Høringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

SIST OPPDATERT: 14.05. 2019 - 14:08

HØRINGER

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven.  I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

HVEM KAN DELTA?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

HVOR FINNER JEG HØRINGSPLANEN?

På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Os kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

VEDTATT ENDRING AV REGULERINGSPLAN
Endring av planbestemmelser for Åslia hyttefelt

Formannskapet vedtok i møte 5.4.2018, sak nr. 14/18, endring av planbestemmelsene for Åslia hyttefelt med planid. R55.
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Planbestemmelsene, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens Servicetorg.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 3.5.2018.

For vedtatte planer, se Planinnsyn

Høring - Stasjonsbyen, Os sentrum

Merknader til områdereguleringsplanen kan rettes til Os kommune, Servicetorget, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen innen 27. juni 2019.

Høring - Jakobsåsen

Reguleringsplan for Jakobsåsen hyttegrend er regulert til 24 hyttetomter. Planområdet ligger i sørhellinga, rett nord for Nansenhytta ved skiløypa og den gamle ferdselsåra til Sætersjøen, rett på oversiden av veien til Nansenhytta. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Os kommune, Servicetorget, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen innen 3. mai 2019.

Politikk

Kontaktinformasjon

Postadresse
Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Besøksadresse
Servicetorget på Kommunehuset
E-post: postmottak@os.kommune.no
Tlf: 62 47 03 00

X