Blog

Aktuelt, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Tilskuddsordning til friluftslivsaktivitet med frist 1. februar

Tilskudd til friluftslivsaktivitet, frist 1. februar fra Miljødirektoratet.

Mål for ordningen og målgruppe
Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga. Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Hvilke typer tiltak kan få tilskudd
Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Mindre deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av enkelt utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger, kompass, et begrenset antall enkle telt mv. Kostnadskrevende utstyr kan det ikke gis tilskudd til. Det kan heller ikke gis tilskudd til utstyrssentraler/utstyrsbanker eller til lag og foreninger som vil supplere sitt eget utstyrslager.

Følgende typer av aktiviteter og tiltak blir prioriterte:
• Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
•Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
•Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
•Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive
•Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
•Tiltak rettet mot personer med nedsett funksjonsevne
•Lokale/regionale tiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn

X