Boligfinansiering

Boligfinansiering

Dersom du har høye boutgifter og lave inntekter, kan du søke bostøtte. Skal du kjøpe bolig, men ikke får nok lån i banken til å finansiere kjøpet, kan du søke kommunen om startlån.

SIST OPPDATERT: 21.08. 2023 - 09:17
[easy-social-share]

Få hjelp med boligfinansiering eller bostøtte

Skal du kjøpe bolig, men ikke får nok lån i banken til å finansiere kjøpet, kan du søke kommunen om startlån.  Du kan få startlån av kommunen for hele kjøpesummen eller som tilleggslån der lån i banken ikke er nok, og dermed skaffe deg boligfinanisering.

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Startlån

 Du kan:

  • Refinansiere dyrt lån slik at du kan bli boende i nåværende bolig
  • Utbedre eller tilpasse nåværende bolig
  • Bygge ny bolig

Er det barn i husstanden, eller sosiale eller helsemessige utfordringer, tar kommunen hensyn til dette i sin vurdering.

Ta kontakt med NAV Røros, Os og Holtålen  for å få vite hvilke lånevilkår som gjelder i vår kommune.

Målgruppe:

  • Barnefamilier med behov for egnet og stabil bosituasjon
  • Personer med lav men forutsigbar inntekt
  • Flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
  • Økonomisk vanskeligstilte

Ta kontakt med NAV for å få vite hvilke lånevilkår som gjelder i vår kommune.

Søknadsskjema

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.  For Os kommune er det NAV-kontoret for Røros, Os og Holtålen som behandler søknader om bostøtte.

Bostøtte

BOSTØTTE

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no
Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk
• Lov om bostøtte
• Forskrift om bustøtte

Bygge og bo

Kontaktinformasjon

Startlån og bostøtte:
Besøksadresse: NAV Røros, og og Holtålen
Kjerkgata 15, 7374 Røros
Telefon: 55553333

X