Landbrukseiendommer og boplikt

Landbrukseiendommer og boplikt

Landbrukseiendommene i våre kommuner gir grunnlag for verdiskaping og bosetting.

SIST OPPDATERT: 09.04. 2021 - 13:03

Landbrukseiendommer og boplikt

Kommunene skal forvalte og gi veiledning tilknyttet lover og regelverk som omhandler landrukseiendommer og boplikt.

Den som kjøper eller arver en ubebygd landbrukseiendom eller bebygd eiendom med mer enn totalt 100 dekar eller mer enn 25 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord, må søke om konsesjon.

Konsesjon

Den som erverver en konsesjonspliktig eiendom må søke om konsesjon (tillatelse) fra myndighetene. Et erverv er eiendomsovergangen fra tidligere eier (overdrager) til ny eier (erverver). Erverv er et fellesord for ulike måter å få en eiendom på, som ved arv, kjøp, gave osv. .

Boplikt

I konsesjonsloven finnes det tre former for boplikt. Lovbestemt boplikt er for nær slekt eller odelsberettigede som overtar landbrukseiendom. Boplikt kan også settes som vilkår i konsesjonssak.

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Odel

Odelsloven har regler om odelsretten og åsetesretten. I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett. Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet for odelsloven. Det betyr at Landbruksdiretktoratet svarer på generelle spørsmål om loven.

Deling og omdisponering

Jordlova har regler om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseiendom. Dersom du skal dele eller omdisponere eiendom må det søkes om tillatelse. En søknad om deling skal også behandles i henhold til plan- og bygningsloven. Du leverer én søknad til kommunen. Lenke til søknadsskjema.

GARDSKART

Gardskart på internett finner du på NIBIO sine hjemmesider. Gardskart gir deg oversikt over arealene på din eiendom inndelt etter markslag og inneholder i tillegg mye nyttig informasjon om ulike data som er registrert på eiendommen.

Du kan bl.a. finne følgende:
– AR5 med markslag for eiendommen (eks fulldyrka jord, innmarksbeite)
– Karlegging av dyrkbar jord
– Fredete kulturminner
– Naturtyper
– Rødlistearter
– Verneområder

Gardskart har også verktøy for areal- og lengdeoppmåling.

Kontaktinformasjon

Berit Bugten Østbyhaug – virksomhetsleder
Tlf: 624 70 300
E-post: berit.ostbyhaug@os.kommune.no

X