Tillatelser og bevilling

Tillatelser og bevilling

Her finner du det du trenger om bevillinger og tillatelser i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 27.01. 2022 - 14:11
[easy-social-share]

Tillatelser og bevilling i Os kommune

Fornyelse av salgs- eller skjenkebevilling

Har du salgs- eller skjenkebevilling må den fornyes hvert fjerde år.

Nyetableringer

Nyetableringer må søke om skjenkebevilling før oppstart av virksomheten. Søknader om skjenkebevilling skal opp til politisk behandling. Dette kan dermed ta litt tid, alt etter når søknaden kommer inn i forhold til møtedatoer. Søk derfor i god tid før oppstart.

Skjenkebevilling serveringssted

Driver du serveringssted og skal selge alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling. Du må også søke om serveringsbevilling, hvis du ikke har dette fra før. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikk uten å ha skjenkebevilling.

Kommunen kan gi skjenkebevilling for inntil fire år, men kan også bestemme at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten å kreve ny søknad.

Når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året.

Du søker én av tre bevillingstyper:

 • skjenking av drikke med mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol
 • skjenking av drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent
 • skjenking av all alkoholholdig drikke

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel ved:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonseptet
 • endring i eierforholdet

Kommunen godkjenner endringene, eller krever at du søker om ny skjenkebevilling.

Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Skjenkingen kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, forutsatt at kommunen har fått beskjed om overdragelsen. Søknad om ny bevilling må sendes så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Du kan også søke om utvidet bevilling for:

 • import av alkoholholdig drikke til skjenking ved eget serveringssted
 • tilvirkning av alkoholholdig drikke for skjenking ved eget serveringssted (kun for drikke under 22 volumprosent alkohol)

Målgruppe
Virksomheter eller enkeltpersonforetak som skal drive serveringssted og servere alkoholholdig drikke.

Vilkår

For å få skjenkebevilling, må du enten ha en serveringsbevilling eller søke om dette samtidig.

Videre må du som bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere) på virksomheten ha:

 • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Du må også utpeke en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Disse personene må ha:

 • fylt 20 år
 • bestått kunnskapsprøven for alkoholloven
 • bestått etablererprøven (gjelder kun styrer)

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi (uttaler seg om vandel)
 • Skatteetaten (uttaler seg om overholdelse av skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
 • Vaktselskap eller kommunens egne kontrollører

Beslektede tjenester
Bevillingsgebyr på kommunal skjenkebevilling blir fastsatt for ett kalenderår om gangen. Du finner satsene i alkoholforskriftens kapittel 6.

Ved årsskiftet må du sende inn en omsetningsoppgave til kommunen med:

 • antall liter alkoholholdig drikke du har solgt i året som har gått
 • antall liter alkoholholdig drikke du forventer å selge det kommende året
 • Størrelsen på gebyret blir beregnet ut fra hva du forventer å omsette. Kommunen kan foreta etterberegning og etteroppgjør; du vil bli etterfakturert om du har hatt høyere omsetning enn du forventet og du kan få ettergitt deler av gebyret om du har hatt lavere omsetning enn du forventet.

Lover
Alkoholloven
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk

Veiledning
Du må sende søknad til kommunen. Som vedlegg til søknaden må du sende:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve for styrer
 • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder er registrert i arbeidstakerregisteret (NAV) og har lovlig arbeidskontrakt
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for bevillingssøker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Klage
Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Serveringsbevilling mat og drikke

Skal du drive et serveringssted og selge ferdiglaget mat og drikke, må du først søke kommunen om serveringsbevilling. Skal du servere alkoholholdig drikke, må du i tillegg søke skjenkebevilling. Politiet kan stenge et serveringssted som driver uten å ha bevilling.

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer, som for eksempel ved:

 • skifte av daglig leder
 • endring av driftskonseptet
 • endring i eierforholdet

Kommunen godkjenner endringene, eller krever at du søker om ny serveringsbevilling.

Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Dersom ny bevillingssøknad sendes kommunen senest 30 dager etter avtale om overdragelse er inngått, kan serveringen fortsette inntil ny søknad er avgjort av kommunen.

Målgruppe
Virksomheter eller enkeltpersonforetak som skal drive serveringssted.

Unntatt fra krav om bevilling er:

 • serveringssteder ved helseinstitusjoner, skoler og barnehager
 • servering i kantine etter selvkostprinsippet og til bruk for egne ansatte
 • serveringssteder der lag, foreninger o.l. skaffer inntekter til egen drift

Vilkår

Du må utpeke en daglig leder for serveringsstedet. Denne personen må ha:

 • fylt 18 år
 • bestått etablererprøven som dokumenterer kunnskap om økonomistyring og lovgivning
 • Bevillingssøker, daglig leder og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten (f.eks. medeiere) må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til:

straffelovgivningen
skatte- og avgiftslovgivningen
regnskapslovgivningen
diskrimineringsloven
og kan heller ikke ha begått lovbrudd i forhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted.

Du må ha godkjenning fra kommunens bygningsmyndighet for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Du må for eksempel legge fram godkjent bruksendring hvis bygningen var regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Du må også registrere serveringsvirksomheten hos Mattilsynet.

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi
 • Skatteetaten
 • Mattilsynet

Beslektede tjenester

Det koster ikke noe å søke om serveringsbevilling, men du må betale et gebyr for å avlegge etablererprøven.

Lover
Serveringsloven
Forskrift om etablererprøve – serveringssted

Veiledning
Du må sende søknad til kommunen. Som vedlegg til søknaden må du sende:

Dokumentasjon på bestått etablererprøve for daglig leder
Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
Skatteattest for søker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Klage
Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Skjenkebevilling enkeltarrangement/ambulerende

Ønsker du å servere alkoholholdig drikke i lukket selskap, må du søke kommunen om såkalt ambulerende skjenkebevilling. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert gjennom annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du i stedet søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.

Selv om du ikke tar betalt for drikken er det bevillingsplikt for skjenking av alkohol på følgende steder:

 • serveringssteder
 • lokaler som vanligvis er tilgjengelige for alle, f.eks. forsamlingslokaler og utstillingslokaler
 • gate, torg, vei, park eller andre offentlige plasser
 • transportmidler som vanligvis er tilgjengelige for alle

Det finnes imidlertid noen unntak fra denne bevillingsplikten:

Private begivenheter (f.eks. bryllup, jubileum og konfirmasjon) i et lokale du leier eller låner som privatperson. Det er en forutsetning at selskapet er lukket, at det ikke tas betalt for alkoholen og at du selv står for innkjøp og servering av mat og drikke.
Bedriftsarrangement for egne ansatte i egne lokaler når det ikke tas betalt for drikke.
Privat arrangement der eier/leier/driver/ansatt av et offentlig lokale benytter det til eget bruk og serverer alkohol, forutsatt at det ikke tas betalt for drikke.

Bevillingen kan gjelde:

 • skjenking av drikke med mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol (øl)
 • skjenking av drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (øl og vin)
 • skjenking av all alkoholholdig drikke (øl, vin og brennevin)

Målgruppe
Eiere av selskapslokaler som leies ut til lukkede selskaper
Personer eller virksomheter som skal arrangere lukket selskap i lokale som ikke har skjenkebevilling fra før

Vilkår
Du må kjenne bestemmelsene i alkohollovgivningen, men det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Du må utpeke en styrer og stedfortreder som skal ha ansvaret for skjenkingen. Begge må ha fylt 20 år og kunne fremlegge legitimasjon. Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder pga. skjenkestedets størrelse eller arrangementets karakter.

Samarbeidspartnere

 • Securitas

Beslektede tjenester
Du betaler et fast beløp per arrangement. Bevillingsgebyr på kommunal skjenkebevilling blir fastsatt for ett kalenderår om gangen. Du finner satsene i alkoholforskriftens kapittel 6.

Lover

Alkoholloven § 4-5 (Ambulerende skjenkebevilling)

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk

Veiledning
Du må sende søknad til kommunen. Du må bl.a. legge ved kopi av legitimasjon for styrer og stedfortreder. Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Søknadsskjema
Det kan søkes i et vanlig brev, men også benytte søknadsskjemaet som ligger under sjølbetjening.

Klage
Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Salg av alkohol

Driver du butikk og skal selge alkoholholdig drikke til forbruker, må du søke kommunen om salgsbevilling. Salgsbevillingen gjelder alkoholdig drikke i gruppe 1, dvs. drikke som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Du får ikke bevilling dersom du driver kiosk eller bensinstasjon. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikke uten å ha bevilling.

Kommunen kan gi salgsbevilling for inntil fire år, men kan også bestemme at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten å kreve ny søknad.

Når bevillingsperioden utløper, må du søke om fornyelse. Du kan også søke bevilling for en bestemt del av året eller for en enkelt anledning.

Du plikter å melde fra til kommunen dersom det skjer endringer i bevillingsperioden, som for eksempel ved:

 • skifte av styrer og stedfortreder
 • endring av driftskonseptet
 • endring i eierforholdet

Kommunen godkjenner endringene, eller krever at du søker om ny salgsbevilling.

Blir virksomheten overdradd til andre, faller bevillingen bort. Salget kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, forutsatt at kommunen har fått beskjed om overdragelsen. Søknad om ny bevilling må sendes så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Du kan også søke om utvidet bevilling for:

 • import av alkoholholdig drikke til salg i egen butikk
 • tilvirkning av alkoholholdig drikke for salg i egen butikk

Målgruppe
Virksomheter eller enkeltpersonforetak som skal drive salg av alkoholholdig drikke med høyst 4,7 % alkohol.
Gårdsutsalg som skal selge egenprodusert drikke (kun enkelte typer drikke er tillatt) med inntil 22 % alkohol.

Vilkår
Bevillingssøker og personer med vesentlig innflytelse (f.eks. medeiere) på virksomheten må ha:

uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
uklanderlig vandel i forhold til skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen

Du må utpeke en styrer og stedfortreder for salgsstedet. Disse personene må ha:

 • fylt 20 år
 • uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål
 • bestått kunnskapsprøven for alkoholloven

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi (uttaler seg om vandel)
 • Skatteetaten (uttaler seg om overholdelse av skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)
 • Vaktselskap eller kommunens egne kontrollører

Beslektede tjenester
Bevillingsgebyr på kommunal salgsbevilling blir fastsatt for ett kalenderår om gangen. Du finner satsene i alkoholforskriftens kapittel 6.

Ved årsskiftet må du sende inn en omsetningsoppgave til kommunen med:

 • antall liter alkoholholdig drikke du har solgt i året som har gått
 • antall liter alkoholholdig drikke du forventer å selge det kommende året

Størrelsen på gebyret blir beregnet utfra hva du forventer å omsette.

Kommunen kan foreta etterberegning og etteroppgjør; du vil bli etterfakturert om du har hatt høyere omsetning enn du forventet og du kan få ettergitt deler av gebyret om du har hatt lavere omsetning enn du forventet.

Lover

Alkoholloven

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk

Veiledning
Du må sende søknad til kommunen. Som vedlegg til søknaden må du sende:

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Skatteattest for søker og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten

Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.

Søknadsskjema

Fåes ved henvendelse servicekontoret – tlf. 62 47 03 23 / 62 47 03 00

Klage
Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Etablererprøven

Etablererprøven skal sikre at du som ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning som kreves for å drive stedet.

Etablererprøven er en obligatorisk flervalgsprøve. Pensum til prøven er det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og fiskeridepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

Du besvarer prøven elektronisk i kommunens lokaler og får 90 minutter til dette. For å bestå prøven, må du ha minst 40 av 50 riktige svar.

Målgruppe

Daglig leder i virksomheter som har eller søker om serveringsbevilling.

Vilkår

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må du som daglig leder av stedet ha bestått etablererprøven og ha god vandel. Etablererprøven er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven.

Starter du som daglig leder i serveringsvirksomhet som allerede har bevilling, må du også avlegge etablererprøven.

Samarbeidspartnere

Beslektede tjenester

Du betaler et gebyr for å avlegge prøven. Gebyrets størrelse framgår av § 7 i forskrift om etablererprøve – serveringssted. Du betaler gebyret før prøven og tar med kvitteringen på prøvedagen. Må du ta prøven på nytt, betaler du nytt gebyr.

Lover

Serveringsloven

Forskrift om etablererprøve – serveringssted

Veiledning

Du melder deg opp til etablererprøven ved å kontakte kommunen.

Du avlegger prøven i kommunens lokaler. Du må ha med gyldig legitimasjon. Som hjelpemiddel er lovsamling (rene lov- og forskriftstekster) tillatt.

Klage

Det er ingen klagemulighet, men du kan ta prøven om igjen. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

Annen informasjon

Du finner informasjon om etablereropplæring på vinn.no.

Kunnskapsprøven om alkoholloven

Skal du ha daglig ansvar for salg eller skjenking av alkohol, må du avlegge en kunnskapsprøve i alkoholloven. Både styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven før virksomheten kan få alkoholbevilling. Blir du ansatt som styrer eller stedfortreder i en virksomhet som allerede har bevilling, må du bestå kunnskapsprøven før du begynner i stillingen.

Det er forskjellig prøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling. Du må bestå prøven for den bevillingstype som virksomheten søker eller har for å kunne godkjennes som styrer eller stedfortreder.

Kunnskapsprøven i alkoholloven er en nettbasert flervalgsprøve som du tar i kommunens lokaler. Prøven består av 30 spørsmål. Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer hvorav ett er riktig. For å bestå prøven må du svare riktig på minst 24 av spørsmålene. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. Det er ikke tillatt med andre hjelpemidler enn ordbok.

Målgruppe

Styrer og stedfortreder i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling for alkohol.

Har du tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (skip, tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter du Fylkesmannen for å avlegge kunnskapsprøven.

Vilkår

Når du skal avlegge prøven, må du ha med:

 • legitimasjon
 • kvittering for betalt gebyr

Du må ha fylt 20 år for å bli godkjent som styrer eller stedfortreder og ha uklanderlig vandel i forhold til alkoholloven og bestemmelser i andre lover som har sammenheng med alkohollovens formål.

Samarbeidspartnere

 • Vinn – verdiskapning i norsk næringsliv

Beslektede tjenester

Det koster kr 400,- å ta kunnskapsprøven. Du må betale gebyret før du går opp til prøven. Består du ikke prøven, må du betale nytt gebyr for ny prøve.

Lover

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk kap. 5 (Kunnskapsprøve)

Alkoholloven § 1-7c (Styrer og stedfortreder)

Veiledning

Du avlegger kunnskapsprøven i den kommunen der salgs- eller serveringsvirksomheten ligger.

Du skaffer deg nødvendig kunnskap ved å lese loven med tilhørende forskrift:

Prøve for skjenkebevilling – du må ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Prøve for salgsbevilling – du må ha kunnskaper om innholdet i bestemmelsene i alkohollovens kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 samt alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. Videre bør du ha kjennskap til alkohollovens øvrige bestemmelser.

Klage

Du har ingen klagemulighet, men du kan ta prøven på nytt dersom du ikke består. Du må betale nytt gebyr for å avlegge ny prøve.

Annen informasjon

Du finner informasjon om kunnskapsprøven på Helsedirektoratets temaside.

Kontaktinformasjon

Os kommune
Servicetorget
Ragnhild Dåsnes
Tlf. 62 47 03 22
ragnhild.dasnes@os.kommune.no

X