Ung kultur

Ung kultur

Her finner du informasjon om Os fritidsklubb, UKM, MOT, Ungdomsrådet og etterhvert annen nyttig kulturinformasjon for barn og unge.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:35
[easy-social-share]

Os fritidsklubb

Os fritidsklubb har flotte lokaler i Oshallen med mange forskjellige aktiviteter.

Vi ønsker alle ungdommer på Os velkommen til  å skape et trivelig møtested!

Lenke til Os fritidsklubbs hjemmeside

UKM - Ung kultur møtes
MOT

MOT jobber for å utvikle ansvars- og verdibevisste ungdommer, som motvirker mobbing.

Lenke til MOT

Ungdomsrådet

VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I OS KOMMUNE

1. Navn, formål og myndighetsområdet

Organets navn er Os Ungdomsråd.

Formålet med ungdomsrådet er at barn og ungdom i Os skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i kommunale saker, samt øke de unges samfunnsengasjement og gi dem trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler.

Ungdomsrådet er et høringsorgan for kommunen i saker som angår og engasjerer barn og ungdom.

Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår og engasjerer barn og ungdom i Os. Gjennom veileder for rådet sendes disse sakene til rådmann eller direkte til de aktuelle politiske organ.

2. Sammensetning og funksjonstid

Medlemmene i ungdomsrådet skal være fra 14—19 år, eller fra 8. klasse til de er ferdig på videregående skole.

Ungdomsrådet skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Det oppfordres til lik kjønnsrepresentasjon.

Funksjonstiden for medlemmene er to år. Første gang skal halvparten av medlemmene velges for ett år.

3. Konstituering, arbeidsutvalg, andre utvalg, møter

Ungdomsrådet konstituerer seg selv. Det skal velges leder og nestleder. Dette skal skje på et konstituerende møte hvert år. Valget skal gjennomføres innen 15.9 hvert år og konstitueringa av ungdomsrådet skal være gjort innen 1.10 hvert år.

Det er de ikke-valgbare medlemmene av ungdomsrådet som skal sitte i valgkomite og gjennomføre valget hver høst.

Ved avstemminger har hvert medlem en stemme. Veileder har kun talerett i ungdomsrådet.

Ungdomsrådets medlemmer har møte- og talerett i formannskap og kommunestyret i saker som angår og engasjerer barn og unge, og som behandles i åpne møter.

Minst en gang årlig inviteres barne- og ungdomsrådets medlemmer til møte med kommunestyret der tema som angår og engasjerer barn og ungdom drøftes. Ordføreren er ansvarlig for invitasjon til og opplegg for disse møtene.

4. Oppgaver

Rådet skal ha rett til å uttale seg i alle politiske og administrative saker som angår og engasjerer barn og ungdom.

Rådet kan ta selvstendige initiativ til ordninger/ tiltak / arrangementer for barn og ungdom. Rådet disponerer et budsjett som skal dekke slike kostnader.

5. Administrasjon og økonomi

Kommunestyret velger en person som veileder for rådet og som skal være kontaktperson mellom rådet og kommunens politiske og administrative ledelse.

Veileder skal i samråd med leder sette opp dagsorden og sende ut møteinnkallinger. Veileder skal skrive og sende ut møtereferater. Veilederen skal gi rådet den bistand rådet har behov for og er bl.a. ansvarlig for opplæring av medlemmene og rådets regnskapsførsel og rapportering.

Reise- og andre driftsutgifter i forbindelse med rådets virksomhet dekkes av det budsjettet som Rådet disponerer.

6. Vedtak og endring av vedtektene.

Vedtektsendringer kan kun foretas etter uttalelse fra ungdomsrådet i Os.

Os bibliotek Bjørnsons minde

Os bibliotek har et godt og mangfoldig tilbud for barn og unge.

Lenke til biblioteket

Oshallen inngang

X