Lokale tiltak

Inneholder lokale tiltak som for tiden er gjeldende i Os kommune.

Lokale tiltak og bestemmelser

Det er for tiden ingen lokale tiltak eller bestemmelser.

Mai 2021

Oppdatert 28.5.21
Verjåtunet sykehjem og barnebolig TFF åpnes for besøkende 29.mai.
Fra og med lørdag 29. mai åpnes sykehjem og institusjon igjen for at beboerne kan ta imot 2 besøkende pr. dag på rommet sitt.   


23.05.21

Formannskapet i Os kommune vedtok i kveld ny forskrift som trer i kraft fra tirsdag 25. mai 2021 og gjelder til og med søndag 30. mai 2021. 

Korrigert 23.05. kl 20.17

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Os kommune, Innlandet

Hjemmel: Fastsatt av Os kommune ved formannskapet 23. mai 2021, med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 4-1 første ledd bokstav a og b.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Os kommune.

§ 3. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 1. Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet (take away). Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 2. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  1. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper, med inntil 5 personer, med arrangør.
  2. Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 1. Svømmehaller, badeanlegg, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 2. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 3. Museer.
 4. Bibliotek, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 5. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur- underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

§ 4. Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av:

 1. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.
 2. Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon med inntil 10 personer til stede.
 3. Digitale arrangementer med maksimalt 5 personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
 4. Midlertidige utendørsmarkeder.

§ 5. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 6. Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 7. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss.

.

§ 8. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet etter første ledd gjelder ikke:

 1. Organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

§ 9. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst to meter avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 10. Ansvar

Os kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 11. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 12. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 13. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra og med tirsdag 25. mai 2021 og gjelder til og med søndag 30. mai 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

17. mai MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SMITTEVERNTILTAK VEDTATT I OS KOMMUNE

I forbindelse med smitteutbruddet i fjellregionen har Os kommune valgt å teste bredt for å få stoppe smittespredningen.

Fra og med 13.5.21 og frem til dags dato har det blitt avlagt 449 tester.  Det vil si at ca 24% av befolkningen i Os kommune nå er testet.  

Grunnet smitteutbruddet er det derfor nødvendig å vedta en midlertidig forskrift om smitteverntiltak.
Kommuner i regionen vedtar tilsvarende forskrift. Den nye forskriften varer fra og med 17. 05.21 til og med 24.05.21. 
 

April 2021

GJELDER FRA 27.04.2021 OG INNTIL VIDERE:

Tjenesten for funksjonshemmede.

Tar imot besøkende etter avtale. Inntil 3 besøkende pr. beboer pr. gang, grunnet romstørrelse og smittevernhensyn. Besøkende som har vært i kommuner med høyt smittetrykk eller mutert virus, anbefales å vente med å besøke i ti dager etter hjemkomst til en kommune med lavt smittetrykk.

Mars 2021

11.03.21 VERJÅTUNET INFORMERER

Nasjonale anbefalinger for besøk i sykehjem etter at beboerne er vaksinerte mot SARSCoV-2, og oppnådd optimal beskyttelse 1-2 uker etter andre vaksinedose.

Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid. Når en stor andel av sykehjemsbeboerne nå er vaksinerte, kan det lettes på noen av tiltakene. En gledelig endring er at vaksinerte beboere igjen kan ha nærkontakt med noen av sine nærmeste.

⇒ Klikk her for oppdatert informasjon og råd om besøk i sykehjem etter at beboerne er vaksinerte!

Vaksinerte beboere kan ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.

Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt lokale, bestemmelser tilsier.

Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinerte, kan de ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt.

Kontakt med vaksinerte besøkende kommer i tillegg til de uvaksinerte besøkende beboeren selv har definert som sine nærmeste.

Verjåtunet vil fortsatt ha stengte dører grunnet bygging. Besøkende trenger ikke å avtale tid for besøk, de ringer på  ytterdøren når de kommer.

Februar 2021

Lokale tiltak og bestemmelser

⇒ Det er de nasjonale retningslinjene som gjelder i Os kommune disse finner dere her.

Os kommune befinner seg på risikonivå 1.
⇒ Klikk her for å lese mer om risikoniovå!

Gjelder i perioden 19.02- 07.03 (vinterferien):

Det anbefales det å bruke munnbind på offentlige steder, hvis det ikke er mulighet til å holde avstand.

Besøkende:
Til private adresser:
Vi anbefaler å ha få nærkontakter i perioden før ferien, samt å ta test enten før avreise eller ved ankomst.

Til hytter/hoteller:
Få nærkontakter perioden før ferien, holde avstand i fellesområder. Ta gjerne test før avreise.

Gjelder fra 11.02.2021 og inntil videre:

Verjåtunet sykehjem og tjenesten for funksjonshemmede.

Tar imot besøk etter avtale. Inntil 3 besøkende pr. beboer pr. gang. Besøkende som har vært i kommuner med høyt smittetrykk eller mutert virus, anbefales å vente med å besøke sykehjemmet i ti dager etter hjemkomst til en kommune med lavt smittetrykk.

Januar 2021

23.01.2021 OPPFORDRING VEDRØRENDE COVID-19

Med bakgrunn i utbruddet av den muterte virusvarianten i Nordre Follo og kommunene rundt, oppfordrer Os kommune alle som har vært i eller hatt besøk fra disse kommunene de sist 14. dagene om å teste seg. Videre er det viktig å begrense antall nærkontakter.

Kommunene dette gjelder er: Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler.

Har du vært i disse områdene OG har fått symptomer bes du ta kontakt med legevakten på tlf 116 117. Da vil du få time til testing i helgen.

Os kommune har inntil videre stengt Verjåtunet sykehjem og Rytrøa for besøkende fra disse kommunene.

Ingen andre lokale tiltak er innført som følge av skjerpelsene på Østlandet, men vi følger med på situasjonen.

Vi oppfordrer likevel til å begrense reiseaktiviteten i tiden fremover.

 

Hilsen
Kriseledelsen.

20.01.2021 FORANDREDE BESØKSRUTINER

Etter endringer i nasjonale retningslinjer kan beboere ved Verjåtunet og Rytrøa barneavlastning ta i mot besøk etter avtale, en besøkende pr. beboer pr. gang.

19.01.2021 STATUS: 0 SMITTE

På gårsdagens pressekonferanse videreførte regjeringen i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge,
men de gir noen lettelser for barn og unge.

Det betyr følgende for Os kommune:

Os Fritidsklubb
Åpner igjen fra torsdag 21. januar.

Skole og barnehage
Ungdomsskolen går over til smittevern etter gult nivå fra og med onsdag 20.01.1.21
Barnehagene og barneskolene fortsetter på gult nivå som de har vært på en god stund.

Kulturskolen
Kulturskolen åpner opp igjen for all aktivitet for barn og unge, med de smittevernreglene vi hadde før jul.
Dette gjelder også Os skolemusikk. Det frivillige musikklivet for voksne vil være fortsatt stengt.

Os kommune forholder seg til de nasjonale tiltakene som gjelder fra 20. januar.

04.01.2021 STATUS: INGEN SMITTE I OS KOMMUNE

Os kommune legger de nasjonale anbefalingene og reglene til grunn, og ønsker å gjøre følgende presisering for perioden frem til og med 18. januar:

 • Skole og barnehage
  Barnehagene og barneskolene er pr. tiden på gult nivå og opprettholder driften som før juleferien.
  Ungdomskolen er på rødt nivå, men pga. små gruppestørrelser og godt med tilgjengelig areal fortsetter Os kommune med ordinær undervisning på skolen. Smittevernveilederen for rødt nivå følges.
 • Skoleskyss
  Skoleskyssen ligger pr. tiden på gult nivå, pga. lavt smittetrykk og vil fortsette som før juleferien.
 • Kulturskolen
  All fysisk undervisning for elever fra ungdomstrinn, videregående skole og voksne innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Disse får tilbud om digital undervisning f.o.m. uke 2 – 2021, den enkelte lærer tar kontakt for å avtale tidspunkt)
  Undervisning for større grupper innstilles t.o.m. 18.1.2021 (Dette gjelder dans, Fjelltrubadurer, 1. og 2. trinn kulturskole, barnehagene, Musikk ved livets begynnelse)
  Øvelser innen det frivillige musikkliv innstilles t.o.m. 18.1.2021
 • Verjåtunet sykehjem og Tjenesten for funksjonshemmede
  Er stengt for besøkende.
  Kan åpnes for besøkende etter avtale i spesielle tilfeller.
 • Os hallen
  Reglen er at det er lov med maks 10 personer på organiserte innendørs idrettsaktiviteter  og på uorganiserte maks 5 personer.
  Alle idrettsaktiviteter innendørs er anbefalt utsatt til etter 18. januar.
 • Biblioteket
  Biblioteket kan ikke ha klassebesøk og publikum samtidig. Det blir derfor noe endring i åpningstider fram til 18. januar:
  Mandag 12.00 – 15.30
  Tirsdag 15.00-18.30
  Onsdag 12.00-15.30
  Torsdag 15.00-18.30
  Fredag stengt
 • Fritidsklubb
  Stenges frem til 18. januar.
 • Frivilligsentralen
  Holder åpnet, men har ingen sammenkomster som Sittedans, barseltreff o.l. fram til 18. januar. Matutkjøring foregår som vanlig. Kommunehuset Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.
 • Kommunehuset
  Frem til 18. januar oppfordrer vi til at møter med saksbehandlere foregår enten pr. tlf eller digitalt.
Desember 2020

STATUS 09.12.20 – FRIVILLIG SMITTESPORING

Ingen smittede i Os kommune.

Smittesporing er meget ressurskrevende for kommunene. God registrering av hvem som har vært hvor og til hvilken tid er derfor avgjørende for å kunne varsle alle berørte raskest mulig. Slik reduserer vi sannsynligheten med å måtte iverksette smittereduserende tiltak som griper unødig sterkt inn i samfunnet.

Hjelp oss å forenkle smittesporing ved ev. tilfeller av Covid-19 i Os kommune. Registrer navn, telefonnummer, hvor mange dere er, og hvor du har hatt nærkontakt med andre. Tidsrom registreres automatisk, men ved etterregistrering må du oppgi tidspunkt. Opplysningene vil kun bli benyttet av kommunens smittesporingsteam dersom det blir påvist smitte i Os kommune. Alle registreringer vil bli slettet etter 14 dager.

Vi har laget en plakat som kan henges opp ved utgang eller annet egnet sted for scanning av QR-kode til smarttelefon eller nettbrett. QR-koden bringer deg til et enkelt skjema som du kan fylle ut og sende inn.

Takk for at du deltar i dugnaden!

⇒ KLIKK HER FOR Å LESE MER OG FOR Å KOMME TIL QR-KODEN!

23.12.20 ANBEFALING OM TESTING FOR TILREISENDE OG STRENGERE SMITTEVERNTILTAK.

Strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia:

For å hindre innførsel av ny variant av covid-19 oppdaget i Storbritannia, innføres det strengere smitteverntiltak for reisende fra Storbritannia.

Nytt krav om testing for covid-19
Fra og med 22. desember innføres nye krav om testing for innreisende fra Storbritannia etter nasjonale retningslinjer:

 • Personer som har oppholdt seg i Storbritannia etter 7. desember 2020, og har ankommet Norge før 22. desember 2020 skal så snart som mulig teste seg. Personen skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 22. desember 2020.
 • Alle som ankommer etter 21. desember skal teste seg så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.
 • Alle skal deretter ta ny test tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn.
 • Kravet gjelder alle som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst Norge.
 • Kravet om testing gjelder ikke for barn under 12 år.

I tillegg oppfordres alle tilreisende i Os kommune fra områder med høyt smittetrykk om å teste seg i jula og så snart som mulig etter ankomst.

Testing foregår på Røros Legesenter. 

⇒SE NÅR DU KAN TESTE DEG OG HVORDAN DU BESTILLER TIME.

Koronaviruset

Koronatelefon:
Stengt

Smittevernkontakt:
smittevernkontakt@os.kommune.no

Servicetorget:
62470300, mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00

X