Økonomi

Her finner du informasjon om Os kommunes årsbudsjett og økonomiplan, årsregnskap og årsberetning og andre styringsdokumenter.

ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Her finner du informasjon om Os kommunes årsbudsjett og økonomiplan. Økonomiplanen består av neste års budsjett pluss kommunens fireårsplan for hvordan de langsiktige målene som er satt i kommuneplanen skal nås. Disse målene er angitt i kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen er styrende for administrasjonens anbefalinger overfor kommunestyret, og for kommunestyrets valg av løsninger i perioden.

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet beskriver kommunens prioriteringer og viser planlagt ressursbruk for et gitt kalenderår. Det er kommunestyret som vedtar årsbudsjettet, og bare kommunestyret kan vedta endringer i dette etter innstilling fra formannskapet. Arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er lovregulert i Kommuneloven.

VEDTEKTER OG REGLEMENT

Her finner du informasjon om Os kommune sitt årsregnskap og årsmelding. Årsmeldingen skal behandles sammen med årsregnskapet. Årsmeldingen er rådmannens melding til kommunestyret om det som har skjedd det siste året. Årsmeldingen er utformet med sikte på å gi politikerne informasjon til bruk i planarbeidet og budsjettprosessen. Finn årsregnskap og årsmeldinger her, også for tidligere år og for 2019.

ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet beskriver kommunens prioriteringer og viser planlagt ressursbruk for et gitt kalenderår. Det er kommunestyret som vedtar årsbudsjettet, og bare kommunestyret kan vedta endringer i dette etter innstilling fra formannskapet. Arbeidet med årsbudsjett og økonomiplan er lovregulert i Kommuneloven.

Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. Det er et krav i Kommuneloven at det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. En kommune bør ha et netto driftsresultat på ca. 2% av driftsinntektene sine for å ha en bærekraftig økonomi.

Årsbudsjettet er samtidig første i året i en rullerende økonomiplan som omfatter de fire neste budsjettårene. Økonomiplanen omfatter hele kommunens virksomhet og skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.
God økonomisk oversikt og tydelige budsjetter er svært viktige deler av en kommunes styringsgrunnlag. Hvert år i desember vedtas en rullerende økonomiplan for de kommende fire år.

ØKONOMIPLAN 2023- 2026

Oppdatert etter kommunestyremøte den 15.12.2022.

ÅRSREGNSKAP

Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning, dette er regulert i kommuneloven m/ forskrift. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Kommunestyret vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett.

ÅRSBERETNING

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Årsberetningen er et viktig styringsgrunnlag for å nå kommunens målsetninger. Årsberetningen skal gi en tilbakemelding på hvordan arbeidet med å nå målene har gått i det foregående året, og gi korrigerende innspill som tas med i neste års budsjett/økonomiplanprosess.

Regnskap 2023

Regnskap 2022

Årsberetning 2022

Årsberetning 2021

VEDTEKTER OG REGLEMENT

Her finner du informasjon om vedtatte reglement og vedtekter i Os kommune.

Finansreglement

Økonomireglement

Vedtekter for næringsfondet

Anskaffelsesreglement

Os kommunes grafiske profil med symboler for kontakt

KONTAKTINFORMASJON

Økonomiavdelingen

Økonomisjef
Vidar Mortensen
Tlf. 917 07 967

 

Interkommunal regnskapsavdeling

Leder
Brit Sivertsen
Tlf. 91602304
E-post: regnskap@holtalen.kommune.no
Felles sentralbord for regnskapsavdeling
Tlf. 906 67 922

Besøksadresse:
Graftåsvegen 9
7380 Ålen

X