Blog

I en fersk indikatorundersøkelse fra SSB scorer skolene i Os kommune høyt. Undersøkelsen peker spesielt på hvordan skolens innsats påvirker elevenes resultater, og skolenes innsats for et godt læremiljø. 

– Vi er veldig glade for å se at skolene våre på 1.-4. trinn har så positiv utvikling. I tillegg ser det også ut til at skolebidraget har stabilisert seg over landssnittet på mellomtrinnet. Det blir viktig å holde fast på den gode jobben som gjøres på barnetrinnet i kommunen slik at skolebidraget til elevenes læring setter seg så tidlig som mulig. Grunnlaget som legges på barnetrinnet i Os kommune ser ut til å være solid, sier oppvekstsjef Martin Løvø.

Oppvekst i Os kommune - Martin Løvø

Oppvekstsjef i Os kommune, Martin Løvø, gleder seg over de nye tallene.

 

1.-4. trinn i Os kommune:
I perioden fra 2014-15 til 2017-18 har skolebidraget hatt en svært positiv utvikling. I 2017-2018 ligger 1-4. trinn godt over landssnittet.

 

 

 

5.-7. trinn i Os kommune:
I perioden 2014-15 til 2017-18 har skolebidraget stabilisert seg fra å ligge godt under landssnittet til like over snittet, se bilde 2.

8.-10. trinn i Os kommune:
I perioden 2014-15 til 2017-18 har skolebidraget holdt seg svært høyt i hele perioden. Skolebidraget ligger langt over landssnittet i hele perioden.

– Vi er utrolig fornøyde med at vi leverer et så høyt skolebidrag, og at det i tillegg er så stabilt over tid på ungdomstrinnet. Dette gir en sterk indikasjon på at ungdomsskolen gir et bidrag som virkelig monner, avslutter oppvekstsjefen.

Indikatorundersøkelsen ble publisert den 23. mai 19 og er utarbeidet av SSB og viser tall fra 2014/2015 til 2017/2018.

Hva er skolebidragsindikatorer?
Hver elev som begynner på en grunnskole har med seg mange forutsetninger som påvirker resultatene han eller hun får. Hva som kan tilskrives skolens innsats, er derfor uklart. For hva betyr egentlig lærernes evne til å formidle fag og motivere elevene, og skolens arbeid med læringsmiljøet og tilpasset opplæring, for elevenes resultater? Det er nettopp skolens innsats skolebidragsindikatorene forsøker å vise.

Slik jobber Os kommune med oppvekst – se film her ↑

» Om skoleindikatorundersøkelsen

• Skoleindikatoren viser hva skolene bidrar med til elevenes læring.

• For å kunne måle skolens bidrag, har forskerne skilt ut den delen av læringsresultatet som skyldes forutsetningene elevene har med seg, som foreldrenes bakgrunn og utdannelse.

• Skolebidragsindikatorene på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn sier noe om skolens bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning.

• Hvis en skole har et resultat som er i tråd med forventet resultat, vil skolebidraget være lik landsgjennomsnittet og vises som null (0). Skolebidrag over landsgjennomsnittet vises som positivt tall og skolebidrag under gjennomsnittet vises som negativt tall

• Et høyt skolebidrag kan være et resultat av mange faktorer, som gode lærekrefter på skolen, god ressursprioritering, fysisk og psykososialt læringsmiljø osv.

• På 1.- 4. trinn har forskerne kontrollert for familiebakgrunn: foreldrenes utdanning, inntekt og innvandringsbakgrunn.

• På 5.-7. trinn og 8.-10. trinn har de i tillegg kontrollert for elevenes tidligere resultater på nasjonale prøver.

• Fordi man ikke har noen tidligere resultater å vise til på 1.-4. trinn, og dermed kun kontrollerer for familiebakgrunn, er dette målet mer usikkert.

• På samme måte er skolebidragsindikatorene på 8.-10. trinn et mål på skolens bidrag til elevenes læring i eksamensfaget eleven kommer opp i.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

X