Fysioterapitjenester og ergoterapi

Fysioterapitjenester og ergoterapi

Ergoterapitjenesten og Fysioterapitjenesten er organisert under Helse – og omsorgstjenesten. Kontorer og hjelpemiddellager er lokalisert til Verjåtunet sykehjem i Os sentrum.

SIST OPPDATERT: 30.11. 2023 - 16:36
[easy-social-share]

Fysioterapitjenester og ergoterapi i Os kommune

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. (Norsk fysioterapeutforbund)

På grunn av oppussing av nåværende lokaler, vil fysioterapien på Os samlokaliseres med Røros fysioterapi fra 01.11.23 og frem til det nye helsehuset er klart til bruk. 
Vi vil være å finne i Øverhagaen 7. Inn hovedinngangen og til venstre.

Ergoterapi

Det er ergoterapeutene som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav. Ergoterapeutene gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. (Norsk ergoterapeutforbund)

Ergoterapitjenesten

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

  • Ergoterapeuten kan bistå med kartlegging og utredning av totalsituasjon.
  • Formidling og tilpasning av tekniske hjelpemidler,
    både i forhold til bevegelse, hørsel, syn og hukommelse.
  • Kontaktperson for koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering ( ReHabteamet)
  • Tilrettelegging i miljø og bolig.
Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten drives primært fra fysioterapilokalene på Verjåtunet og omfatter alle aldersgrupper.
Det er avsatt egne tider til behandling av klienter på institusjonstjenesten.

Frikort for egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017. Dette er nytt:

  • Sykdomslista er avviklet. Det betyr at alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade. Pasienter på sykehjem betaler ikke egenandeler, men dekkes av den kommunale fysioterapitjenesten.
  • Egenandelstak 2 for 2017 er satt til 1 990 kroner. Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Overskytende beløp vil automatisk bli tilbakebetalt.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år. Aldersgrensen for egenandelsfritak heves fra 12 til 16 år.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på fysioterapiavdelingen eller ta en titt på www.helsenorge.no

Boligtilpassing/ tilrettelagt bolig

Ergoterapeuten kan gi bistand

Kommunen skal også medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7)

Helse- og omsorgstjenesten har tildelingsrett til sentrumsnære lettstelte, tilrettelagte leiligheter for personer som på grunn av sin funksjonssvikt ikke lenger kan bo i sitt opprinnelig hjem.

Disse tildeles etter en vurdering av søkers helse og funksjon, samt den nåværende boligs egnethet i forhold til søkerens behov.

Kontaktperson; Ergoterapeut Bjørn Erik Rossing Gullikstad

Hjelpemidler

Utlån av tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler kan brukes til å kompensere for tapt eller redusert funksjon og/eller i en opptreningsfase.

Dersom behovet er av varig art, så lånes hjelpemidlene ut fra NAV Hjelpemiddelsentralen. Ved midlertidig behov lånes hjelpemidlene ut fra kommunen.

For å låne tekniske hjelpemidler, kan du henvende deg til ergoterapeut eller hjemmetjenesten.

Hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral

Personer som har varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne på grunn av skade, lyte eller sykdom, kan få låne hjelpemidler fra folketrygden. Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for å bedre evnen til å løse praktiske problemer, eller for å kunne bli pleiet i hjemmet.

Kommunens hovedkontakt inn mot NAV Hjelpemiddelsentralen, er ergoterapeuten. Hun skal ha oversikt over regelverket og kan bistå søkeren og pårørende for å finne gode løsninger.

Skjema, NAV 10.07.03 «Tekniske hjelpemidler, krav om varig utlån», fylles ut av søkeren i samarbeid med fagperson.

Når vedtak foreligger, utleveres hjelpemiddelet til kommunen som formidler det videre til brukeren. Hjelpemiddelruta kommer hver onsdag. Det kan gis hjelp til utkjøring og montering ved behov. Når behovet for hjelpemidlet opphører, skal det leveres tilbake til kommunen.

Ved behov for reparasjon kan ergoterapeut kontaktes.

Kommunale hjelpemidler
Kommunen har ansvar for å låne ut hjelpemidler til midlertidige behov, dvs. behov for å låne en kortere periode. Utlånet er gratis.

Kommunens hjelpemiddellager ligger på Verjåtunet og inneholder alltid: Toalettforhøyere, toalettstoler, dusjstoler, arbeidsstoler, rullestoler, rollatorer og transportable kjøreramper.

Småhjelpemidler, som gripetenger, strømpepåtrekkere, krykker og forhøyningsklosser, anbefaler vi at pasienten kjøper selv.

Fysikalsk øvelse

KONTAKTINFORMASJON

ERGOTERAPI -TJENESTEN

Ergoterapeut
Bjørn Erik Rossing Gullikstad
Tlf 477 94 832

bjorn.gullikstad@os.kommune.no

Ergoterapeut

Torill Stensli

Tlf. 453 55 330

torill.stensli@os.kommune.no

Ta kontakt for avtaler

 

FYSIOTERAPITJENESTEN

Oliver Langen
Tlf. 990 86 940
oliver.langen@os.kommune.no

Runar Aune
tlf 913 40 188

Åpningstid; mandag – torsdag 08.00 – 15.15

X