Skogbruk

Skogbruk

Her finner du informasjon om ulike ordninger og regelverk knytta til skogbruksnæringen.

SIST OPPDATERT: 11.03. 2021 - 10:14

Skogbruk 2020

Sammenstilling fra felles landbrukskontor

Landbrukskontoret har laget en sammenstilling av nøkkeltall som er hentet fra skogfondssystemet. Alt tømmer som er avvirket og levert til industrien går igjennom dette systemet. I tillegg kan skogeiere benytte skogfond og tilskudd for å gjennomføre ulike tiltak i egen skog.

Tallene som fremkommer her viser aktiviteten i våre tre kommuner. Det gjøres mye bra i kommunene og det er også stort potensiale til å utnytte skogressursene bedre i fremtiden.

Landbrukskontoret skal være med på å bidra til økt aktivitet og økt kunnskap innen skogbruk blant skogeiere i Os, Røros og Holtålen kommuner.

Skogfond

Skogfond er en pliktig fondsavsetning knytta til salg av skogsvirke, og dette er en avsetning som følger eiendommen og ikke hjemmelshaver. Det skal trekkes 4-40 % av brutto virkesverdi, og valg av sats bestemmes av skogeier. Innestående midler er ikke rentebærende for skogeier, men det er knytta store skattefordeler ved aktiv og riktig bruk av skogfondet.

Det er kommunen som forvalter skogfondsordningen etter søknad/forespørsel fra skogeier, og det vises til utfyllende informasjon under følgende linker:

Landbruksdirektoratet

Skogfondskalkulatoren

Hjemmel/ forskrift:

Eksta innbetaling av skogfond

På grunnlag av registrert virkesomsetning innenfor et kalenderår kan skogeier avsette inntil 40 % av virkets bruttoverdi. Dersom det er trukket mindre enn 40 % kan differansen innbetales.

Frist for å registrere denne innbetalingen er 6. februar det påfølgende år. Se eget skjema (SLF 918)

Skogkultur – lokale tilskudd Os kommune

For 2019 gis det tilskudd til følgende tiltak knytta til investeringsarbeider i skog:
• Markberedning 40 % av kostnaden eks. MVA
• Planting, nyplanting, plantekjøp og såing 40 % av kostnaden eks. MVA
• Ungskogpleie 50 % av kostnaden eks. MVA – maks tilskudd inntil kr. 250 / daa

Det kreves at alle typer tiltak utføres slik at det tilfredsstiller en faglig standard som avklares med den kommunale landbruksenheten. Skjema sammen med kartopplysninger skal sendes kommunen, se skjema 909B.

Tilskudd manuell tynning i hogstklasse III
Gjelder for produktiv bar eller lauvskog, og tiltaket skal utføres slik at det tilfredsstiller faglige skjøtselskrav. Krav til uttak av nyttbart virke > 2 m3 / daa. Tilskuddet er basert på tynnet areal – og utgjør inntil kr. 400 / daa eller kr. 130 / m3.

Frister:
For tiltak med “NMSK tilskudd” må alle bilag være signert av skogeier og levert kommunen senest 15. november.

Alle satser er veiledende og det tas et forbehold om eventuelle endringer.

Skogkultur – lokale tilskudd Holtålen  kommune

For 2019 gis det tilskudd til følgende tiltak knytta til investeringsarbeider i skog:

  • Markberedning 40 % av kostnaden eks. MVA
  • Planting, nyplanting, plantekjøp og såing 40 % av kostnaden eks. MVA
  • Suppleringsplanting 65% (15% fra kommunen 50%  fra landbruksdirektoratet) av kostnad inntil 10 kr /plante
  • Ungskogpleie 50 % av kostnaden eks. MVA – maks tilskudd inntil kr. 200 / daa

Det kreves at alle typer tiltak utføres slik at det tilfredsstiller en faglig standard som avklares med den kommunale landbruksenheten. Skjema sammen med kartopplysninger skal sendes kommunen, se skjema 909B.

Frister:
For tiltak med “NMSK tilskudd” må alle bilag være signert av skogeier og levert kommunen senest 15. november.

Alle satser er veiledende og det tas et forbehold om eventuelle endringer.

Lokale retningslinjer for NMSK-tilskudd i Holtålen

Skogkultur – lokale tilskudd Røros  kommune

For 2019 gis det tilskudd til følgende tiltak knytta til investeringsarbeider i skog:

  • Markberedning 40 % av kostnaden eks. MVA
  • Planting, nyplanting, plantekjøp og såing 40 % av kostnaden eks. MVA
  • Suppleringsplanting 65% (15% fra kommunen 50%  fra landbruksdirektoratet) av kostnad inntil 10 kr /plante
  • Ungskogpleie 50 % av kostnaden eks. MVA – maks tilskudd inntil kr. 200 / daa

Det kreves at alle typer tiltak utføres slik at det tilfredsstiller en faglig standard som avklares med den kommunale landbruksenheten. Skjema sammen med kartopplysninger skal sendes kommunen, se skjema 909B.

Frister:
For tiltak med “NMSK tilskudd” må alle bilag være signert av skogeier og levert kommunen senest 15. november.

Alle satser er veiledende og det tas et forbehold om eventuelle endringer.

Lokale retningslinjer for NMSK-tilskudd i Røros

Melding om hogst i vernskog

Hogst i vernskog krever innmelding på eget skjema til kommunen tre uker før hogststart. Se eget skjema Melding om hogst i vernskog (pdf)til høyre på siden.

Den lokale vernskoggrensa ligger i skogbruksplanen –  og den digitale kartløsningen Gårdskart og  Kilden.

Skogbruk og motorsag

Skogs- og landbruksveger

Nybygging og ombygging av skogs – og landbruksveier er søknadspliktig etter egen forskrift.

Søknadsplikt gjelder både enkle traktorveier og bilveier. Søknaden er normalt ikke gebyrbelagt, men unntak kan forekomme ved større anlegg og en påkrevet kulturminnebefaring.

Det kan ytes tilskudd til nybygging, ombygging og punktutbedring av skogsbilveier, bruer og velteplasser. Ordningen omfatter både bil og traktorveier med differensierte satser, og minstekostnaden for anlegg berettiget for tilskudd er > kr. 25.000 eks. MVA. Maksimal tilskuddssats er 65 % av kostnaden eks. MVA. for veiens skogandel.
Ved tilskudd medfølger vedlikeholdsplikt – og krav til teknisk byggestandard.

Lenger ned på siden finner du Skjema for bruk av skogfond ved vedlikehold der kostnader er større enn kr. 4 / m (pdf).

Normaler for landbruksveier revidert i 2013.

Alle tilskuddssatser er veiledende og baseres på årlige bevilgninger med et begrenset budsjett.  Endringer vil forekomme – og ta derfor kontakt med kommunen før planlegging/ oppstart.

Se også utfyllende om skogsbilveier på følgende side: http://www.skogsvei.no/

Søknadsskjema for veier

X