Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Omstillingsarbeid i Os kommune

Omstilling_i_os_gruppearbeid

Her kan du lese om innspillene fra gruppene etter møtet den 30. april.

Innspill fra gruppe for sentraladministrasjon:

1. Rådmannen må snarest starte arbeidet med hva slags retning IKT skal ta fremover når det gjelder drift, programvare og samarbeid
2. Fjerne møtegodtgjørelse for politikerne så raskt det lar seg gjøre, kan tas opp som sak i maimøte i år.
3. Gå ned i godtgjøring for politisk ledelse, enten i stillingsstørrelse eller i forhold til lønnsnivå, som i dag følger en viss prosentandel av lønna til stortingsrepresentantene.
4. Rådmannskontoret regulerer ned såkalt «kjøp fra andre».
5. IKT budsjettet reguleres noe ned. Regnskapet for de siste årene synes å vise noen muligheter her.
6. Det må forventes innsparing på overføringer til interkommunalt regnskapskontor
7. Henvendelse om forventinger til fellesrådet på innsparing på kr 50.000,- i første omgang
8. Øke husleieprisene med 2,5%, en harmonisering med det private markedet.
9. Forhandle om renter og gebyrer i Tolga-Os sparebank (samarbeidsavtale?)

Innspill fra gruppe for helse og omsorg:

1. Felles ledelse helse og omsorg

Medfører mulige innsparinger ved at helselederfunksjonen fjernes fra kommuneoverlegefunksjonen. Medfører også at det trolig er lettere å rekruttere ny kommuneoverlege når helselederfunksjonen er fjernet fra kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen kan få mer tid til pasienter og med det øke inntjeningen. Arbeidsmengden som helseleder bør greit kunne innlemmes i en felles helse- og omsorgslederfunksjon.

Samlet antatt inntjening /bedret balanse: ca. kr 200.000.

2. Øke grunnbemanning for å få ned sykefraværet. Vi har vikarutgifter på ¾ mill, dvs ett årsverk++. Vi ser derfor for oss at det kan gå an å ha en ekstra person ansatt. Ikke en fast vikar som skal springe fram og tilbake mellom avdelingene, men at vi “baker inn” dette årsverket i turnusen slik at vi får en praktisk løsning når det er sykefravær.

3. Tilby (sommer)vikariater til egne faglærte i stedet for innleie. Dette kan gjelde både ferieavvikling og sykefravær. Ved ferieavvikling lages en særavtale gjennom forhandlinger med sykepleierforbundet. Dette blir som alternativ til legestudenter som leies inn gjennom vikarbyrå i forbindelse med ferie.
Innleie gjennom vikarbyrå gir vesentlig høyere timepris.

4. Kartlegge behov for, og gjennomføring av, praktisk bistand i hjemmetjenesten. Vi har ingen indikasjon på om dette er for høyt eller lavt, men det kan være greit med en kartlegging. Kan vi f.eks øke hjemmehjelp for å frigjøre sykepleier/fagarbeiderressurs?

5. Starte planlegging av et helsehus og flere omsorgsboliger.
Et fremtidig helsehus i Os kommune må lokaliseres nært/mellom sykehjemmet og de nye omsorgsboligene. Dersom en bygger et slikt hus i egen kommune er vel det det samme som å si at samlokalisering med andre kommuners helsetjeneste ikke er aktuelt.

Et slikt hus må inneholde hele helsetjenesten:
· Helsesøster
· Fysioterapi
· Psykisk helsevern og rus
· Legekontoret (med kommuneoverlegeoppgavene).

I tillegg bør frivillighetssentralen inn her for å knytte frivilligheten tettere til omsorgstjenestene og lage en større sosial møteplass.

Fordelene med å plassere et helsehus nært sykehjemmet er store. Gjennom flere år har det vist seg at fleksibilitet og god tilgjengelighet har løst mange pasientrettede oppgaver smidig.
De uformelle treffsteder gagner ikke bare brukerne/pasientene, men gir også bedre forståelse for øvrige ansattes oppgaver og utfordringer. Det gir vanligvis bedret samhold.

6. Kommunalt engasjement i frivillighetssentralen (som et tiltak på kort sikt, før vi evt bygger helsehus).
Dette er et fellestiltak som er lagt til gruppa for kultur og kommunalteknikk, men viktig også for vår gruppe.

Innspill fra gruppe for Kultur, kommunalteknikk, gebyrer og kommunale veier:

1. Inntjening kr. 100’ energisparende tiltak på budsjett for 2019.
a. Skifte til Led belysning i Os Hallen, estimert besparelse på kr. 25’
b. Dalsbygda skole/samfunnshus, div led utskifting og ventilasjon, gir besparelse, men
vanskelig og si noe om hvor mye pr. dato. Svaret får vi i løpet av 2019.
c. Kommunehuset skal males utvendig i sommer, teknisk vurderer om det er
gevinst/økonomisk å skifte vinduer, i stedet for å skrape og male de gamle.

2. Kortsiktige tiltak for å redusere gjeld.
a. Salg av Tufsingdal skole (Leirskole, skuterturisme f.eks) Det tas kontakt med
Narbuvoll
b. Tufsindal utvikling. (Kostnad for kommunen kr 151’)
c. Snekkerskola, Bifrost, Hagenjordet; Øke husleien, eller prøve å selge. Hvis kommunen
i. overtar driften av frivillighetssentralen, er det mulig å plassere den i snekkerskola?
ii. (Totale kostnader for kommunen kr. 350’)
d. Salg av Nørnesjordet 9 og 11. Inntekt kr. 2,5-2,8 mill. Reduksjon gjeld, uavkortet
e. Salg av Sundmoen 28. (Hvis mulig?) Inntekt ?
f. Salg av 3 enheter på Litjmyrmoen. (Hvis mulig)?
g. NB Viktig at kommunen kvitter seg med gamle bygg først. De gamle byggene krever mye vedlikehold i forhold til nyere bygg.

3. Øke leieinntektene. (Rådmann regner på om det er mulig å øke leieinntekter)
a. Øke husleien i Os Hallen
b. Øke husleien i svømmehallen

4. Kommunale veier.
a. Vedlikehold/brøyting av kommunale veier skal ut på anbud nå. Og det er budsjettert
med en besparelse på kr. 300’ i forhold til dagens kostnad.
b. Privatisering av kommunale veier??? (Vi har diskutert den saken mye, og velger
foreløpig å legge den saken på vent)

5. Os Ungdomsskole.
Dette er et bygg som krever VELDIG MYE vedlikehold, og kommunen må snarest
bestemme seg for hva vi skal gjøre med bygget.
Skal vi ha ungdomsskole fortsatt, så må vi gjøre noe med bygget.
Det er arealmessig alt for stort i forhold til dagens elevtall.
Taklekkasjer og svært dårlig isolert gir høye energikostnader.
Krever mye vedlikehold.

6. Frivillighetssentralen.
Skal kommunen overta Frivillighetssentralen, så må vi redusere dagens driftskostnader.
(Både husleie og lønninger)
Har kommunen egne egnede lokaler for frivillighetssentralen?
Er det mulig at andre oppgaver, kan tillegges, som f.eks. øke aktiviteten i Os Hallen.
(Her trengs det sårt noen som kan dra i gang tiltak for å øke leieinntektene.)

Det er mange som mener at Frivillighetssentralen burde ligge under Heles og Omsorg, så vi må få til et fellesmøte før den 14. mai. På møtet den 14. mai, er det viktig at ”frivillige” blir invitert, og slik at vi kan diskutere Frivillighetssentralen’s framtid.

På vårt møte den 25. mars var 2 rep fra ungdomsrådet med oss og vi hadde mange gode diskusjoner, men dessverre har vi ikke fått noe svar på vår ”bestilling”

Bestilling til Ungdomsrådet:
Kva meiner dei om Fritidsklubben, er det mogleg å spare pengar her, dvs drive klubben på ein annan og billigare måte, eller få inntekter. Ser ungdomsrådet muligheter for inntekter i Oshallen? Andre ting Os kommune kan spare pengar på? Dei har møte fyrst i april og tek det opp da.

Frist er 12. april, svaret sendast til
Anne.kristin.rodal@os.kommune.no

Gruppe for Oppvekst:
Gruppen har ingen tiltak som skal iverksettes i 2019, men vil komme med en tiltaksliste i forbindelse med fristen 1. august.

» LES MER OM OMSTILLINGSARBEIDET I OS HER

X