Blog

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 legges herved reguleringsplanforslag for Kalvkroken ut til offentlig høring og ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å tilby sentrumsnære og attraktive boligtomter i Dalsbygda, for å sikre et framtidig befolkningsgrunnlag og derigjennom viktig infrastruktur som skole, barnehage og nærbutikk i Dalsbygda.

Frist for å komme med innspill er 22.1.2018.

Planbeskrivelse – Kalvkroken

Reguleringsbestemmelser – Kalvkroken

Plankart – Kalvkroken

ROS-analyse – Kalvkroken

VEGPROFIL lengdeprofil – Kalvkroken

VEGPROFIL Illustrasjonsplan – Kalvkroken

X