Omstillingsarbeid i Os kommune

Omstillingsarbeid i Os kommune

omstillingsarbeid i os kommune

Os kommune er en god bokommune. Vi ønsker å kunne levere gode tjenester til innbyggerne våre også i framtida! Derfor settes det nå i gang et omstillingsprosjekt i kommunen for å finne ut hvordan vi skal klare dette. Det ligger noen utfordringer foran oss, med blant annet synkende innbyggertall, og mindre penger til å levere det tilbudet vi leverer i dag. Dette skal omstillingsprosjektet finne løsninger på den kommende tiden. Les mer om hvordan prosjektet gjennomføres her.

Hovedmål

» Os kommune skal levere et tjenestetilbud innenfor lovverk til innbyggerne innenfor de økonomiske målene i vedtatt økonomiplan.

Delmål

At omstillingsarbeidet gjennom strukturert prosessarbeid:

1. skaper en felles virkelighetsforståelse og behov for endring

2. bidrar til at Os kommune opprettholder sin posisjon som en god arbeidsgiver

3. involverer bredt og skaper et eieforhold og en lojalitet til løsningene

4. tar i bruk ressurser hos deltakerne for å finne framtidige løsninger

5. fremmer både resultater og de menneskelige relasjonene

6. bygger lag slik at vi forbedrer samhandlingen mellom ulike interessegrupper

7. bidrar til fortsatt godt omdømme for Os kommune

8. legger opp til medvirkning

Rådmannens tanker om omstillingsarbeidet

Rådmann Arne Svendsen ønsker å opprettholde de gode tjenestene i Os kommune også i framtida. Derfor settes det nå en i gang tiltak for å finne ut hvordan dette skal løses framover. (Alle filmene er tekstet – trykk på ikon i bunnlinjen for hver film).

Fire arbeidsgrupper for mest mulig involvering

Det etableres fire arbeidsgrupper som består av kommunestyret (utenom ordfører og opposisjonsleder), administrativ ledelse og tillitsvalgte. Rådmann, personalsjef og økonomisjef danner en egen gruppe som bistår alle arbeidsgruppene. Hovedoppgaven for denne gruppa vil være å kvalitetssikre konsekvenser av tiltak som foreslås.

Brukerrepresentanter, eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for funksjonshemmede, internasjonalt råd og frivilligheten forøvrig skal involveres i arbeidet. De ulike arbeidsgruppene arrangerer egne møter med disse gruppene. Målet er mest mulig reell involvering.

Skolestart_2018_Os kommune

Hør hva oppvekstsjef Martin Løvø sier om oppvekst i Os kommune.

Arbeidsgruppe 1: Oppvekst

Mona Østgårdstrøen – Ap, leder

Jon Gunnar Rønningen – Sp

Mary Anne Bakos – Sv

Bernt Olav Langbekkhei – Sp

Martin Løvø – Oppvekstsjef

Ivar W. Belsaas – Hovedtillitsvalgt

Arbeidsgruppe 2: Helse og omsorg

Bård Sundmoen Aas – Ap, leder

Thomas Engåvoll – KrF

Jon Ola Kroken – Sv

Jorunn Alme – Sp

Vigdis Øvergård – Virksomhetsleder omsorg

Helge Lund – Virksomhetsleder helse

Gunn Merethe Prytz – Hovedtillitsvalgt

Virksomhetsleder Vigdis Øvergård om omsorgstjenesten i Os kommune.

Virksomhetsleder Helge Lund om helsetjenesten i Os kommune.

Arbeidsgruppe 3: Kultur og kommunalteknikk

Jon Horten – leder

Egil Ryen – Sp

Jørn Dalbakk – Ap

Toini Berg Brynhildsvoll – Sp

Anne Kristin Rødal – Kultursjef

Inge Ryen – Virksomhetsleder kommunalteknikk

Virksomhetsleder Anne Kristin Rødal om kultur i Os kommune.

Virksomhetsleder Inge Ryen om kommunalteknikk i Os kommune.

Arbeidsgruppe 4: Sentraladministrasjonen

Helge Kokvoll – Sp leder

Arne Grue – Ap

Per Ousten – Sp

Arvid Keskitalo – Digitaliseringsansvarlig

Grete Nesset – Økonomisjef

Unni Berge Volden – Hovedtillitsvalgt

Verdens miljødag 2018

Landbruket i Os kommune

Selv om landbruk ikke er med i selve omstillingsprosessen, har vi snakket med Landbrukssjef Berit Bugten Østbyhaug om framtidsutsiktene for landbruket i Os kommune.

Hvordan arbeidet gjennomføres

Hver gruppe har en leder som skal lede arbeidet i gruppa i tråd med veiledningen og sørge for at det leveres forslag på tiltak til rådmannen innen fristene. Rådmann og ordfører har ansvar for å utarbeide veiledning for prosessarbeidet. Det legges opp til felles oppstart og etablering av gruppene 14. og 15. februar. Et felles kunnskapsgrunnlag og erfaring med prosessverktøy som senere skal brukes i gruppene blir en del av oppstarten.

Ansvarsforhold

Styringsgruppe:

Ordfører, opposisjonsleder og rådmann Prosjektledelse: Rådmann og ordfører.

Mandat til arbeidsgruppene

  • Alle tiltak skal konsekvensvurderes.
  • Tjenestetilbudet til innbyggerne skal være innenfor aktuelt lovverk.
  • Det er viktig at kommunen opprettholder sin posisjon som en god arbeidsgiver.
  • Forslag til tiltak leveres rådmannen innen 1.8.2019. Forslag til tiltak som skal iverksettes i 2019 leveres rådmannen innen 1.5.19.

Økonomiplanen for 2019-2022 legges til grunn for arbeidet. Arbeidsgruppene kan komme med forslag til tiltak ut over målene i økonomiplanen.

Dette omstillingsarbeidet gjennomføres selv om det eventuelt blir et interkommunalt samarbeid på de store tjenesteområdene.

Gjennomgå kommunens tjenesteproduksjon innen angitt tjenesteområde for å se på mulig omorganisering, strukturendring og kostnadsreduserende tiltak for å kunne oppnå de økonomiske målene i økonomiplanen. Tjenestedesign og effektiviseringstiltak ved digitalisering skal utforskes.

Fra første samling - torsdag 14 og fredag 15 februar

Representanter fra gruppene presenterte sine sammendrag etter gruppearbeid torsdag.

Bakgrunn

Den økonomiske situasjonen til Os kommune i henhold til økonomiplanen og manglende inntekter i planperioden gjør at dagens tjenesteproduksjon har et for høyt kostnadsnivå. Det er helt nødvendig med et større omstillingsarbeid. For å kunne redusere kostnader må vi vurdere hvordan tjenesteproduksjonen skal foregå og om det skal foretas organisasjonsendringer og strukturendringer innenfor virksomheter eller mellom virksomheter.

Skal vi klare å ta ned driftsnivået i den størrelsesorden som er påkrevd i økonomiplanen, må omfattende grep tas innen oppvekst og helse- og omsorg, de to største områdene innen kommunens virksomhet. Denne utfordringen synliggjøres i vedtatt økonomiplan og årsbudsjett 2019-2022 med kutt på henholdsvis 3 millioner og 6 millioner i økonomiplanperioden i tillegg til millionkutt i 2019.
Men også innen områdene sentraladministrasjon, kultur og kommunalteknikk ligger det inne kutt i økonomiplanperioden. Omstillingsarbeidet vil således omfatte alle egne virksomhetsområder.

Os kommune har en vedtatt overordnet samarbeidsavtale med Røros og Holtålen kommuner og eksisterende interkommunalt samarbeid på mange områder.

Både gjennom helse- og omsorgsplanen og budsjettarbeidet er det anbefalt og uttalt at Os kommune utvikler samarbeidet med Røros og Holtålen videre innenfor helse- og omsorgsfeltet. Vi bør ta kontakt med nabokommunene om et utvidet interkommunalt samarbeid også på de store tjenesteområdene. Dette medfører at vi vil måtte flytte brukere ut av kommunen. For det videre omstillingsarbeidet er det viktig å avklare dette spørsmålet med nabokommunene.

Rammer og avgrensning

Omstillingsarbeidet som skisseres i denne prosjektplanen er et løp for å tilfredsstille økonomiplanen for 2019-2022. En av styrkene til Os kommune er det trepartssammensatte samarbeidet. Denne måten å arbeide sammen på legges til grunn for dette omstillingsarbeidet. I tillegg skal brukerrepresentanter medvirke i arbeidet.

Os kommune har interkommunale samarbeidsordninger med Røros og Holtålen der vertskommuneansvaret er fordelt mellom de tre kommunene. Det er behov for å se på både den økonomiske utviklingen og utviklingen av tjenestene innen de eksisterende interkommunale samarbeidsløsningene våre. Dette arbeidet vil ikke være en del av omstillingsarbeidet som beskrives i denne prosjektplanen, men vil være en del av diskusjonen på felles formannskapsmøte mellom Os, Røros og Holtålen 29.1.2019.

Omstillingsarbeidet som beskrives i denne prosjektplanen vil derfor omfatte virksomhetene: Oppvekst, helse, omsorg, sentraladministrasjonen, kultur, kommunalteknikk og finans.

Prosjektplanen og sak vedr. omstillingsarbeidet drøftes i formannskap 9.1.2019 med vedtak i kommunestyret 24.1.2019.

Prosjektperioden avsluttes med vedtak i kommunestyret i september 2019.

X