Høringer

Høringer

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning.

SIST OPPDATERT: 16.09. 2020 - 08:53

HØRINGER

Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven.  I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

HVEM KAN DELTA?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

HVOR FINNER JEG HØRINGSPLANEN?

På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Os kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

For vedtatte planer, se Planinnsyn

Høring - Kulturminneplan

KULTURMINNEPLAN FOR OS KOMMUNE
Vedtak i formannskapet 10.september 2020:

Punkt 2 i handlingsprogrammet endres til: Arbeide for å etablere en interkommunal
stilling som kulturminneforvalter for verdensarvkommunene.

Kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljø 2020-2034 legges ut til offentlig
høring. Høringsfrist er seks uker

Høring - Arealdel for fritidsbebyggelse, seterområder og næring

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1 og 11-13 legges Planprogram for revisjon av kommunes arealdel, med tema fritidsbebyggelse, seterområder og næring, ut på høring og offentlig ettersyn samtidig som at det varsles om planoppstart. Høringsperioden er 6 uker.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg/dere ved mottak av denne henvendelsen. Eventuell klage sendes skriftlig til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen, inneholdende klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning for endret saksutfall.

Høring - Stasjonsbyen, Os sentrum

Merknader til områdereguleringsplanen kan rettes til Os kommune, Servicetorget, Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen innen 27. juni 2019.

Politikk

Kontaktinformasjon

Postadresse
Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Besøksadresse
Servicetorget på Kommunehuset
E-post: postmottak@os.kommune.no
Tlf: 62 47 03 00

X