Høringer

Regional klima- og energiplan
Høringsfrist: 19. mai

illustrasjonsbilde: bonde med sau. bærekraftige fjellkommuner i en grønn region

Os kommunestyre har vedtatt å legge regional klima- og energiplan ut på høring med høringsfrist 19/5.

Plandokumenter:

Utkast til klima- og energiplan

Handlingsprogram

Innspill sendes postmottak@os.kommune.no

SIST OPPDATERT: 03.05. 2023 - 10:40

Boligstrategi Os kommune
Høringsfrist 1. juli

Os kommunestyre har vedtatt å legge forslag til ny boligstrategi ut på høring med høringsfrist 1. juli:

Vedtak:
Os kommunestyre legger høringsutkast til «Boligstrategi for Os kommune 2023-2033» på høring til 1.juli 2023.
Os kommunestyre vedtar følgende strategier i boligstrategien:
1.Os kommune som en boligpolitisk aktør
2. Tildele kommunale boliger til de som trenger det
3. Flere skal få eie sin egen bolig

Formannskapets høringsutkast til boligstrategi

 

Innspill sendes postmottak@os.kommune.no innen 1. juli.

SIST OPPDATERT: 03.05. 2023 - 10:40

HØRINGER

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen hvor det offentlige ber parter i saken om en skriftlig uttalelse før det fattes beslutning. Høringer og offentlig ettersyn av arealplaner er regulert gjennom plan- og bygningsloven.  I tillegg kan det gjennomføres høringer uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

HVEM KAN DELTA?

I lovpålagte høringer opplyses det hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

HVOR FINNER JEG HØRINGSPLANEN?

På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høring). Os kommune annonserer som oftest i lokale aviser i tillegg. Planene legges også ut på Servicetorget.

De enkelte høringsdokumentene vil ligge her inntil høringsfristen er utløpt.

For vedtatte planer, se Planinnsyn

Illustrasjonsfoto av elg i elv

Kontaktinformasjon

Postadresse
Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Besøksadresse
Servicetorget på Kommunehuset
E-post: postmottak@os.kommune.no
Tlf: 62 47 03 00

X