Skole

Skolene i Os kommune

Os kommune har satset på å holde høyest mulig kvalitet på sine skoler, både når det gjelder materiell standard og pedagogisk innhold. Det er 2 skolekretser i Os; Os skole og Dalsbygda skole. Dalsbygda skole er en få-delt 1 – 7 skole, mens Os skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med 10 trinn.

Som en del av skolefellesskapet i Nord-Østerdal har skolene i kommunen gjennom lang tid hatt fokus på og deltatt i utviklingsarbeid. I tillegg har skolene drevet egne utviklingsprosjekter. Dette utviklingsarbeidet preger skolene i kommunen og er synlig på mange felter.

Det er lagt vekt på at skolene i kommunen bygger på felles verdigrunnlag, mål og metoder, men det skal ikke være til hinder for skolenes særpreg. Les mer om den enkelte skole ved å bruke lenkene i menyen til venstre. Skolene har kapasitet til å kunne ta hånd om tilflytting og økende elevtall. Erfaringene viser at tilflyttede elever har lett for å finne seg til rette ved skolene i Os.

Skolestart og skolegang

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år

 • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole
 • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Du som forelder kan i stedet velge en friskole (privat skole) eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.
 • Du vil få brev fra kommunen i god tid før skolestart. I brevet får du vite hvilken skole det er reservert plass på og hva du skal gjøre for å bekrefte eller si fra deg plassen. Det er vanlig å invitere skolestarterne til en førskoledag på våren. Du vil få beskjed om hvor og når dere skal møte opp både til førskoledagen og til første skoledag etter sommerferien.

Barnet ditt har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet som dere sogner til. Du kan søke om skolestart ved en annen skole enn den barnet ditt sogner til.

 

Målgruppe

 • Barn i skolepliktig alder
 • Barn som fyller fem år og er vurdert av PPT som skolemodne

 

Vilkår

Eleven har rett til utsatt skolestart dersom det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år.

Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge sakkyndig vurdering fra PPT.

 

Samarbeidspartnere

Norsk hjemmeundervisningsforbund
Beslektede tjenester

Grunnskoleopplæring i offentlig skole er gratis. Skolen kan ikke kreve betaling for undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoler, utflukter eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen.

 

Lover

 • Opplæringslova § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)
 • Opplæringsloven § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)
 • Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)
 • Opplæringsloven § 2-13 (Bruk av loven for privat opplæring i hjemmet)
 • Friskoleloven

 

Veiledning

Har du ikke mottatt brev om innskriving på skole i en kommune du nylig har flyttet til, må du ta kontakt med den nye kommunen for å melde barnet inn på skolen.

Er du i tvil om barnet ditt er kommet langt nok i utviklingen til å starte på skolen, bør du kontakte kommunen i god tid før barnet skal starte på skolen. Det er kommunen som bestemmer om barnet skal utsette skolestarten. Før kommunen tar beslutningen, må barnet vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Du kan også søke om tidligere skolestart for barnet ditt. Dette innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret det fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april og vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Velger du å undervise barnet ditt hjemme, må du melde fra til kommunen om dette.

 

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Skoleskyss og skolevei

Særlig farlig skolevei

Opplæringslovens kapittel 7 omhandler elevers rett til skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for elever på 1.trinn og 4 km for elever på 2.-10.trinn. I tillegg har elevene rett på skyss dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig.

Det kan være vanskelig å vurdere hva som skal regnes som særlig farlig skolevei. Trygg Trafikk har utgitt en veileder som skal hjelpe foreldre og skoleeier til å vurdere om eleven har en farlig skolevei. Veilederen gir også en rekke praktiske tips.

» Veilederen finner du her.

Søknad om gratis skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei avgjøres som et enkeltvedtak med klagerett og må avgjøres hver for seg. Det skal søkes på fastsatt skjema og det må altså fylles ut ett skjema for hver elev. Skjemaet finner du på hjemmesiden til Innlandstrafikk

» Her finner du søknadssiden.

Skolerute

Alle kommuner og Innlandet fylkeskommune har felles skolerute. Dette er slik blant annet fordi det mange steder er rutebuss som brukes til skoleskyss. Alle regionene i begge fylkene er med på å bestemme hvordan skoleruta skal være.

⇒ Skolerute for 2022-2023

⇒ Skolerute for 2023-2024

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) for Nord-Østerdalen yter tjenester til 6 kommuner i regionen: Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal, Os og Rendalen. PP-tjenesten er en faginstans som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

» Her finner du link til PPT i Nord-Østerdal

Kultur for læring

Skolene i Hedmark er i gang med en stor satsing som heter “Kultur for læring”.

Hovedpunktene i satsningen er:

 • De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.
 • Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling
 • Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis.
 • Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner har et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

» Les mer om satsingen her!

» Etterutdanningsplan for skolens personale i Nord-Østerdalen.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell som har til hensikt å fremme tidlig innsats overfor barn, unge og familier.

» Klikk her for å lese mer om BTI!

Kontaktinformasjon

Oppvekstsjef

Martin Løvø

martin.lovo@os.kommune.no

Tlf. 48251402

BESØKSADRESSE:

Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

X