Skole

Skolen i Os kommune

Nye Os skole

En inkluderende og praktisk skole med aktive og livsglade barn!

Visjonen; “En inkluderende og praktisk skole med aktive og livsglade barn”, er utarbeidet som et resultat av skoleutviklingsarbeidet i kommunen.

Visjonen tar utgangspunkt i det interne arbeidet med skoleutvikling i kommunen. Visjonen har en to- delt målsetting om å skape:

En åpen og praktisk skole

 • Os kommune har mange elever som velger yrkesretta utdanning
 • praktiske fag står sterkt og det er derfor ønskelig med en skole som innretter fysisk utforming til praktisk virksomhet og som bidrar til å gjennomføre praktiske aktiviteter.
 • Skolen ønsker å bruke uteområdene mer i undervisningen
 • Ta naturen inn i skolen.
 • Samarbeid mellom trinn og med aktører i samfunnet står sentralt.

Aktive og livsglade barn

 • Trivsel og venner
 • Gode lære-og lekearenaer inne og ute
 • Alle barn skal bli sett
 • Legge vekt på gode relasjoner (elev-elev, lærer-elev, lærer-lærer, mot foreldre osv.)

Denne visjonen fordrer at hele arbeidslaget rundt barna også er åpne, aktive og livsglade.

For tiden er det under forberedelse bygging av nytt skolebygg i Os kommune.

Framtidens skole i Os skal blant annet

 • Symbolisere stolthet og framtidstro for Os kommune og kommende generasjoner
 • Være et framtidsrettet skolebygg pedagogiskVære et levende bygg som oser av læringslyst med et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • Være tilpasset og reflektere det lokale, det regionale og det nasjonale samfunnet vi lever i.

Som en del av skolefellesskapet i Nord-Østerdal har vi gjennom lang tid hatt fokus på og deltatt i utviklingsarbeid. I tillegg har vi drevet egne utviklingsprosjekter. Dette utviklingsarbeidet preger skolen i kommunen og er synlig på mange felter.

Skolestart og skolegang

Ordensreglement

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år

Eleven har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år.

Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT.

Lover

 • Opplæringslova § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)
 • Opplæringsloven § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)
 • Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

Skoleskyss og skolevei

Særlig farlig skolevei

Opplæringslovens kapittel 7 omhandler elevers rett til skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for elever på 1.trinn og 4 km for elever på 2.-10.trinn. I tillegg har elevene rett på skyss dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig.

Det kan være vanskelig å vurdere hva som skal regnes som særlig farlig skolevei. Trygg Trafikk har utgitt en veileder som skal hjelpe foreldre og skoleeier til å vurdere om eleven har en farlig skolevei. Veilederen gir også en rekke praktiske tips.

» Veilederen finner du her.

Søknad om gratis skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei avgjøres som et enkeltvedtak med klagerett og må avgjøres hver for seg. Det skal søkes på fastsatt skjema og det må altså fylles ut ett skjema for hver elev. Skjemaet finner du på hjemmesiden til Innlandstrafikk

» Her finner du søknadssiden.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor barn, unge og familier.

» Klikk her for å lese mer om BTI!

Kontaktinformasjon

Oppvekstsjef

Martin Løvø

martin.lovo@os.kommune.no

Tlf. 48251402

BESØKSADRESSE:

Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

X