Blog

Gjeldende reguleringsplan for Jakobsåsen Hyttegrend er regulert til 24 hyttetomter. Alle tomtene er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg, fiber- og strøm, med privat atkomstveg. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Jakobsåsen Hyttefelt ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Os formannskap 14.02.2019 sak 17/1111.

Planområdet er en utvidelse av eksisterende plan for Jakobsåsen Hyttefelt, pid RD64. Planavgrensningen er i tråd med overordnet plan.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 48 nye hyttetomter. Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen 132/86. Planen fremmes med egne planbestemmelser.

Revidert plankart og planbestemmelser etter 1. gangs behandling i planutvalget vedlegges.

Øvrige plandokument som planbeskrivelse, ROS-analyse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens hjemmeside www.os.hedmark.no , eller kan fås i papirformat ved henvendelse til Servicetorget for Os kommune.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Os kommune, Servicetorget, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen innen 3. mai 2019.

For vurdering av innkomne merknader ved varsel om planoppstart; se planbeskrivelse og saksfremlegg.

Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål.

Utvidelse av Jakobsåsen hyttefelt – melding om vedtak

Jakobsåsen hyttegrend – risiko- og sårbarhetsanalyse

Jakobsåsen hyttegrend – detataljreguleringsplan

Jakobsåsen hyttefelt – samlet saksfremstilling (2)

Jakobsåsen hyttefelt – revidert plankart

Jakobsåsen hyttefelt – detaljreguleringsplan

X