Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – utlysning for 2019

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier».

(tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.
Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv. Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale kor, korps og idrettslag.

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet nærmere hva man kan søke støtte til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i regelverk, veileder, krav til rapportering og revisjon.

Les om regelverket og mer informasjon om tilskuddsordningen

Søknadsfristen er 10. desember 2018.

» Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon og søknad

X