Blog

Os sentrum - kommunedelplan

Planutvalget i Os kommune vedtok i møte 6.9.2017 å legge planprogram for områderegulering av Os sentrum ut til høring og offentlig ettersyn.

Det varsles samtidig om planoppstart.

BAKGRUNN FOR REVIDERING AV REGULERINGSPLANEN FOR OS SENTRUM
Gjeldene reguleringsplan for Os sentrum ble vedtatt i 1995. Dagens reguleringsplan er utarbeidet etter plan- og bygningsloven fra 1985, og tar ikke inn over seg de utfordringene som kommunen står overfor både når det gjelder detaljplanlegging og byggesaksbehandling, og mangler framtidsrettede ambisjoner for arealforvaltningen og samfunnsutviklingen i Os kommune.

Planprogram områderegulering av Os sentrum (PDF)

En oppdatert reguleringsplan for Os sentrum gir innbyggerne og næringslivet forutsigbarhet og skal bidra til å skape muligheter for vekst og utvikling.

Planprogrammet ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider, www.os.kommune.no, og på servicetorget i kommunehuset.

Frist for uttalelse til planprogrammet er 23. oktober 2017.

X