Blog

Aktuelt, Nyheter

Julehilsen til innbyggere og hyttefolk

Vi er på vei inn i julehøytiden. Det gir grunn for refleksjon.

Endringer i verden slår for fullt inn i kommunal sektor og Os kommune er en del
av disse endringene. Nå handler det om å lede stødig i usikkert farvann framover. Vi nevner

 • Internasjonale endringer
  FNs bærekraftmål
  Krigen i Ukraina og bosetting flyktninger
  CV19 situasjonen
  Strømpriser og renteøkning
 • Noen nasjonale føringer av betydning for budsjett i Os
  Finansieringsordningen av ressurskrevende brukere
  Oppvekstreformen /barnevern
  Fastlegeordningen

Bosetting flyktninger fra Ukraina

Os kommune har bosatt 21 flyktninger fra Ukraina i 2022. Vi er oppfordret til å ta imot 25 til. Alle 15 voksne har språktreningsplasser i bedrifter. Av disse er flere i lønna arbeid. Ungene er i skole og barnehage.

Frivilligsentralen inviterte til juleselskap for dem vi bosatte i 2022. Osinger har virkelig bidratt med fine julegaver som ble overlevert av nissen. Se den gode nisseklemmen!  Vi takker for givergleden og omsorgen.

 

 

Det er dessverre slik at det er tilgangen til boliger som begrenser videre bosetting i Os. Kommunestyret har vedtatt å bygge om messebygget på Sundmoen til flyktninger. Har du tips til egna boliger så si fra til servicekontoret.

 

Frivilligheten

2022 er frivillighetens år og vi har både markert frivilligdagen i Os og delt ut kommunens første frivilligpris. Vi vil benytte muligheten til å takke for all

frivillig innsats som legges ned til det beste for lokalsamfunnet vårt.

 

Økonomiplan i Os

De internasjonale og nasjonale endringene medfører en kostnadsøkning på 10,6 mill. for 2023. Strøm øker med 1,7 millioner, renter øker med 3 millioner, i tillegg gir barnevernsreformen og finansieringsordningen for ressurskrevende brukere en kostnadsøkning på 5,9 millioner.

Kommunens innbyggere vil merke de økte kostnadene gjennom økte gebyrer, spesielt innen renovasjon, vann og avløp. Årsaken er prisvekst, økte drivstoff- og energikostnader.  Vann, avløp og renovasjon er sjølkostfond. Sjølkostfond betyr at kostnadene med tjenestene skal betales av brukerne. Eventuelle underskudd skal dekkes inn i løpet av fem år.

De neste fire årene skal det gjennomføres store investeringsprosjekter i kommunen. Den største, som starter neste år, er etablering av et nytt legekontor/helsehus. Til det er det satt av 33 millioner kroner. I tillegg skal fem omsorgsleiligheter rehabiliteres på Nørnesjordet, hvorav det forutsettes at Husbanken dekker 40% av kostnadene.

Det skal startes et arbeid ved Os skole for å beslutte hva som skal gjøres på ungdomsskolen, spesialrom og personalrom. Skolebygget er for stort og uhensiktsmessig til dagens elevmasse, og det vil være mye å hente på energisparende tiltak ved Os skole. Skal vi rehabilitere eller bygge nytt?

Flere andre investeringsprosjekter omfatter energibesparende tiltak. Kommunestyret har satt en frist på utredningsarbeidet for Os skole til 1. juli 2023. Når det gjelder skolelokalene i Dalsbygda har kommunestyret vedtatt følgende: «Kommunestyret vil sette i gang et arbeid for å skape ny bruk og ny aktivitet i lokalene til Dalsbygda skole. Dette må skje i samarbeid med næringslivet og andre aktører.»  Dette arbeidet vil også starte i 2023.

Os Turforening gjør en kjempejobb med å kjøre opp løyper! Kommunestyret besluttet i budsjettmøtet å gi et tilskudd på kr. 50.000 til turforeninga i 2023.

Kultur og servicetorget

Kulturaktiviteter er vår styrke. Det er spesielt viktig at vi nå kommer sammen igjen og kommer oss ut igjen i lag og foreninger etter nedstenging av CV19.  På nasjonalt nivå meldes det om at færre deltar i aktiviteter.

På forestillinga Fargespill i regi av kulturskolen og begge skolene hadde vi 21 nasjonaliteter representert. Dette viser hvor mangfoldig Os kommune har blitt.

Folks vaner endres og mange saker sendes nå digitalt. Det kommer mange spørsmål på e-poster som servicetorget svarer ut. Som følge av digitale endringer endrer vi åpningstiden til 10 – 14 for servicetorget; herunder også sentralbordet.  Hoveddøra til kommunehuset vil være åpent i arbeidstida som tidligere

Med denne informasjonen ønsker vi dere ei riktig god jul.  Ta vare på hverandre og gi hverandre en nisseklem!

.

Julehilsen

 

Ordfører Runa Finborud                                       Kommunedirektør Marit Gilleberg

 

X