Naturtyper og vegetasjon

Naturtyper og vegetasjon

Her finner du informasjon om vegetasjonskart og viktige naturtyper i Os.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:56
[easy-social-share]

Vegetasjonskartlegging

Beiteressursene i kommunen er kartlagt med vegetasjonskart.

Kartleggingen er utført av Nibio ved Yngve Rekdal. Totalt er 70 % av kommunens samlede areal kartlagt med beite- og vegetasjonskart. Kartleggingen er gjennomført i løpet av en tiårsperiode og er delt inn i fire områder.

Det er utarbeidet rapporter for områdene som er vegetasjonskartlagt. Videre er det laget temakart over beite for sau og storfe og viktige naturtyper for biologisk mangfold.

Du finner lenke til rapportene under omtalen av områdene. Temakartene finner du under Kilden til arealinformasjon. De finnes også papir. Ta eventuelt kontakt med kommunen.

Les mer om vegetasjonskartlegging på NIBIO sine hjemmesider.

Hummelfjell og områdene rundt

Hummelfjell og områdene rundt, ferdig kartlagt i 2005, areal ca 190 000 dekar med en halvpart i hver av kommunene Os og Tolga. Den delen som omfatter Os kommune er senere tatt inn i rapport og kart som er utarbeidet for Nørdalen (ferdig 2015).

Vangrøftdalen, Kjurrudalen og omkringliggende områder

Vangrøftdalen, Kjurrudalen og omkringliggende områder, ferdig kartlagt i 2008,  areal ca 297 000  dekar.

Dalsbygda og Os

Dalsbygda og Os, ferdig kartlagt i 2012, areal ca 140 000 dekar, dekker Dalsbygda–Langen-Sætersjøen og området ned mot Glomma.

Nørdalen

Nørdalen, ferdig kartlagt i 2015, areal ca 298 000 dekar, området omfatter Nørdalen og sørøstover til Siksjøen og Tufsingdalen, samt deler av lisidene mot Glomma i nord.

Vegetasjon i Os kommune

Naturtyper

Miljøfaglig utredning har utført naturtypekartlegging i Os kommune. Det ble gjennomørt et feltarbeid i 2011, der det til sammen ble påvist 179 naturtypelokaliteter. Disse fordeler seg på 17 ulike naturtyper.

De fleste naturtypene som er registrert er rikmyr (45 %).  Det finnes vel 20 registreringer av naturbeitemarker. For øvrig artsrik vegkant (6), hagemark (13), slåttemark (11) og kalkrike områder i fjellet (10). De resterende 11 typene er registrert med 1-3 lokaliteter.

Figurer med de ulike lokalitetene er lagt inn i Naturbase, og du finner dem bl.a. på NIBIO sine kartløsninger. Slå på kartlag naturtyper.

X