Tilskudd og erstatning

Tilskudd og erstatning

Her finner du oversikt over ulike tilskudds-, erstatnings- og velferdsordninger i landbruket. Tilskudd innen skogbruk finner du under skogbrukssiden.

SIST OPPDATERT: 04.04. 2022 - 14:24

Tilskuddsordninger i landbruket

På denne siden har vi samlet det meste av aktuelle ordninger for tilskudd og erstatninger innen landbruk. Se Landbruksdirektoratets sider for aktuelle søknadsskjema.

Se andre sider for:

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)

Tilskuddsordninger for skogbruk

Midler til tiltak innen Utvalgte kulturlandskap i Os

Produksjonstilskudd

Kommunene er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. De har også informasjonsansvaret i forhold til brukerne, mottar søknader og behandler disse.
Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene.

OBS! Det er 3 frister for søknad om produksjonstilskudd i 2017.
I tillegg til søknadsfrist 20 januar 2017 blir det søknadsfrist 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober, med telledato 1. oktober.

Utbetaling skjer i februar året etter søknadsfristene. Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Les mer på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.

Avløsning ved ferie og fritid

Avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning hvor foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsing. For å kunne få tilskudd til avløsing må foretaket disponere dyr per 1.1 ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

Tilskudd til generelle miljøtiltak - regionale miljøtilskudd

Tilskuddsordningen omfatter flere ulike tiltak, og kan gis til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.

Søknadsfrist for kommuner i Sør Trøndelag er 20. august. Mer opplysninger finnes hos Fylkesmannen i Sør- Trøndelag.

Søknadsfrist for kommuner i Hedmark er 1. oktober. Mer opplysninger finnes hos Fylkesmannen i Hedmark.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut fra lokale målsettinger og tiltaksstrategier.
Se dokumenter nederst på siden.

Felles søknadsfrist for alle tre kommuner er 1. Mai

Les mer på Landbruksdepartementets side, her finner du også søknadsskjema.

Tilskudd til drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Tilskudd til grøfting er på kr. 1.000.- pr. dekar for systematisk grøfting og kr 15.- pr. løpemeter ved usystematisk grøfting.

Det er for tiden løpende søknadsfrist i alle tre kommuner.

Les mer på Landbruksdepartetmentets sider, her fnner du også søknadsskjema.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Fylkesmennene forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Søknaden leveres kommunen for uttalelse før innsending til fylkesmannen.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite.

Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

Tilskudd kan bevilges til:
Investeringer knyttet til utmarksbeite
Tilskudd kan bevilges til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk (sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, elektronisk overvåkningsutstyr m.m.)

Planleggings- og tilretteleggingstiltak
Tilskudd kan bevilges til prosjekter/prosesser for tilrettelegging og effektiv beitebruk (prosjektering av større felles investeringstiltak, nye beitelag/beiteområder, stimulering til økt beitebruk m.m.)

Søknadsfrist for kommuner i Hedmark er 1. mars. Fylkesmannen i Hedmark.

Søknadsfrist for kommuner i Sør-Trøndelag er 15. februar. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

 

 

Tilskudd til organisert beitebruk

Beitelag kan søke om tilskudd til drift av beitelag gjennom regionalt miljøprogram.

Søknadsfrist for kommuner i Hedmark er 20.oktober. Fylkesmannen i Hedmark.

Søknadsfrist for kommuner i Sør-Trøndelag er 1. november. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

 

 

Tilskudd til nydyrking

Os og Røros kommuner gir kr 500,- per dekar i tilskudd til nydyrking. Rørosmeieriet og Røros Slakteri gir også tilskudd til nydyrking til gårdsbruk der det er innvilget støtte til nydyrking fra hjemkommunen.

For å kunne søke tilskudd til nydyrking må foretaket ha godkjent plan for nydyrking. Arealet skal være ferdig dyrket og oppmålt av kommunen før tilskudd kan innvilges.

Retningslinjer for tilskudd til nydyrking for Os og Røros ligger som egne dokumenter på denne siden.

 

 

Erstatning ved avlingssvikt – klimabetingede skader.

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Søknadsfristen er 31. oktober det året skaden har oppstått. Kommunen skal ha melding om skaden så tidlig som mulig slik at det kan kontrolleres i felt på et tidspunkt da klimaskaden kan påvises.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider.

 

 

Erstatning ved tap av husdyr til rovvilt

Det utbetales erstatning for husdyr og tamrein som er dokumentert eller sannsynlig drept av brunbjørn, gaupe, jerv, kongeørn eller ulv. Dokumentasjon av rovviltskade gjennomføres av Statens naturoppsyns regionale og lokale rovviltkontakter.

Søknadsfrist 1. november. Les mer på fylkesmennenes sider.

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 

 

X