Høringer

Forvaltningsplan for bever
Høringsfrist 10.02.2022

illustrasjonsbilde av beverOs kommune legger ut forvaltnigsplan for bever på høring med høringsfrist 10. februar 2023
Plandokumenter:

Høringsbrev

Forvaltningsplan

Kommunal målsetting for bever

SIST OPPDATERT: 12.01. 2023 - 12:45

Trafikksikkerhetsplan
Høringsperiode 15.12.22-15.02.23

Os kommune legger ut forslag til ny trafikksikkerhetsplan for perioden 2023-2031 på høring med høringsfrist 15. februar 2023.
Høringsutkast trafikksikkerhetsplan 

Hva syns du er  viktig for å øke trafikksikkerheten i kommunen?

Send skriftlig tilbakemelding til Os kommune, postmottak@os.kommune.no ,  om du har synspunkter på foreslått plan innen 15.02.2023.

 

 

 

SIST OPPDATERT: 12.01. 2023 - 12:45

Kommuneplanens arealdel
Høringsperiode 1.11.22-14.12.22

Os kommune legger kommuneplanens arealdel 2022-2032 ut til offentlig høring i perioden 1. november – 14. desember. Planen ble sist revidert i 2007. Arealplanen er kommunens viktigste verktøy for å styre utbygging og bruk av arealene i årene framover.  Hvor skal vi legge til rette for boliger, hytter, næringsområder og hva er viktig å bevare av landbruks-, natur og friluftsområder?   Jordvernet er av nasjonal interesse og dyrka og dyrkbar mark skal ivaretas i størst mulig grad.

Plandokumenter: 

ALLE KART OG  PLANDOKUMENTER  MED VEDLEGG

I høringsperioden blir det holdt folkemøter i alle grender for å informere om planen.

Dalsbygda  Samfunnshus 21.11. kl 19.00
Tufsingdalen Samfunnshus,  28.11. kl 19.00
Os, kantina i kommunehuset,  7.12. kl. 19.00

Hovedmålet i planen er: «Os kommune skal forvalte arealressursene slik at kvaliteten, bærekraften og produksjonsevnen bevares for kommende generasjoner»

Konsekvensutredningene viser hvilke vurderinger som er gjort i de nye planområdene med tanke på samfunnssikkerhet, natur og miljø, klima, kulturmiljø, friluftsliv og vannmiljø. Når nye områder skal utbygges plikter kommunen å utrede konsekvenser med tanke på viktige regionale og nasjonale interesser.  Planbeskrivelsen forteller litt om prosessen og hva som er målene med planen.  Dette er kun beskrivelser og er ikke juridisk bindende.

Bestemmelser og kartet er juridisk bindende.  Kartet består av mange temakart

Boliger
Os kommune har ca. 872 boliger og i gjennomsnitt bygges det ca. 5-6 boliger i Os hvert år.Innenfor regulerte områder er det ca. 75 ledige eneboligtomter, fordelt på 30 i Dalsbygda og 44 i Os sentrum.
Os kommune har lagt opp til to nye boligområder nært Os sentrum. Det er Allmannveien vest og øst.

Fritidsboliger

Os kommune har ca.  600 ledige hyttetomter i gjeldende planer. Halvparten av disse ligger i Hummelfjell. Tomtereserven ellers fordeler seg med ca. 100 i Dalsbygda, 50 i Os og 150 i Nørdalen- Narjordet- Narbuvoll- Tufsingdalen.
I gjennomsnitt igangsettes ca. 20 fritidsboliger i Os kommune (inkludert påbygg og tilbygg) per år.

Planutkastet legger opp til utvidelser i eksisterende hytteområder. Det er i Jakobsåsen og Gammelvolllia.  Estensveien og Øvre Dalsbygdvei er nye områder

Eksisterende spredt bolig- og fritidsbebyggelse

231 eksisterende spredtbygde boligtomter og 453 eksisterende antall hyttetomter i LNF er nå kartfestet med planformål spredt bolig- og spredt fritidsbebyggelse. Dette skal gjøre det enklere for deg å søke om byggetillatelse og slik at det unngås unødvendige dispensasjoner.

Næringsareal

Os kommune har igjen få næringsområder. Det legges derfor opp til et nytt næringsområde ved Røste.

Setereiendommer

Os kommune engasjerte Per Hvamstad og Norconsult til å kategorisere samtlige setrer som ligger utenfor nasjonalparken. Dette er innlagt i temakartet  for henynsoner 570 – kulturmiljø seter.

 Innspill til planen

Planen er av interesse for deg som har eiendom i Os, eller som bruker arealene på andre måter.  Søk derfor gjerne opp ditt gnr/bnr og se på planforslagets arealformål i kartet.

Send skriftlig tilbakemelding til Os kommune om du har synspunkter på foreslått arealbruk eller planbestemmelser innen 14.12.2022.

 

 

 

SIST OPPDATERT: 12.01. 2023 - 12:45

HØRINGER

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning. Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven.  I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

HVEM KAN DELTA?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

HVOR FINNER JEG HØRINGSPLANEN?

På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Os kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

For vedtatte planer, se Planinnsyn

Illustrasjonsfoto av elg i elv

Kontaktinformasjon

Postadresse
Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Besøksadresse
Servicetorget på Kommunehuset
E-post: postmottak@os.kommune.no
Tlf: 62 47 03 00

X