NAV i Os

NAV i Os

NAV er en enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

SIST OPPDATERT: 19.02. 2018 - 15:47

Tjenester i NAV Os

NAV skal gjennom de sosiale tjenestene bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. NAV skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

Opplysning, råd og veiledning

NAV sin plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Dette gjelder råd og veiledning knytta til f.eks.:

 • Arbeids- og utdanningsspørsmål
 • Bolig, midlertidig botilbud (nødsituasjon)
 • Tilskuddsordninger
 • Familie- og samlivsutfordringer
 • Sosiale utfordringer
 • Ytelsesspørsmål
 • Økonomisk stønad

 

Andre tjenester i NAV:

Rusforebyggende arbeid

Rusprosjekt i Os og Tolga kommuner

Os og Tolga kommuner har fått penger av fylkesmannen og helsedirektoratet til å jobbe med rusmisbrukere i egne kommuner. Målet er å motivere brukere som er i faresonen, de som har utviklet eller er på vei ut av rusmisbruket til en mer aktiv hverdag som kan gi inspirasjon til deltakelse i ordinært arbeidsliv/aktivitet og utdanning. Ungdommer som er i ferd med å droppe ut av skolen blir viktig å fange opp så fort som mulig.

Målsettinger:

 • Opprette et trygt, individuelt tilrettelagt lavterskel arbeidstreningstiltak med stor grad av fleksibilitet og brukerstyring.
 • Gi brukerne inspirasjon og pågangsmot for å kunne nyttiggjøre seg sin arbeidsevne.
 • Styrke vi-tenkning opp mot enkeltbrukere på tvers av fag- og etatsgrenser, på tvers av kommunal og privat sektor.
 • Sikre at alle brukere som ønsker det får utarbeidet individuell plan.
 • Styrke den enkeltes forutsetninger for sosial inkludering og mestring ved bl.a. å følge bruker i hverdagen der det er behov utover det kommunene stiller opp på pr. i dag.
 • Prioritere brukere under 50 år, men aldersspennet kan utvides hvis kapasitet.

Pårørende og barn av rusmisbrukere kan ta kontakt.

Ruskonsulent Tone Holte treffes på telefon 456 33 158.

Prosjektet startet opp 01.08.15, og har nå varighet fram til 01.08.17.

Økonomisk rådgivning

Kommunen gir økonomisk rådgivning til de som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivningen kan være hjelp til å sette opp et realistisk budsjett, men kan også bestå av forhandling med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale.

Målgruppe
Personer med økonomiske problemer/ gjeldsproblemer.

Vilkår
Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere.

Veiledning
Hvis du trenger hjelp til å styre din egen økonomi; eller dersom du er i gjeldsproblemer, kan du kontakte NAV. Til første møte bør du ha med deg følgende:

 • Kopi av de tre siste lønns- /trygde-/stønadsutbetalingene
 • Kopi av kvitteringer for utgiftsposter som vurderes som store, eller andre kvitteringer som det er grunn til å sjekk
 • Kopi av likningsattest
 • Kopi av skatteoppgjøret og utskrift av likningen for siste skatteår
 • Årsoppgaver (i forbindelse med selvangivelsen) fra långiverne
 • Årsoppgaver i forbindelse med bidragsgjeld
 • Evt. utleggsbegjæringer
 • Evt. innkalling til forliksrådet
 • Oversikt over pant som heftelser ved egen bolig
 • Oversikt over pant som heftelser ved egen bil

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så fort som mulig.

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Lover
Forvaltningsloven
Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen §17
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 1-1
Gjeldsordningsloven §1-5
Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning
Livsoppholdssatser pr. 01.01.2017

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.
I bestemmelsene for programmet gjelder også følgende:

 • Programmet skal være på full tid.
 • Du får lønn og vanlig ferie.
 • Du har rett på barnetillegg hvis du har barn og kan ha rett til bostøtte hvis du har egen bolig

Noe for deg?
Kvalifiseringsprogrammet er en ny mulighet for deg som

 • ønsker å komme i arbeid eller aktivitet og ønsker å bruke evner og ressurser på noe nyttig og meningsfullt
 • har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon
 • har vært i ulike hjelpetiltak tidligere, uten at dette har ført til arbeid eller avklaring
 • har ideer om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du skal få det til
 • kan tenke deg en forutsigbar økonomi med en fast lønn (kvalifiseringsstønad) tilsvarende 2G, pluss bostøtte og barnetillegg.

Hva inneholder programmet?

Det er hva du kan og hva du ønsker som bestemmer innholdet i ditt kvalifiseringsprogram. Sammen med veileder vil du derfor kunne planlegge innholdet i programmet, som først og fremst skal inneholde:

 • arbeidsrettede aktiviteter
 • opplæringsaktiviteter
 • tett individuell oppfølging og veiledning

Dersom du trenger medisinsk eller annen behandling, eller veiledning på andre livsområder enn arbeid, kan dette innarbeides. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, fritidsaktiviteter, søvnproblemer, kosthold og fysisk trening.

Du får ansvar for å følge opp planen, i samarbeid med veileder fra NAV-kontoret.

Kvalifiseringsprogram kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ett år, eventuelt mer dersom det er nødvendig.

Tror du kvalifiseringsprogrammet kan være noe for deg? Ta kontakt med NAV-kontoret.

Krisesenter

Os kommune har avtale med Gudbrandsdal Krisesenter som holder til på Lillehammer. Det er bare å ta kontakt om du trenger hjelp:
Tlf. 61 27 92 20 eller tlf. 414 81 220.

Krisesenteret er et tilgjengelig lavterskeltilbud for alle som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, det vil si både kvinner og menn, eldre, barn i følge med omsorgspersoner, unge og personer med funksjonsnedsettelse. Om du er lesbisk, homofil, bifil eller transperson så er du velkommen.

Krisesenteret har døgnåpen telefon alle dager i året for støtte, råd og veiledning. De tilbyr dagsamtaler i gruppe eller enkeltvis. Bor du langt unna kan du få veiledning pr. telefon. Gjennom Krisesenteret er det mulig å få advokathjelp og det tilbys tolketjeneste. Krisesenteret tilbyr et trygt midlertidig botilbud til kvinner og menn. Menn har egen bolig atskilt fra kvinnene. Du kan få hjelp til kontakt med øvrig hjelpeapparat. Det er et rusfritt miljø. Krisesenteret vil også veilede deg om du trenger transport til Krisesenteret.

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte, uten henvisning fra andre eller timeavtale. Tilbudet er gratis.

For mer informasjon se  Gudbrandsdal Krisesenter.

NAV OS i Hedmark

Kontaktinformasjon

Åpningstider: Tirsdager og torsdager 12.00 – 14.00.

NAV Os er tilgjengelig via NAV kundesenter på 55 55 33 33, eller via Din Side på www.nav.no.

Leder:
Guri Nordsveen

Veileder:
Ida Ousten Johnsen

Veileder:
Marit Bakken Nygård

Veileder:
Morten Sandtrøen

Veileder:
Tove Nyjordet Bækken

Ruskonsulent:
Tone Holte

Flyktningekonsulent:
Trine Boquist

Brukerkontakt for NAV Os:
Stein Are Presthagen

X