Psykisk helse- og rusomsorg

Psykisk helse- og rusomsorg

Kommunens psykiske helse og rustjeneste har ulike tilbud som kan hjelpe deg med å oppnå mestring av hverdagen.

SIST OPPDATERT: 31.08. 2023 - 10:11

Psykisk helse og rustjenester i Os kommune

Har du psykiske helseplager som gjør hverdagen strevsom, eller ønsker du hjelp på grunn av misbruk av alkohol eller andre rusmidler, kan du kontakte kommunen.

Psykisk helsetjeneste

Tilbudene er fleksible og blir tilpasset din situasjon. Du kan få tilbud om:

 • personlig oppfølging og samtaler
 • gruppesamtaler
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • kurs i depresjonsmestring
 • kurs ved aktivitetshus eller ved frisklivssentral
 • sosiale aktiviteter

Når det er naturlig og ønskelig kan også dine pårørende bli involvert.

Målgruppe

Personer som bor hjemme og:

 • fungerer dårlig i dagliglivet på grunn av psykiske helseplager
 • har en langvarig psykisk sykdom/lidelse
 • er i en krisesituasjon som medfører behov for profesjonell hjelp
 • Pårørende

Vilkår

Du må bo eller oppholde deg i kommunen. Det er ditt behov som er avgjørende for om du vil kunne motta tjenesten.

Samarbeidspartnere

 • Fastlege
 • Legevakt
 • Distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
Rustjeneste

Kommunen kan bl.a. tilby deg:

 • råd og veiledning
 • behandlings- og rehabiliteringstjenester
 • plass i institusjon (kommunal eller privat)
 • hjelp til og opplæring i praktiske gjøremål
 • økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
 • midlertidig bolig
 • bistand til å skaffe deg permanent bolig

Kommunen eller fastlegen kan henvise deg til:

 • poliklinisk rusbehandling
 • rusbehandling i statlig eller privat institusjon
 • legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Kommunen har ansvar for å følge deg opp både før, under og etter behandlingen.
Kommunen kan også støtte og veilede familie og pårørende til personer med rusproblemer.

Målgruppe

Rusmiddelmisbrukere og deres familier og pårørende.

Vilkår

Du må selv ønske et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri. Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg akkurat nå, skal kommunen tilby deg andre støttetiltak.

Kommunepsykolog

Os kommune samarbeider med Røros kommune vedrørende kommunepsykolog. Se her for mer informasjon.

Kriseteam

Det aktuelle omsorgs- og støtteapparatet vurderer selv, og sammen med dem som melder om en hendelse, om det er nødvendig at teamet trer i funksjon. Det skal dreie seg om ulykker/katastrofer der psykososiale påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljøer bør bearbeides av personale som kan konsentrere seg om denne delen av akuttberedskapen.

Varslingsliste  sommeren 2023:

Psykososialt Kriseteam Arbeid Privat
Leder psyk.sos.kriseteam

Helsesykepleier Sigrun Aa Engzelius

Torhild Mørch Christoffersen uke 25- 26-27-28

 

95266520

 

 

40447129

 

99539596

 

 

92458805

Kommuneoverlege Malin Floor

Kim R. Eggen uke 29-30-31

Marcus F. Lund uke 32

 

62470355

62470355

62470355

 

92837140

90209111

92651015

Helsesykepleier Torhild Mørch Christoffersen

Sigrun Aa Engzelius uke 29-30-31-32

 

40447129

95266520

 

92458805

99539596

Psykisk helse/rus

Anna Karin Persson

Lill Anita Larsen uke 29

Rita Strand uke 30-31-32

 

45874938

45327002

95266514

 

48892936

97785632

91566514

NAV Marit Bakken Nygård

Ola Kirkhus uke 30-31-32

 

41276752

46504692

93465049

45271201

Prest Stig Jonsbråten

Prost Tina Solbakken uke 29-30.

Prost Simen Simensen uke 31

96626530

976 71 783

 

996 91 913.

 

97129711
 

Vigdis Øvergård

 

95088883

 

95088883

Med munnbind og blomst

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

I forbindelse med bygging av nytt helsehus har rus- og psykiatritjenesten midlertidige lokaler i Søstergata 9 (det gamle meieribygget)

Psykiatrisk sykepleier
Rita Strand
Mobil.: 952 66 514
rita.strand@os.kommune.no

Kreftsykepleier
Lill Anita Jensvold Larsen
Tlf: 45327002 (Psykisk helse og Rustjeneste)
lill.anita.larsen@os.kommune.no

Adferdsviter/Ruskonsulent

Anna-Karin Persson
Mobil: 458  74 938
anna-karin.persson@os.kommune.no

X