Nato-øvelse 2018

Foto: Forsvaret

NATO-øvelsen 2018

I oktober-november skal NATO gjennomføre øvelsen Trident Juncture. Dette er den største øvelsen i Norge på mange år, og vi vil derfor oppleve militær aktivitet i våre nærområder. Det er Forsvaret som er primærkilden for informasjon. På denne siden har vi samlet en forenklet oversikt over informasjon fra Forsvaret og en nyttige lenker. Øvelsen vil innebære mest aktivitet i Os kommune fra 25. oktober til 7. november.

I perioden 25. oktober – 7. november vil det være veldig mye trafikk av militært kjøretøy i denne regionen. Dette kan skape betydelige hindringer for annen virksomhet. Dersom det er behov for detaljert informasjon om framkommelighet ol. i de ulike områder til bestemte tider må basetelefonen (på Storstuggu) benyttes 400 38 526, også e-post er mulig mbo@mil.no. Her skal all informasjon være oppdatert til enhver tid før, under og etter øvelsen.

Twittermeldinger fra Forsvaret

Pressemeldinger fra Forsvaret

Forsvaret legger jevnlig ut egne pressemeldinger. Her finner du siden med alle pressemeldinger.

 

Klikk her for å komme til Forsvarets pressemeldinger »

Barnas velferd under øvelsen

All drift av skoler og barnehager gå som normalt da disse områdene er forbudt for militær aktivitet. Likevel er det en del sider ved øvelsen vi ønsker å informere om:

Enkelte dager vil barn kunne se soldater fra ulike nasjonaliteter i uniform med ulike typer våpen og kjøretøy som f.eks. panservogner/tanks. Noen barn vil kunne oppleve dette som truende. NATO og Forsvaret øver for at vi skal være i stand til å forsvare befolkningen og skape sikkerhet for Norge. Det er derfor viktig at dere voksne snakker med barna, trygger de og forklarer hva som skal skje og at det er en øvelse.

NATO-øvelsen, hvordan snakke med barn?
»Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup og professor Atle Dyregrov har skrevet følgende råd på oppdrag fra Helsedirektoratet

Øvelsen vil påvirke trafikk og framkommelighet i en del områder på enkelte tider av døgnet. Det vil i perioder være en stor mengde kjøretøy og materiell langs veiene, og alle som ferdes der må være ekstra forsiktige og påpasselige. Dette betyr at du må beregne ekstra god tid til/fra skole og barnehage. Noen ganger kan også skolebussen være noe forsinket. Barn som ferdes ute langs veien eller venter på buss oppfordres sterkt til å ha på refleksvest for å være ekstra synlige.

Råd for trafikksikkerhet:

  • Bruk refleks!
  • Vær godt synlig!
  • Gå flere sammen!
  • Vær oppmerksom!
  • Gå eller sykle sammen med barna.
  • Vurder om du kan ta turen når det er mindre trafikk.
  • Hold deg langt unna militære kjøretøy. Tenk på blindsoner og at kjøretøyet når som helst kan begynne å bevege seg. Blindsone er et område rundt kjøretøyet som føreren ikke ser fra sin sitteplass.
  • Det er ikke lov å kjøre forbi eller bryte inn i en militærkolonne. Det er også viktig å vise aktsomhet overfor en del av de militære kjøretøyene som har dårligere sikt enn ordinære kjøretøy.
  • Soldatene har fått opplæring, men mange er unge og ikke vant til norsk trafikk og norske føreforhold. Nå er det mørkt om morgenen og det blir tidlig mørkt om ettermiddagen. Det kan bli snø og glatt på vegen.
  • Den vanlige trafikken vil kanskje oppføre seg uvanlig fordi det er militære kjøretøy på vegen.

Childhood and youth services in Os kommune during NATO exercise.

Exercise Trident Juncture 2018. Information from childhood and youth services in Os kommune.

Informasjon fra Omsorgstjenesten

Telefon omsorgstjenesten: 481 61 880

I perioden øvelsen pågår, uke 43, 44 og 45 kan hjemmetjenesten oppleve store problemer med å kjøre rundt i kommunen. Det er spesielt meldt stort press på veiene i kommunen 29 oktober, 30 oktober, 31 oktober og 7 november. Dette kan innebære at Hjemmetjenesten ikke kommer fram, og at besøk kan forsinket/bli avlyst. Vi vil da varsle pr telefon.

Vi forbeholder oss retten til å prioritere oppgavene vi utfører, etter prinsippet om liv og helse. Vi skal sørge for medisiner for perioden og andre nødvendig medisinsk materiale, som er i bruk. Matombringing vil i utgangspunktet foregå som vanlig, men det kan bli forsinkelser. Ved akutte livstruende situasjoner skal det ringes 113 som tidligere.

Vi ber om at du og dine pårørende forbereder dette, gjennom å gjøre avtaler om hjelp og tilsyn, med å handle inn mat, og andre nødvendige artikler som du trenger. Avbestilling av tjenester må vi få beskjed om i så god tid som mulig. Har du spørsmål så ta kontakt med oss.

Trafikkinformasjon

Forsvaret har laget en aktivitetskalender som tar for seg aktiviteten i Trøndelag, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

I områder hvor skilt om kampsone er satt opp vil det være aktivitet langs vei og i utmark. Militærpoliti vil være her for å informere og noen ganger holde trafikken tilbake. I dette området er de militære ikke pålagt å følge trafikkregler, vær derfor ekstra varsom!

Følg denne lenken og finn aktivitetskalenderen nederst på Forsvaret sin side»

Miljøvern

Forsvaret har utarbeidet en brosjyre med retningslinjer som soldatene må forholde seg til under øvelsen Trident Juncture.

Følg lenken for å lese brosjyren om miljøvern»

Legekontor

Informasjon fra helsetjenesten om mulige utfordringer som kan oppstå:

Vanskelig fremkommelighet med bil kan medføre at helsepersonellet er forsinket til jobb. Det gjelder våre brukere også, så en må forvente at det kan bli forsinkelser i forhold til oppsatte timer. Ved legekontoret vil alltid noen kunne nås på akutt-telefonen 95266500 om en ikke får svar på legekontoret ved kontoret åpningstider.

Ved alvorlig sykdom som haster kan 113 ( AMK ) brukes eller telefonen til Røros legevaktsentral 116117. Sykebesøk og hjemmebesøk ellers kan bli vanskelig å gjennomføre.

Trafikksikkerhet under øvelsen

Hvis du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

Nordiske kjøreforhold
Mange av deltakerne som deltar i øvelsen, kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold. Forsvaret ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner, for å ivareta sikkerheten best mulig.

Les mer om trafikksikkerhet ved militær øvelse på Forsvarets egne sider»

Disse skiltene vil stå fast og varsle et større område med militæraktivitet. Her skal de militære følge trafikkreglene.

Infofilm om trafikk under øvelsen

En militær kolonne kan bestå av opp til tolv kjøretøy. Alle militære kolonner vil være merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil. (Kilde: Forsvarets mediesenter).

Miljø og skadeforebygging

Forsvaret bruker store ressurser på skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling.

Skadetelefon
Har du oppdaget ødeleggelser på eiendom eller natur, som følge av øvelsen? Ta kontakt med Forsvaret på telefon eller e-post.

Tlf: 400 38 526
E-post: MBO@MIL.NO

Informasjon fra landbrukskontoret

Mattilsynet frykter at militærøvelsen Trident Juncture kan ha smittebomber i lasten når 42 000 militært personell og et stort antall kjøretøy skal øve på norsk jord. Mattilsynet ønsker derfor å være føre var og oppfordrer dyreholdere og kommunene som er berørt, om å ha gode rutiner for avfallshåndtering. De fleste alvorlige husdyrsykdommene er virussykdommer.

Virus spres lett ved kontakt mellom dyr. I tillegg vil produkter fra dyr (for eksempel kjøtt, melk, gjødsel), mennesker, transportmidler og andre gjenstander som har vært i kontakt med syke dyr kunne spre smitten over lange avstander. Det Mattilsynet frykter aller mest er sykdommer som Afrikansk svinepest og Munn- og klauvsyke. Norge har i dag en unik dyrehelsesituasjon og er forskånet for de mest alvorlige smittsomme dyresykdommene.

Mattilsynet gir følgende råd til husdyrbrukere:
Rester av animalsk mat, som for eksempel kjøtt, som personell fra utlandet kan ha brakt med seg, skal samles opp og leveres til avfallsbehandling.

Melde mistanke om utbrudd av alvorlige smittsomme sykdomstilfelle hos dyr til Mattilsynet umiddelbart. Telefon 22 40 00 00.

Vi vil oppfordre om å planlegge så godt som mulig slik at hindringer minimeres. Eks. kontakt på forhånd ditt slakteri og kraftfórleverandør dersom det er behov. Dersom du har behov for grovfórtransport eller annen nødvendig transport i perioden, så gjør unna dette før den største trafikken starter hvis mulig (henting av rundballer etc).

Når det gjelder daglig melkeleveranse har Tine informert oss om at de får løpende oppdateringer om veitilstand og planlagt kjøretøystatus. De sender ut meldinger til brukerne dersom det blir vesentlige endringer på sine ruter. Tine oppfordrer til å bruke medlemstelefonen dersom det er spørsmål.
Veterinærvakta prøver også å holde seg oppdatert på framkommeligheten.

Dersom det oppstår skader/ulemper på eiendom og eierdeler som ikke allerede er varsla av HV/Nato, så sørg for dokumentering (bilder ol.) så raskt som mulig. Har du behov for mer informasjon fra Natos side i denne perioden så ring tlf.nr 400 38 526 (tilgjengelig også før og etter øvelsesperioden). Ellers kan de også nås på e-post: mbo@mil.no.

Råd til grunneiere

Gode råd til grunneiere i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture-skader og erstatning

Før øvelsen starter: Dokumenter med bilde. Ta bilde i forkant av øvelsen der det kan bli skader; veier, skogsbilveier, grøfter, stikkrenner og evt.bygninger i utmark der det kan bli setningsskader.Kjør gjerne sakte med kamera på veier som kan bli skadet.

Dokumentasjon av avlingsnivå før og etter øvelsen. Dokumenter skader best mulig og så raskt som mulig.

Viktig: Ikke start reparasjoner før skaden er registrert.

Unngå konflikt med operative militære styrker! Ta kontakt med miljøvernoffiser på telefonnummeret eller e-postadressen nevnt over.

Grunneiere kan si nei til kjøring på innmark. Hvis grunneier samtykker til kjøring, bør det presiseres at eventuell skade skal erstattes.

Politiet

Har du viktig informasjon om personskader eller alvorlige trafikkhendelser?

Ring 112

Trafikksikkerhet

Har du annen informasjon med betydning for trafikksikkerheten?

Ring 02800

Statens vegvesen

Ønsker du mer detaljer om reiseinformasjon, trafikkinformasjon eller trafikk­meldinger

Reisemeldinger
Trafikkmeldinger

Du kan også ringe Vegtrafikksentralens publikumstelefon.
Tlf: 175

X