Blog

Kommuneplanens arealdel er nå lagt ut på høring med høringsfrist 14. desember. Arealplanen er kommunens viktigste verktøy for å styre utbygging og bruk av arealene i årene framover.  Hvor skal vi legge til rette for boliger, hytter, næringsområder og hva er viktig å bevare av landbruks-, natur og friluftsområder?   Jordvernet er av nasjonal interesse og dyrka og dyrkbar mark skal ivaretas i størst mulig grad.

Os kommune inviterer til tre folkemøter om planen:

Dalsbygda samfunnshus 21.11. kl.19.00
Tufsingdalen samfunnshus 28.11. kl 19.00
Os, kantina i kommunehuset, 7.12. kl 19.00

Mer informasjon og plandokumenter finner du her: ⇒ Høringer

Plandokumentene ligger også ute til gjennomsyn på servicetorget i kommunehuset.

Innspill til planen sender du på e-post til postmottak@os.kommune.no eller i vanlig post til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os.

X