kommuner i regionen, vil det være formålstjenstlig å vedta en lokal forskrift i Os kommune.

Os kommune ønsker at forskriften i størst mulig grad skal tilpasses lokal bruk av innsjøene, og ønsker derfor innspill som kan være av interesse i det videre arbeidet og som eventuelt innarbeides i forslaget før endelig vedtak i kommunestyret.

Fristen for å komme med innspill til forskriften er satt til 2. september 2019

⇒ Utkast til forskrift om bruk av motorfartøy

Eventuelle høringsinnspill sendes servicetorget.

Ved spørsmål ta kontakt med kommunen!

X