Skal du bygge?

Skal du bygge?

Her finner du informasjon relatert til byggesaker i Os kommune. Om du skal bygge finner du veiledning om hva du har lov til å bygge på eiendommen din, byggetillatelser, i tråd med reguleringsplanen for området og plan- og bygningsloven.

SIST OPPDATERT: 26.04. 2024 - 09:58
[easy-social-share]

HVORDAN SØKER DU?

Ønsker du å sette i gang et tiltak på eiendommen din, må du som hovedregel søke kommunen om tillatelse. Dette går fram av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1. Du kan lese mer om lover og forskrifter på nettsidene til direktoratet for byggkvalitet.

⇒ Klikk her for å komme til direktoratets sider!

Søknadspliktige tiltak i plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven beskriver hvilke tiltak som er søknadspliktige og hvilke som ikke er det. Grovt sett er byggeprosjekter delt inn i 3 typer:

1. Tiltak som krever søknad og tillatelse

Tiltak som er nevnt i pbl. § 20-1 er i utgangspunktet søknadspliktige og skal prosjekteres og gjennomføres av ansvarlige foretak.

2. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

I pbl. § 20-4 er det angitt tiltak som kan gjennomføres av eier eller bruker selv. Tiltaket krever søknad og tillatelse av kommunen før det kan bygges. For disse tiltakene skal det altså ikke godkjennes ansvarlige foretak for rollen som søker, prosjekterende og utførende.

3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Pbl. § 20-5 beskriver tiltak som verken krever søknad eller tillatelse.

⇒ Link til dokument om hva som er unntatt og hva du må søke om.

Klikk her for å lese om byggetiltak som ikke krever søknad om tillatelse. på DIBK  nettside.

 

Oppføring av bygg eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt må meldes inn til kommunen. Bruk byggblankett 5188!

⇒ Her er link til byggeblankett 5188!

For andre tiltak må kommunen gi tillatelse.

⇒ Link til dokument med noen tiltak kan du søke om og utføre selv.

Vi anbefaler likevel at du bruker lokale foretak til å søke på dine vegne.

Hva kan jeg bygge uten å søke?

Flere byggearbeider er nå unntatt søknadsplikt og det er gjort enklere for folk å bygge enkelte mindre nybygg. Det betyr samtidig at den enkelte selv må ta ansvar for å avklare at det som skal gjøres er i tråd med arealplaner, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov med videre. Det er også utbyggers ansvar å sjekke at det ikke bygges over ledninger i grunnen.

Når søknadsplikten nå blir fjernet for flere mindre byggverk betyr det at du heller ikke trenger å sende formell nabovarsel. Byggesakskontoret vil heller ikke fatte vedtak som naboer kan klage på i disse sakene.

Det kan være vanskelig å tolke nye krav og regler knyttet til et konkret byggetiltak på egen tomt. Byggesakskontoret tilbyr derfor å vurdere søknadsplikten ved at du enten sender inn forespørsel om søknadsplikt og legger ved tegninger av det du ønsker bygd, eller at du tar med deg tegningene til servicetorget på kommunehuset. Vi kan ikke love deg svar på dagen, men skal gjøre vårt beste for at du skal få et raskt svar.

Forutsetninger for unntak
For at byggetiltaket skal være unntatt søknadsplikt, må noen forutsetninger være oppfylt.

  • Bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan gjelder selv om byggeprosjektet i utgangspunktet er unntatt fra saksbehandlingsreglene.
  • Tiltakene må tilfredsstille plan- og bygningsloven og forskriftene som hører til. Tiltakene må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk. Dersom tiltaket er i strid med plan, lov eller forskrift må du søke om dispensasjon!

Planbestemmelsene finner du på kommunens kartløsning.  Det gjelder spesielle regler innenfor Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. Ta kontakt med servicetorget eller nasjonalparkstyret for å få en egen vurdering av om tiltak innenfor vernesona er søknadspliktig eller ikke.

⇒ Link til kommunens kartløsning

Link til forollhogna nettside (nasjonalparkstyret)

Hvor stort kan jeg bygge?

Størrelsen på bebyggelse som tillates oppført avhenger av planene for din eiendommen. Alle reguleringsplaner skal ha slike opplysninger om utnyttingsgrad. Ved å bruke veiviseren til DIBK får du hjelp til å beregne de mest vanlige former for utnyttelse.

⇒ Link til veiviser for størrelse på bygning!

Før du bruker veiviseren må du avklare planstatusen for eiendommen din. Dette får du avklart i vår kartløsning. Skriv inn adressen eller gårds- og bruksnummeret, huk av for reguleringsplan eller kommuneplan ( under kommunevåpenet ) og trykk på eiendommen.

Er eiendommen regulert?

Hvis det finnes en reguleringsplan så er eiendommen regulert.

  • Står det noe om tillatt grad av utnytting i reguleringsplanen eller kommuneplanen?
  • Står det noe i kommuneplanen og/eller kommunedelplanen om at den gjelder foran reguleringsplanen?
  • Hvor mye areal er låst til parkering?

Hvis det ikke er et tallfestet krav i reguleringsplanen så kan man for boligeiendommer bruke 18 m2 (3×6) pr. plass i veiviseren.

Hvor stor er eiendommen?

⇒ Klikk her for å komme til kartløsning for eiendom!

Mer om forskjellige byggetiltak

Her finner du informasjon om ulike byggetiltak fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) som gir veiledning og informasjon for den som skal bygge. Informasjonsarkene gir en sammenstilling av byggereglene og søknadstype for ulike byggetiltak.

⇒ Fradeling for opprettelse av ny eiendom

⇒ Driftsbygninger i landbruket

⇒ Tilbygg til bolig

⇒ Garasjebod og lignende

⇒ Fasadeendring

⇒ Veranda, balkong og terrasse

⇒ Gjerde og levegg

⇒ Riving

Søknad om utslippstillatelse

Dersom du ønsker innlagt vann i ny eller eksisterende bebyggelse, og ikke har mulighet til å koble utslippet til offentlig kloakknett, må du ha egen utslippstillatelse for avløpsvannet. Les mer her om utslippstillatelse ..link

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann).

Utslippstillatelse kan bare gis i spredtbygde strøk. Valg av løsning er avhengig av jordkvalitet, vassdrag og topografi. Slike anlegg er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og må planlegges og bygges av kvalifiserte foretak. Nærmere opplysninger fås ved servicetorget.

⇒ Klikk her for nærmere beskrivelse av anleggsløsninger med mer. 

Kontaktinformasjon

Kontakt

Drifsleder og byggesaker
Terje Daffinrud
Tlf. 952 66 507
e-post: terje.daffinrud@os.kommune.no

Postadresse
Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Besøksadresse
Servicetorget på Kommunehuset
E-post: postmottak@os.kommune.no
Tlf: 62 47 03 00

X