Psykisk helse- og rusomsorg

Psykisk helse- og rusomsorg

Kommunens psykiske helsetjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen.

SIST OPPDATERT: 28.05. 2019 - 13:58

Psykiske helsetjenester i Os kommune

Har du psykiske helseplager som gjør hverdagen strevsom, eller ønsker du hjelp på grunn av misbruk av alkohol eller andre rusmidler, kan du kontakte kommunen.

Psykisk helsetjeneste

Tilbudene er fleksible og blir tilpasset din situasjon. Du kan få tilbud om:

 • personlig oppfølging og samtaler
 • gruppesamtaler
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • kurs i depresjonsmestring
 • kurs ved aktivitetshus eller ved frisklivssentral
 • sosiale aktiviteter

Når det er naturlig og ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Målgruppe

Personer som bor hjemme og:

 • fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske helseplager
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
 • er i en krisesituasjon som medfører behov for profesjonell hjelp
 • Pårørende

Vilkår

Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Det er ditt behov som er avgjørende for om du vil kunne motta tjenesten.

Samarbeidspartnere

 • Fastlege
 • Legevakt
 • Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
Rustjeneste

Kommunen kan bl.a. tilby deg:

 • råd og veiledning
 • behandlings- og rehabiliteringstjenester
 • plass i institusjon (kommunal eller privat)
 • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål
 • økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
 • midlertidig bolig
 • bistand til å skaffe deg permanent bolig

Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til:

 • poliklinisk rusbehandling
 • rusbehandling i statlig eller privat institusjon
 • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Kommunen har ansvar for å følge deg opp både før, under og etter behandlingen.
Kommunen kan også støtte og veilede familie og pårørende til personer med rusproblemer.

Målgruppe

Rusmiddelmisbrukere og deres familier og pårørende.

Vilkår

Du må selv ønske et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri. Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg akkurat nå, skal kommunen tilby deg andre støttetiltak.

Kommunepsykolog

Os kommune samarbeider med Røros kommune vedrørende kommunepsykolog. Se her for mer informasjon.

Kriseteam

Det aktuelle omsorgs- og støtteapparatet vurderer selv, og sammen med dem som melder om en hendelse, om det er nødvendig at teamet trer i funksjon. Det skal dreie seg om ulykker/katastrofer der psykososiale påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljøer bør bearbeides av personale som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.

Kriseteam
Rita Strand – leder Psyk. Sykepleier – 62470123/95266514 91538181

Helge Lund – Kommunelege – 62470355/91177940

Sigrun Aa Engzelius – Helsesøster – 62470357/95266520 99539596

Stig Johnsbråten – Prest – 62470342/97129711 95747625

Marit Bakken Nygård – NAV – 41276750 93465049

Helse og omsorg

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Psykiatisk sykepleier
Rita Strand
Tlf.: 952 66 514
rita.strand@os.kommune.no

Øydis Husby
Psykiatrisk sykepleier
Tlf: 458 74 938

Kreftsykepleier
Lill Anita J. Larsen
Tlf. 62 47 01 21
Mob: 47473150

X