Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, Natur og miljø, Nyheter, Næring

TILSKUDD TIL KULTURLANDSKAPSTILTAK – SØKNADSFRIST 1. MAI

Kulturlandskap

Det er felles søknadsfrist for tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL) og tiltak innenfor Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL). 

Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL)
Formålet med SMIL -ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Eiere som ikke selv driver areal kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, dvs at jorda må være i drift og gi grunnlag for produksjonstilskudd i jordbruket.

Når det gjelder søknad på fellestiltak er det ikke mulig å søke som et eget lag, men en representant for laget og som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på vegne av laget- eks en som er medlem i et beitelag.

Mer info:

⇒ Klikk her for retningslinjer SMIL!

Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/om-tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket

 

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL)
Vangrøftdalen og Kjurrudalen er et nasjonalt utvalgt kulturlandskap.

Tiltak det kan bevilges midler til innenfor UKL er:
• Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
• Skjøtselstiltak
• Restaurering av bygninger
• Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)

Mer info:

⇒ Klikk her for retningslinjer UKL!

Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/jordbrukets-kulturlandskap/utvalgte-kulturlandskap-i-jordbruket

X