Utarbeide plan

Utarbeide plan

Denne siden er ment for deg som skal utarbeide plan. Her finner du informasjon om planprosessen, regelverk, veiledninger, maler og lignende som vil være til hjelp for deg i dette arbeidet.

SIST OPPDATERT: 04.02. 2021 - 10:30
[easy-social-share]

PLANPROSESSEN

Under finner du en  oversikt over stadiene i en ordinær planprosess. Det er gitt opplysninger under hvert steg som kan være nyttig for deg som planfremmer å vite. Hvilke krav kommunen har til plandokumentene, rettigheter og plikter, saksbehandlingsfrister osv.

Før planarbeidet starter

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dersom du går med tanker om å får utarbeidet reguleringsplan må du ta kontakt med konsulent som har kompetanse innenfor fagfeltet.

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Ta tidlig kontakt med Os kommune. Vi kan gi informasjon og råd for det videre planarbeidet. Innhent nødvendig informasjonsmateriale. Du finner stort sett det du trenger på våre internettsider.

Oppstartsmøte

Et oppstartsmøte er et møte som avholdes mellom kommunen og de som ønsker å utarbeide en reguleringsplan for et område. Oppstartsmøtet er en lovpålagt del av planprosessen. I oppstartsmøtet vil kommunen gi en orientering om rammebetingelsene for planområdet og komme med råd og anbefalinger for det videre arbeidet med planen. Plankonsulent bestiller oppstartsmøte med kommunen ved å følge oppskriften nedenfor.

Bestilling av oppstartsmøte:
E-post sendes til: postmottak@os.kommune.no
Merkes med: ‘Bestilling av oppstartsmøte’
I e-posten opplyses det om følgende:

Navn/Firma/Rolle
Hvem du representerer
Intensjonen med å igangsette planarbeid
Hvem som skal delta på møtet sammen med deg (navn/firma/rolle/e-post)
Problemstillinger som anses viktig å få tilbakemelding på i oppstartsmøtet
I tillegg ønsker vi at du i e-posten skal gi din vurdering av følgende spørsmål:

Vil planen være i konflikt med kommuneplanens arealdel eller områdeplan?
Vil planen utløse krav om KU (konsekvensutredning)?
E-posten skal ha følgende vedlegg:

Kart i egnet målestokk som viser forslag til planavgrensning
Enkel skisse som viser hvordan eiendommen ønskes utnyttet
Eventuelt annet materiale som anses som viktig grunnlag for oppstartsmøtet
Deretter vil Os kommune innkalle til oppstartsmøtet. Det blir ført referat fra oppstartsmøtet. Dette underskrives av både kommune og planfremmer.

Varsling av oppstart

Når planarbeidet igangsettes skal dette kunngjøres med annonse i Østlendingen og gjennom elektroniske medier. Berørte offentlige myndigheter, grunneiere/rettighetshavere og andre som blir direkte berørt av planarbeidet skal underrettes med brev.

Kunngjøringen skal inneholde:

  • Kart med planavgrensning
  • Formål med planen
  • Hvem som er forslagsstiller og planlegger
  • Merknadsfrister
  • Hvor merknader skal sendes
  • Hvor det kan hentes mer informasjon

Dersom kommunen har avgjort i oppstartsmøtet at det skal utarbeides planprogram for konsekvensutredning skal det samtidig med varsel om oppstart kunngjøres offentlig ettersyn av dette. Høringsfrist for planprogram er 6 uker.
Kopi av høringsbrev, planomriss og annonse sendes Os kommune. Innkomne merknader/uttalelser skal kommenteres av plankonsulent og innarbeides i planbeskrivelsen

Planforslag

Et komplett planforslag består av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, risiko- og sårbarhetsanalyse samt teknisk plan, utomhusplan, illustrasjoner, utredninger, analyser o.l. der dette er bestemt i oppstartsmøtet. Planforslaget skal være godkjent av kommunen både på utforming, datateknisk struktur og tilleggsdokumentasjon avtalt i oppstartsmøtet før det anses komplett. Når et komplett planforslag er mottatt har kommunen en frist på 12 uker til å behandle planforslaget.

Forslaget utarbeides iht. sentrale veiledere og spesifikasjoner. Lenker til de viktigste finner du under overskriften Regelverk og veiledninger.

Kartgrunnlag, evt. 3D-terrengmodell og lignende bestilles fra kommunens geodataavdeling. Temakart til bruk i utarbeiding av utredninger, analyser osv. finner du ved å gå inn i kommunens kartløsning.

Innsending av planforslag
Komplett planforslag sendes inn til Røros kommunes postmottak. Plankart skal sendes over i SOSI-format og pdf/a-format. Øvrige dokumenter sendes over i pdf/a.

Behandling

Førstegangs behandling

Når komplett planforslag er mottatt lager Rådmannen en saksframstilling og fremmer saken for politisk behandling i utvalg for plansaker. Utvalget vedtar å legge planen ut til offentlig ettersyn. Planforslag som er i tråd med kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan kan i enkelte tilfeller legges ut til offentlig ettersyn på delegert myndighet.

Det skal betales gebyr iht. satsene i gebyrregulativ for Os kommune. Størrelsen på gebyret avtales i oppstartsmøtet. Gebyrkravet blir sendt ut etter førstegangs behandling av planforslag.

Offentlig ettersyn

Rådmannen legger planen ut til offentlig ettersyn og sender den ut på høring. Lovpålagt merknadsfrist er 6 uker. Det varsles med annonse i avis og i elektroniske medier. Direkte berørte parter samt berørte offentlige myndigheter varsles med brev.

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn blir lagt ut på disse sidene under høringer og i kommunens planregister

Annengangs behandling

Når høringsfristen har løpt ut tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til en endring av planen. Dersom planen endres vesentlig som følge av merknader må den legges ut til nytt offentlig ettersyn. Denne kan være begrenset, dvs. at det kun sendes ut varsel til de som endringen direkte gjelder.

Plankonsulent gis normalt anledning til å kommentere merknadene og selv foreslå endringer av planen.

Vedtak av reguleringsplan

Rådmannen fremmer sak for planutvalget som sender saken videre til kommunestyret med sin innstilling til vedtak. Kommunestyret vedtar planen. Dersom det foreligger innsigelse og kommunestyret likevel vedtar planen, må planen sendes til departementet for endelig avgjørelse. Det avholdes først mekling hos fylkesmannen.

Kunngjøring og klage

Kommunen kunngjør reguleringsvedtaket, varsler berørte parter om vedtaket og opplyser om klageadgang og klagefrist. Alle reguleringsvedtak kan påklages. Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring.

Eventuell klage på reguleringsvedtak forberedes administrativt i kommunen før den oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

MEDVIRKNING

Alle som utarbeider en plan skal legge til rette for at de som blir berørt av planforslaget får mulighet til å uttale seg. Jo tidligere man får inn innspill til planarbeidet jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til. Resultatet er ofte bedre planer der fellesinteresser blir bedre ivaretatt.

Os kommune har et ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Plan- og bygningsloven pålegger planfremmer og kommunen noen faste medvirkningspunkter gjennom planprosessen. Det er viktig å merke seg at dette er minimumskrav. Det er ingen ting i veien for å ha flere informasjonspunkter. Dette kan gjøres gjennom nabomøter, egne nettsider for planen eller egne sider på sosiale medier. Kunngjøringstidspunktene i planprosessen er:

  • Høring av planprogram
  • Varsling av oppstart
  • Offentlig ettersyn
  • Kunngjøring av planvedtak

Disse kan du lese mer om under overskriften Planprosessen over. Planer til offentlig ettersyn og kunngjøringer av planvedtak finner du her.

Bygge og bo i Os kommune

REGELVERK OG VEILEDNINGER

Nedenfor har vi samlet noen regelverk og veiledninger som kan være til nytte for deg som skal utarbeide plan

Nasjonale

Regionale

Kommunale

Kontakt
Ieva Norvaisaite-Hicks
Tlf. 969 40 335
E-post: Ieva.Hicks@os.kommune.no

X