TILTAK I BEITEOMRÅDER

Tiltak i beiteområde

Lag, foreninger og foretak kan søke tilskudd til tiltak som legger til rette for best mulig utnyttelse for beite i utmark, redusert tap av dyr på utmarksbeite og/eller fremmer felles tiltak i beiteområder.

SIST OPPDATERT: 23.02. 2023 - 12:52

Tiltak i beiteområder

Tilskuddet gjelder tiltak som bidrar til å legget til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområder. Tilskuddet kan gis til investereinger i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til tiltak som fremmer beitebruken i et område. Kommunen er førsteinstans og behandler og tildeler tilskudd ut i fra en tildelt pott for kommunen.

Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av tilskudd, som du finner i menyen til høyre. Disse er utarbeidet i samarbeid med beitelagene, samt de årlige føringer som legges til grunn fra Statsforvalteren og Landbruksdepartementet.

Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er påbegynt før søknaden er behandlet.

Søknadsfrist er 15. mars 2023.

Du kan lese mer om ordningen og sende inn elektronisk søknad gjennom landbruksdirektoratets nettsider, og du må logge deg på via Altinn.

 

Se også

⇒ Landbruksdirektoratets nettsider om tiltak i beiteområder

⇒ Landbruksdirektoratets nettsider om konfliktforebyggende tiltak

Kommunens informasjon om organisert beitebruk

Hvem kan søke

Både lag, foreninger og  foretak kan søke, såfremt de er tilknytta næringsmessig beitedrift. Enkeltforetak kan søke når det på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Kommunen sender hver høst en investeringsplan til beitelagene, der de kan melde inn neste års behov. Ta gjerne kontakt med ditt beitelag om dette. Kommunen sender behovet for midler til Statsforvalteren, som tildeler midlene, og dette danner grunnlaget for neste års tildelinger.

Hva kan det gis tilskudd til?

Kommunen prioriterer tiltak i de årlige retninglinjene som du finner i menyen til høyre. Her finner du også aktuelle satser.

Generelt kan det gis tilskudd til:

 • Planlegging- og tilretteleggingstiltak
 • Sperregjerder
 • Ferister
 • Bruer
 • Gjeterhytter
 • Sanke-skilleanlegg
 • Anlegg/rydding/utbedring av driftsveier
 • Saltsteinsautomat
 • Transportprammer
 • Elektronisk overvåkningsutstyr (radiobjeller, Nofence med mer).
 • Tilskudd kan avslås dersom arbeidet med investeringstiltaket er påbegynt før søknaden er behandlet.
X