Høringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

SIST OPPDATERT: 13.06. 2018 - 11:36

HØRINGER

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven.  I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

HVEM KAN DELTA?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

HVOR FINNER JEG HØRINGSPLANEN?

På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Os kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

VEDTATT ENDRING AV REGULERINGSPLAN
Endring av planbestemmelser for Åslia hyttefelt

Formannskapet vedtok i møte 5.4.2018, sak nr. 14/18, endring av planbestemmelsene for Åslia hyttefelt med planid. R55.
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Planbestemmelsene, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens Servicetorg.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 3.5.2018.

For vedtatte planer, se Planinnsyn

Høring - Svensegga

Reguleringsplan for Svensegga. Planområdet ligger ved Langen i Os kommune og tett opp til grensen mot Tolga kommune. Langen ligger 12 km vest for Os sentrum.

Politikk

Kontaktinformasjon

Postadresse
Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Besøksadresse
Servicetorget på Kommunehuset
E-post: postmottak@os.kommune.no
Tlf: 62 47 03 00

X