Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Stenseth Hyttefelt – Høring og offentlig ettersyn

Stenseth_hyttefelt_os_kommune

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 4 nye hyttetomter. Planområdet ligger i sin helhet på eiendommen 135/52. Planen fremmes med egne planbestemmelser.

Revidert plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse etter 1. gangs behandling i planutvalget vedlegges. Andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens hjemmeside www.os.hedmark.no , eller kan fås i papirformat ved henvendelse til Servicetorget for Os kommune.
Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Os kommune, Servicetorget, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen innen 1. august 2019.

For vurdering av innkomne merknader ved varsel om planoppstart; se planbeskrivelse og saksfremlegg.

VEDLEGG

VARSLINGSBREV – STENSETH HYTTEFELT
SAMLET SAKSFREMSTILLING – REGULERINGSPLAN STENSETH HYTTEFELT
ROS-ANALYSE STENSETH HYTTEFELT
REGULERINGSPLAN STENSETH HYTTEFELT
REGULERINGSBESTEMMELSER STENSETH HYTTEFELT
PLANKART STENSETH HYTTEFELT
PLANBESKRIVELSE STENSETH HYTTEFELT

X