Kommunale avgifter og betalingssatser

Kommunale avgifter og betalingssatser

Kommunale avgifter og betalingssatser vurderes årlig og virkningstidspunkt for eventuelle endringer er normalt den 1.januar.

SIST OPPDATERT: 30.01. 2017 - 19:33

Kommunale avgifter og betalingssatser

Avgifter og betalingsatser for 2017 ble vedtatt i kommunestyrets møte den 17.11.2016 og gjøres gjeldende fra 1.1.2017.

Barnehage

Ikke momspliktig
Flg. satser for foreldrebetaling i barnehage er vedtatt med virkning fra 01.01.17.
kr. 2.730,- pr. mnd for fulltidsplass.

Os 1/1 heldagstilbud 5 dager x 9,0 timer = 45,0 t/uke
Dalsbygda 1/1 heldagstilbud 5 dager x 9,0 timer = 45,0 t/uke

Satsene gjelder for fulltidsplass. Ved redusert plass betales en forholdsmessig andel ut ifra antall dager.

Reduksjon av tilbud 1 eller 2 – forholdsmessig betaling.
1. Det gis søskenmoderasjon med 30 % reduksjon for 2. barn og 50 % reduksjon for 3. og eventuelle øvrige barn.
2. Dersom foreldre opplever betalingsproblemer ved betaling av barnehageplassen, vil eneste mulighet være å søke sosialhjelp ved NAV Os. En slik søknad må være dokumentert med familiens inntekter og utgifter. Søknader behandles individuelt.

Kjøp av ekstra dager i barnehagen:
Kr. 325,- pr. dag.

Matpenger i barnehagen – gjelder avdelingene Dalsbygda, Furuholtet og Sundmoen:
305,- kr/helplass pr. mnd.

Redusert tilbud, forholdsmessig betaling etter ant. dager i barnehagen.

Gebyr for sen avhenting i barnehagen:
Kr. 195,- pr. gang.

Byggesaker / Plansaker

Betalingsregulativ for plan- og byggesaksbehandling (ingen mva)

Fra 01.01.2017
Alle arealer er bruksareal (BRA) jfr. NS 3940
1. Ny bolig (pbl. § 20-1) kr. 5.200,-
a)For hver selvstendige boenhet f.o.m. boenhet nr. 2 – kr. 1950,-
b) Flerboligbygg (rekke- og kjedehus, tomannsboliger, flerboligbygg etc.) faktureres pr. boenhet iht. pkt. 1 a) ovenfor
c) Tilbygg inntil 50 kvm eksl. kjeller (pbl. §20-2) – kr. 1520,-
d) Tilbygg over 50 kvm eksl.kjeller (pbl.§20-1) – kr. 2720,-

2. Ny hytte (pbl. § 20-1) – kr. 7060,-
Nytt anneks (pbl. § 20-1) – kr. 3480,-
Tilbygg = 1c og 1d

3. Næringsbygg – både nye bygg og til-/påbygg (forretning, kontor, industri m.v.) (pbl. § 20-1)
a) bygg inntil 200 kvm – kr. 5430,-
b) tillegg pr. 100 kvm over 200 kvm – kr. 2180,-

4. Landbruksbygg – både nye bygg og til-/påbygg
a) Alminnelige driftsbygninger i landbruket (§20-2 b) jfr. SAK10 § 3-2) – kr. 3800,-
b) For driftsbygninger over 1000 m2 (§20-1) – kr. 5430,-
c) Bygg (redskapshus, lager m.v.) inntil 200 kvm – kr. 1420,-
d) Riving i samme sak – kr. 650,-

5. Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl § 20-2 a), c) og d) – kr. 1420,-

6. Riving (pbl. § 20-1) (NB – ved bygg over 100 m2 kreves avfallsplan) – kr. 1420,-

7. Søknad om utslippstillatelser på eksisterende og nye helårs-/fritidsboliger – iht. forurensningsloven, jfr. forurensningsforskriftens kap. 12 – kr. 2720,-

8. Byggesaksbehandling av alle andre kategorier som er søknadspliktig etter pbl. § 20-1, og som ikke er nevnt spesifikt i pkt. 1-6 ovenfor – kr. 1740,-

9. Fornyelse av byggesøknad
Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25 % av satsene i punktene 1 – 7

10. Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker m/ lokal godkjenning (gjelder også selvbyggere) – kr. 1420,-
Søknad om ansvarsrett som ansvarlig søker m/ sentral godkjenning – kr. 0,-
Søknad om ansvarsrett med lokal godkjenning pr. foretak (gjelder også selvbyggere) – kr. 1420,-
Søknad om ansvarsrett med sentral godkjenning pr. foretak – kr. 0,-

11. For andre tjenester vedrørende byggesak faktureres kommunens utgifter samt for medgått tid pr time – se pkt. 19.

12. Ulovlighetsoppfølging jf. PBL § 32.
Gebyr for merarbeid som følge av ulovlig byggearbeid og øvrig brudd på PBL – Ny i 2016
Forhåndsvarsel – kr. 4100,-
Pålegg om retting og pålegg om stans – kr. 6150,-
Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning kr. 6150,-
Ileggelse av overtredelsesgebyr, etter medgått tid, minimum – kr. 6150,-
Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse, etter medgått minimum – kr. 6150,-

13. Dispensasjonssaker etter PBL. Kapittel 19
a) Saker som behandles administrativt el. politisk uten ekstern høring – kr. 5430,-
b) Saker som krever ekstern høring – kr. 7590,-
Ordinære behandlingsgebyrer kommer i tillegg dersom dispensasjon gis.

14. Behandling av private reguleringsplaner. Inklusive nødv. annonsering i kommunens regi
a) Behandling av private planforslag, herunder vesentlige endringer – grunnbeløp – kr. 23860,-
b) Mindre endring av plan jfr. PBL § 12-14 2. ledd (delegert fast utvalg for plansaker) – kr. 13020,-
c) Små endringer, delegert til administrasjonen («bagatellmessige endringer» jfr. lovkommentar til PBL 12-14) – kr. 5430,-
d) Administrativ vurdering etter KU-forskriftens § – kr. 4 6510,-
e) Behandling av planprogram jfr. PBL § 4-1 kr. 5430,-
f)Tilbaketrekking/avbrutt plansak
Gebyret beregnes etter medgått tid.
g) Urimelig gebyr/spesielle forhold
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som han/hun gir fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.
Gebyrene innbetales før saken tas opp til 2. gangs behandling i planutvalget
Utgifter til offentlig registrering (for eksempel befaring etter lov om kulturminner) dekkes av regulanten

15. Behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven kr. 2070,-

16 Tiltak som gjennomføres i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser ilegges overtredelsesgebyr iht. pbl § 32-8, i samsvar med tilhørende forskrift SAK10 kap. 16.

17. Dersom kommunen finner det nødvendig med bruk av sakkyndig bistand for tiltak, og tiltakshaver har valgt å ikke fremskaffe dette selv, kan kommunen engasjere slik bistand for tiltakshavers regning.

18. Tiltakshaver faktureres alle gebyr, og gebyr sendes ut i forbindelse med vedtak om tillatelse. For behandling av dispensasjonssaker etter PBL kapittel 19 skal gebyr være innbetalt før saken blir satt under behandling.

19. Timepris for medgått tid
Feltarbeid – kr. 1090,-
Kontorarbeid – kr. 990,-

20. Bestilling av eiendomsinformasjon
Liten meglerpakke (planstatus, størrelse, bruksformål, m.v) – ny i 2016 – kr. 1030,-
Stor meglerpakke (som liten + kommunale gebyrer, restanser, utestående. m.v.) – ny i 2016 – kr. 1540,-
Bestilling av eiendomsinformasjon – se pkt. 20 i byggesaker
Liten meglerpakke (planstatus, størrelse, bruksformål, m.v) – ny i 2016 – kr. 1 030,-.
Stor meglerpakke (som liten +kommunale gebyrer, restanser, utetående. m.v .) – ny i 2016 – kr. 1 540,-

Eiendomsopplysninger

Bestilling av eiendomsinformasjon – se pkt. 20 i byggesaker
Liten meglerpakke (planstatus, størrelse, bruksformål, m.v) – ny i 2016 – kr. 1 030,-
Stor meglerpakke (som liten +kommunale gebyrer, restanser, utetående. m.v .) – ny i 2016  – kr. 1 540,-

Eiendomsskatt

I kommunestyremøte 20.11.2016 ble det vedtatt å gjennomføre omtaksering av alle eiendommer innen 1.mars 2017 og at ny eiendomsskatt innføres fra og med 2017.

I kommunestyremøte 15.12.2016, ble promillesatsen for 2017 vedtatt med 4,5 promille.

Promillesatsen benyttes for å beregne eiendomsskatten pr. år, ut fra eiendomstaksten på den enkelte eiendom.

Takstnemnda har vedtatt «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt – 2017»
Etter omtaksering vil dere få tilsendt grunnlaget for utregningen av eiendomsskatten og hva den beløper seg til pr. år.

Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Dvs. kommunen beholder uavkortet skatten til benyttelse for
Innbyggernes beste.

Hvilke eiendommer får utskrevet eiendomsskatt:
Eiendomsskatten er en objektskatt i motsetning til formues- og inntektskatt, som er en subjektskatt. Det skal skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen. Til fast eiendom regnes både grunn og bebyggelse og både bebygd og ubebygd eiendom. Her inngår f.eks kraftlinjer, kraftstasjoner, fiberkabler i bakken, små og store antennesystemer, nærings- og industrilokaler, hotell, kafe- og restaurantvirksomhet, private boliger og fritidsboliger.

Unntak:
Driftsbygninger på gardsbruk er fritatt, mens det skal skrives ut eiendomsskatt på boliger som våningshus, kårboliger, utleieboliger etc. med tilhørende tomt og garasje. Det er i Ot.prp. sagt at gardsbruk er eiendommer hvor den dominerende aktiviteten er gards- eller skogsdrift. Det gjøres oppmerksom på at det er eiendommens virksomhet som skal vektlegges, ikke hva de som bor på garden/eier eiendommen lever av. M.a.o. vil en lønnsmottaker som har en gardseiendom som leies ut til gardsdrift, for eksempel grasproduksjon, være fritatt med unntak av boliger, garasje og passende tomt. Erfaringer fra andre kommuner viser at de aller fleste landbrukseiendommer, med bakgrunn i lovens definisjon, kommer inn under betegnelsen gardsbruk og derved at driftsbygninger fritas for eiendomsskatt.

Eiendomsskatteloven gir mulighet til fritak for eiendommer som har allmennyttige funksjoner (museer, forsamlingslokaler, idrettsanlegg, vannverk og lignende).

Bygning under 15 m2 er fritatt for eiendomsskatt.

Hva skal inntektene fra eiendomsskatt brukes til?
Hensikten med eiendomsskatt er å sette kommunen i stand til å videreføre og videreutvikle et godt tjenestetilbud til alle kommunens innbyggere. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle nye utbyggingsprosjekter som ligger i kommunens økonomiplan for de nærmeste 4 årene uten de tilleggsinntekter som følger av en utvidet eiendomsskatt.
Mange er av den oppfatning at inntekter fra eiendomsskatt er øremerket til veibelysning, veivedlikehold samt utbygging og drift av vann og avløp. Dette er ikke riktig.
Oppfatningen stammer fra byskattelovens (eiendomsskatteloven erstattet denne i 1975) definisjon av hva som kjennetegner et område som er utbygd på såkalt ”byvis”.
Utgifter til vann og avløp dekkes i sin helhet av brukerne gjennom gebyrer, slik tilfellet også er for de som er knyttet til private vann- og avløpsanlegg. I boligfelt er kostnader til bygging av veg og gatelys helt eller delvis innarbeidet i tomteprisen.
Inntekt fra eiendomsskatt går inn som inntekt under kommunens frie inntekter. Det betyr at hver kommune kan bruke inntekten til det man ønsker. I Os benyttes inntekten til å styrke det generelle tjenestetilbudet.

Historikk:
Det er skrevet ut eiendomsskatt i Norge i over 100 år.
I Os ble eiendomsskatt på verker og bruk innført i 2003

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven

1 Gebyrer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:
1.1 Oppretting av matrikkelenhet
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

areal fra 0 – 500 m² – kr. 8 640,-
areal fra 501 – 2500 m² – kr. 18 060,-
areal fra 2500 – 5000 m² – kr. 21 220,-
areal fra 5000 – 10000 m² -kr. 25 260,-
areal fra 10000 m² – økning pr. påbegynt da. – kr. 1 320,-

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Som for pkt. 1.1.1

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
Som for pkt. 1.1.1

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³ – kr. 17 500,-
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. – kr. 1 320,-

1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, – minimum kr. 3.250,-.

1.1.6 Oppmålingsforretning over punktfeste
Oppmålingsforretning over punktfeste – kr. 7 440,-
For bebygd og kartlagt punktfeste (uten markarbeid) beregnes 50% gebyr.

1.1.7 Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
For oppmålingsforretning som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne-, fritids- og andre allmennyttige formål betales gebyr etter medgått tid.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres – kr. 2.165,-
I tillegg kommer gebyr etter 1.1.1 – 1.1.6 ved avholdt oppmålingsforretning.

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2

1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m² – kr. 3 280,-
areal fra 251 – 500 m² – kr. 5 140,-

1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
volum fra 0 – 250 m³ – kr. 3 280,-
volum fra 251 – 1000 m³ – kr. 5 140,-

1.4 Arealoverføring
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vei- og jernbaneformål.
Areal 0 – 500 m2 – kr. 9 180,-
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører økning av gebyret på kr. 1 200,-

1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom
vilkårene for sammenføyning er tilstede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Volum 0 – 500 m3 – kr. 9 180,-
volumøkning pr. nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning på gebyret på kr. 1 150,-

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 punkter – kr. 3 510,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 1 150,-

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter – kr. 5 140,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr. 1 760,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde – kr. 3 170,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde – kr.660,-
Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider – kr. 240,-
Matrikkelbrev over 10 sider – kr. 440,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med kostnadsutviklingen.

1.9 Timepris
Timepris for arbeid etter matrikkelloven
– feltarbeid – kr. 1 110,-
– kontorarbeid – kr. 990,-
Transportkostnader og merkemateriell er inkludert i timeprisen (priser fra Solvang og Fredheim + 10% påslag)

1.10 Tinglysing / andre kostnader
I saker som krever tinglysning av dokumenter, kommer tinglysningsgebyr og evt. dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

1.11 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven
Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. Forskriftens § 18, 3. ledd.
Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, fastsetter Os kommune at tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens § 18 første ledd, ikke løper i perioden 15. september til 15. mars.

1.13 Betalingstidspunkt
Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis.

1.14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

Kommunale boliger

Leiesatser i kommunale utleieboliger fastsettes administrativt.

De kommunale utleieboligene administreres av servicekontoret i samarbeid med teknisk, omsorgstjenesten og NAV.

Vi disponerer mange typer utleieenheter i forskjellige størrelser og prisklasser.
De fleste ligger i eller i nærheten av Os sentrum.

Opplysninger om de ledige utleieboligene og leiepriser fåes ved henvendelse til servicekontoret

Kommunale utleiebygg

Leiepriser i kommunale utleiebygg fastsettes administrativt.
Henvendelse teknisk.

Kultur og fritid

Bibliotek
Kr 50,- for tredje gangs varsel.

Barn under u-trinnet betaler ikke for tredje gangs varsel.
Personer som ikke har levert den/de enheter de har lånt etter å ha fått tredje gangs varsel, mister låneretten inntil dette er levert.
Tapt eller ødelagt materiale erstattes etter anskaffelsespris eller vurdering av bokas/mediets verdi.

Svømmehall – billettpriser
Voksne: Billett kr 60,-. Klippekort (10 klipp) kr 520,-
Barn: Billett kr 30,- , klippekort (10 klipp) kr 260,-
Leie av hele svømmehallen utenom åpningstida: kr. 375,- pr. time.
Leie av garderober inkl. dusj kr 250,-
For leie – kontakt servicekontoret tlf. 62 47 03 00 for leie/nøkler)
Barne- og ungdomsgrupper med deltagere fra Os som leier fast ukentlig over et tisdsrom på minst et halvt år, kan søke om redusert husleie. Avgjørelsesmyndighet delegeres til kulturleder.

Oshallen – leiepriser
Priser (1) gjelder arrangement, stevner, kamper og møter i regi av lag og foreninger uten kommersiell interesse.
1/3 del av hallen uten hoppegrop – (1)kr. 140,-/ time – inkl. Garderobe og hall
2/3 del med hoppegrop – (1) kr. 190,- / time – inkl. Garderobe, hall og hoppegrop
Hele hallen – (1) Kr. 330,- / time – inkl. Garderobe, hall og hoppegrop
Hele hall pr dag – (1) Kr. 1 900,- – inkl. Garderobe, hall og hoppegrop

Priser (2) gjelder kommersielle aktører, messer, konferanser, private arrangement, selskaper m.v. Ved arrangement som har billettinntekter skal kommunen ha 10 % av billettinntektene.
1/3 del av hallen uten hoppegrop – (2)kr. 270,-/time – inkl. Garderobe og hall
2/3 del med hoppegrop – (2) kr. 530,- / time – inkl. – inkl. Garderobe, hall og hoppegrop
Hele hallen – (1) Kr. 330,- (2) kr. 800,- / time – inkl. Garderobe, hall og hoppegrop
Hele hall pr dag – (2) Kr. 9.500,- – inkl. Garderobe, hall og hoppegrop

Alle priser inkluderer vaktmestertjeneste, renhold, strøm, oppvarming og annet forbruk. Leietakere kan benytte lydanlegg. Om det kan brukes materialer fra lagerrommet avtales separat med evt. kommune eller idrettslag.
Hoppegropa kan av sikkerhetsmessige grunner ikke leies ut til private.

Svømmehall kr. 375,-pr. time
Fritidsklubb kr. 770,- pr. gang
Møterom kr. 160,- pr. gang
Kjøkken/kiosk kr. 260,- pr. gang

Merkantile tjenester

Betaling for merkantile tjenester fastsettes administrativt.
Tjenesten omfatter kopiering (A5, A4, A3, A2, A1) – farger eller svart/hvitt – hvitt og farget papir, laminering (A5, A4, A3), kopiering av transparenter
Betalingssatsene kan fåes ved henvendelse til servicetorget

Næring og landbruk

Gebyrer for konsesjons- og delingssaker:
Konsesjonssaker behandles etter flg. satser : kr. 5.000,-
Delingssaker behandles etter flg. satser: kr. 2.000,-
Hjemmel: Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

Salg av tjenester
Salg av tjenester fra seksjonen generelt, adm inntekter i forbindelse med prosjekter, ferdiggodkjennelser, befaringer m.m kr 900,- pr time + mva. og tillegg kjøregodtgjørelse.

Planlegging
Oppmåling, skisser, grøfting, nydyrking etc kr 900,- pr time + mva.
Arealberegning av landbrukseiendommer fastsettes til 900,- kr/t + mva. I tillegg kommer kostnader til kopiering/porto/kart osv minimum kr 75,- + mva pr oppdrag.

Omsorgstjenester

SYKEHJEMMET

OPPHOLDSBETALING UNDER 60 DØGN I KALENDERÅRET.
Maksimumssats er fastsatt i R.skriv I-1 2017 fra Det Kongelige Helse og Omsorgsdepartementet.
Det foreslås at den til enhver tid gjeldende maksimumssats følges.

(Pr. dato er maksimumssatsen for korttidsopphold kr.155,- pr.døgn.)

OPPHOLDSBETALING OVER 60 DØGN I KALENDERÅRET.
Døgnsatsen beregnes etter regler fastsatt i R.skriv I-1 2017 fra Det Kongelige Helse og Omsorgsdepartementet. Døgnsatsen er avhengig av bl.a. pasientens inntekt og skattetrekk, og det til enhver tid gjeldende G-beløp og fastsatte fribeløp.

BRUKERBETALING – DAGOPPHOLD
Maksimumsats er fastsatt i R.skriv I-1 2017 fra Det Kongelige Helse og Omsorgsdepartementet.
Det foreslås at den til enhver tid gjeldende maksimumssats følges.
(Pr. dato er maksimumssatsen for dag-/nattopphold kr. 80,-)

HJEMMETJENESTER

ABONNEMENTSORDNING FOR PRAKTISK HJELP I HJEMMET:
Inntektsgrunnlaget er avhengig av Folketrygdens G-beløp. Satsene for inntekter under 2G ( f.t. kr. 200,-) reguleres av Kgl.resolusjon.
Satsene for 2017 ble vedtatt slik:

INNTEKTSGRENSER – ABONNEMENTSSATS
Under 2 G – Kr. 190,-
2 – 3 G – Kr. 515,-
3 – 4 G – Kr. 955,-
4 – 5 G – Kr. 1.370,-
Over 5 G – Kr. 1.780,-
Ved beregning av abonnementssats for hjemmehjelp legges hustandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag ved siste tilgjengelige ligning til grunn.
Evnt. hjelpestønad legges til inntektsgrunnlaget. Jfr. Forskrift i R.skriv I-1 2017 fra Det Kongelige Helse og Omsorgsdepartementet.

Dersom bruker mottar tjenester innenfor ab.ordningen mindre enn 14 dager i en mnd. p.g.a. f.eks. korttidsopphold ved institusjon eller ferie, er bruker fritatt for ab.ordningen denne perioden.
Ved f.eks. sykehusopphold eller ferie må bruker selv varsle for å bli fritatt.
Satsene for løpende abonnement omberegnes hvert år når nytt G- beløp er vedtatt (pr.1.mai), og gjøres gjeldende fra 1.juli. Ved oppstart eller bortfall av abonnement beregnes nærmeste 1.-15. som oppstart eller bortfallsdato.

BRUKERBETALING TRYGGHETSALARM
Satsen – kr. 235,- pr. mnd fra 1.1.2017.
Ved oppstart eller bortfall av leie beregnes nærmeste 1.-15. som oppstart eller bortfallsdato.

TILKJØRT VARMMAT
Satsen er kr. 85,00 fra 1.1.2017.
Satsen dekker de faktiske kostnader ved produksjon og utkjøring av varmmat.

Salgs- og skjenkegebyr

Ambulerende skjenkebevilling
kr. 340,- pr. gang

Salgs- og skjenkegebyr
Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven (betaling på forskudd) kr. 400,-.
Salgsgebyr betales med kr. 0,20 pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1.
Sjenkegebyr skal betales med kr. 0,44 pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1, kr. 1,18 pr vareliter for gruppe 2 og kr. 3,87 pr vareliter i gruppe 3.
Minimumsgebyrene pr år er hhv. kr. 1 540,- for salg og kr. 4 800,- for skjenking.

Skole - SFO - Kulturskole

SFO
Betalingssatser pr. måned

Mer enn 15 timer pr. uke – kr. 2 270,00
6 – 14 timer pr. uke – kr. 1 740,00
Kjøp av ekstra dag utover avtale – kr. 265,00
Matpenger, full sats – kr. 135,00
Matpenger, for 6 – 14 timer pr. uke – kr. 75,00

Søskenmoderasjon
25 % for 2. barn
50 % for 3. barn

Leiepriser i Os skole og Dalsbygda skole
Overnatting pr. klasserom – kr. 150,- pr.døgn
Overnatting klasserom – tillegg pr. person – kr. 20,- pr.døgn
Klasserom – kr. 150,-pr.gang/døgn
Apollon inkl. kulturkjøkkenet – kr. 150,-pr.gang/døgn
Datarom – kr. 350,-pr.gang/døgn
Garderobe inkl. dusj – kr. 250,-pr.gang/døgn
All utleie til lag, foreninger og organisasjoner for barn og ungdom i kommune – GRATIS

Kulturskole
Individuelle timer/små grupper – kr. 2.720,- pr. år.
Timesats: kr. 270,- (tilfeldig bruk)

Ordinær sats grupper – kr. 2.390,- pr. år
Kor og korps: Barn og ungdom betaler 75 % av faktiske kostnader, voksne betaler 100 % av faktiske kostnader.

Søskenmoderasjon
2. barn 25 % reduksjon
3. barn (og evt. flere) 50 % reduksjon

Ved undervisning på flere instrumenter:
25 % for 2. instrument

Leiepriser MOT-kafe
Utleie til lag, foreninger og organisasjoner for voksne – kr. 400,00
Utleie til private dag/kveld til alkoholfrie arrangementer -kr. 500,00
All utleie til skolene og barnehagene, lag, foreninger og organisasjoner for barn og ungdom i kommunen – GRATIS

Tekniske tjenester

Feie- og tilsynsgebyr.
Feie- og tilsynsgebyret 2017: 455,- kr/pipe + mva.
Feiing skal skje minimum hvert 4. år. Det vil bli ført og behovsprøvd feiing slik at frekvensen vil variere etter behovet.
Feiing av piper fritidsbolig etter forespørsel godtgjøres med 490,- kr/pipe. Km.-godtgjørelse etter statens satser.
Betaling for vaktmestertjeneste

Salg av vaktmestertjenester til eksterne kunder: 600,- kr/time, inkl. materialer og bruk av utstyr.

Utleie av utstyr
Utleiesatsene på utstyr fra teknisk beholdes uendret. Momspliktig.
Utleie av nivellerkikkert kr. 265,- pr. dag
Utleie av pumper kr. 265,- pr. dag
Leie av kloakkspyler kr. 960,- pr time inkl. mann

Vann og avløp
Rammer for gebyrberegning
Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
Alle priser tillegges 25 % mva.

Engangsgebyr for tilknytning
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Engangsgebyr for tilknytning
Vann – kr. 14.300 / abonnent
Avløp – kr. 16.500 / abonnent

Utvidelse av bygningsmassen på den enkelte eiendom utløser ikke lenger tilknytningsgebyr.

Årsgebyr
Totalt årsgebyr = abonnementsgebyr + forbruksgebyr

Abonnementsgebyret beregnes pr. abonnent som definert i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer.
Abonnementsgebyr
Vann – 742 kr/ abonnent
Avløp – 1 020 kr / abonnent
Forbruksgebyr
Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt og stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris for vann: kr. 13,00 / m3
Enhetspris for avløp: kr. 16,25 / m3

Beregning etter målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3.
Avløpsmengde regnes lik vannmengde hvis annet ikke er avtalt.

Ved unormalt høyt forbruk på grunn av lekkasjer, for eksempel i toalett eller lignende, kreves avgift for maksimalt 3 ganger gjennomsnittsforbruket de 3 foregående år.
Beregning etter stipulert forbruk.
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.
Bruksareal BRA – Stipulert forbruk
Forbruksgebyr vann
0 – 80 m2 – kr. 1950,- pr.år
80 – 120 m2- kr. 2600,- pr.år
> 120 m2 – kr. 3900,- pr.år
Hytter – kr. 910,- pr-år

Forbruksgebyr avløp
0 – 80 m2 – kr. 2437,50 pr.år
80 – 120 m2- kr. 3250,- pr.år
> 120 m2 – kr. 4875,- pr.år
Hytter – kr. 1137,50 pr-år
Driftsbygninger for jordbruket:
Gruppe 1: 0-10 storfe settes lik 5 storfe
11-20 storfe settes lik 10 storfe
Over 20 storfe settes lik 20 storfe
Gruppe 2: 1 småfe settes lik 1/6 storfe
Gruppe 3: 1 ung-/foringsdyr settes lik 1/3 storfe

1 storfe settes til vannforbruk lik 20 m3 / år

Vannmålerleie
Kommunen eier vannmåleren, og abonnenter som har måler skal betale alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren.

Septikktømming – årsgebyr
Prisene i tabellene nedenfor er oppgitt uten mva. For tømming av slamavskillere gjelder flg. avgifter:

Tømming hvert år:
Enkeltanlegg, tømming pr. boenhet m/wc Kr. 2 300,-
Fellesanlegg, tømming pr. boenhet m/wc Kr. 2 200,-

Tømming 2. hvert år:
Enkeltanlegg, tømming pr. boenhet m/wc Kr. 1 150,-
Fellesanlegg, tømming pr. boenhet m/wc Kr. 1 110,-

Fritidshus som tømmes hvert 4. år:
Slamavskiller pr. fritidshus med wc tilknyttet Kr. 580,-
Slamavskiller pr. fritidshus uten wc tilknyttet Kr. 290,-

Tett tank
0 – 4 m3 – Kr. 580,- / m3
4,1 m3 og oppover – Kr. 570,- / m3

Tilleggstjeneste
Tillegg for bortkjøring av vannfasen ved faste tømminger, pr. boenhet- kr.680,-
Tillegg til ordinært tømmegebyr ved ekstra tømming, pr. boenhet – kr.1 200,-

Renovasjon årsgebyr
Momspliktig. Alle priser er eks .mva.

Standardabonnement (pålegges alle i utgangspunktet) 30 sekker pr. år (distribueres mai/juni – kr. 3 075,-

Miniabonnement (må bestilles særskilt) 15 sekker pr. år (distribueres mai/juni) – kr.2 455,-

Fritidshus/hytte/seter- kr. 1 100,-

Ekstrasekker og andre tjenester følger FIAS sine priser.

Fritidshus/hytter som ligger over 400 m fra kjørbar sommerveg målt i rett linje på kartet kan søke om fritak fra renovasjonsavgift.

Os kommune

Spørsmål vedr. avgifter og betalingssatser

  • rettes til servicetorget eller aktuell virksomhet.

Tlf. sentralbord: 62 47 03 00
Mandag-fredag: kl. 09.00 – 15.00.

X