Kultur for læring

Kultur for læring

Alle barn og unge i Hedmark vokser opp i en kultur for læring. Det er målsettingen for alt arbeid rundt kultur for læring.

SIST OPPDATERT: 08.06. 2018 - 14:32

Kultur for læring

Barn og unge i Hedmark skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. En samordnet innsats for barn og unges oppvekst og læring skal bidra til at:

– faglige resultater i grunnskolen heves 

– gjennomstrømning i videregående opplæring øker

– viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid

FOU – prosjekt

Det gjennomføres et FOU-prosjekt i hele Hedmark fylke som er støttet av forskningsrådet i Norge. Prosjektet går over 4 år med 3 kartlegginger for å finne hva som er bra og hva som må forbedres. Det gjøres et omfattende analysearbeid på alle nivå og gjennom nettverksarbeidet i Nord-Østerdalen gjennomføres møter, foredrag og kurs.

Alle er med

Begge barnehagene og begge skolene i Os kommune er med. Skolene startet i FOU (forskning og utvikling) – prosjektet høsten 2016 og gjennomførte da en omfattende kartlegging blant alle elevene og alle lærerne. Foreldrene var også invitert til å være med på kartleggingen.

Barnehagene skal gjennomføre sine kartlegginger i løpet av høsten 2017.

Katalog

Resultatene av kartleggingen danner grunnlag for analyse og tiltak, til forbedring og utvikling.

Det er laget en katalog over tiltakene for alle deltakende skoler i Hedmark slik at man kan identifisere andre skoler med de samme utfordringene. Skolene kan da kontakte hverandre og finne ut hvordan de løser det. Katalogen kan være en inspirasjon til å lære av hverandre.

Under finner du katalogsidene fra Os kommune:

Dalsbygda skole
Satsingsområdene Dalsbygda skole har valgt å jobbe med skoleåret 2017/2018 er :

Relasjonskompetanse : Vi vil i fellestida jobbe med å få på plass en felles forståelse av relasjonskompetanse. Hvordan vi samhandler oss i mellom på skolen. Lærerne i mellom, lærer og elev og elever i mellom. Vi vil jobbe med tiltak internt på skolen.

Sosial kompetanse : Vi vil utarbeide en Handlingsplan for sosial kompetanse på skolen. Det er to lærere som vil bruke av fellestida til å drive prosessen.

Samarbeid hjem / skole : Vi ønsker å sette fokus på mer samarbeid /involvering av foreldrene i elevenes skolehverdag. Vi ønsker å lage flere treffpunkt oss imellom. Få til en annen struktur på foreldremøtene, der det blir mer diskusjon/ aktivitet enn informasjon.

Lesing : Satse på at elevene skal bli aktive lesere.

Les hele katalogsiden ved å klikke her….

Os skole
Os skole har valgt å ha ett felles fokusområde for hele skolen + ett eller to fokusområder for hvert hovedtrinn.

Elevene på 5.-10. trinn ga tilbakemelding på at strukturen ikke var god nok. Elevene på 1.-4. trinn hadde ikke de spørsmålene, men for at hele skolen skulle starte med ett felles fokusområde, så valgt vi at alle ble med på det. Også fint for gjennomgang av analyseverktøyet, selv om mange av oss har vært med på det gjennom LP. Eks på tiltak på struktur: lærere på plass i klasserommet når timen starter, tydeligere mål og oppsummering av øktene

1.-4. trinn har følgende problemstilling: hvorfor er det ikke bedre relasjoner blant elevene og lærer/elev på småtrinnet? Eks på tiltak: teammøter for alle voksne på trinnet hver uke, samhandlingsaktiviterer, jente- og gutteklubb, økt fokus på sosial kompetanse

5.-7. trinn har følgende problemstillinger: 1. hvorfor opplever elevene så liten motivasjon for skolearbeid og læring? Eks. På tiltak: mer variasjon og aktiviteter, mer elevmedvirkning, mer dialog med elevene 2. hvorfor har vi så stor andel elever som ikke trives godt nok i skolehverdagen? Her er ikke tiltaka ferdige.

8.-10. trinn: Hvorfor opplever så mange elever på ungdomstrinnet skolehverdagen så kjedelig? Eks på tiltak: En annerledes skoledag på ondager fram til klokka 13 der det jobbes temabasert og tverrfaglig der de forsøker å legge undervisninga så samfunnsorientert og praksisnært som mulig.

Les hele katalogsiden til Os skole her…

Barnehager

Barnehagene gjennomfører første kartlegging høsten 2017.

Katalogsiden for barnehagene utgis når analysearbeidet av kartleggingene er gjort og utviklingsområder er valgt i 2018.

Oppvekst og dannelse

Det er mange involverte i barn/unges oppvekst og dannelse. Alle har det til felles at de ønsker å bidra til at det enkelte barn/ungdom utvikler kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at det kan bidra i samfunnet på en selvstendig og ansvarsfull måte.

Dersom alle parter arbeider sammen om å nå målene har vi kommet viktige skritt i riktig retning. Kultur for læring handler om den kulturen barn/ungdom vokser opp i. For å gi hver enkelt den beste mulighet i livet er det viktig at det er en god kultur for læring gjennom hele barne- og ungdomstiden.

Barn på tur - ved gammelt tre

KONTAKTINFORMASJON

Martin Løvø
oppvekstsjef
Tlf 48251402

Besøksadresse: Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Styringsgruppe for oppvekst

Det er opprettet en styringsgruppe for oppvekst i Os kommune. Gruppa er partssamarbeid der politikere, administrasjon og ansatte er representert. Ordfører er leder av gruppa og det er utvikling av oppvekstområdet som er fokus. Styringsgruppa har Kultur for læring som et viktig arbeidsområde. Det skal også lages en felles pedagogisk plattform (plan) for barnehagene og skolene i Os kommune og gruppa skal være med å styre dette arbeidet.

Glade barn og voksne i barnehagen
X