Jord- og husdyrbruk

Jord- og husdyrbruk

Her finner du informasjon om ulike ordninger og regelverk knyttet til jordbruksdrift og husdyrhold.

SIST OPPDATERT: 09.04. 2021 - 12:59
[easy-social-share]

Jord- og husdyrbruk

Her finner du informasjon om ulike ordninger og regelverk knyttet til jordbruksdrift og husdyrhold.

På Landbruksdirektoratets sider finner du oversikt over aktuelle søknadsskjema.

Informasjon om tilskudd og erstatninger finner du under tilskudd og erstatninger.

Husdyrgjødsel

Husdyrgjødsla er en viktig ressurs på garden, som utnyttes best ved å spres i vekstsesongen slik at plantene kan nyttiggjøre seg gjødsla.

Etter 1. september vil vekstsesongen normalt være over og det er derfor ikke lengre lov å spre husdyrgjødsel uten å pløye den ned.  I særskilte tilfeller kan du søke dispensasjon for spredning uten nedpløying i perioden 1. september til 1. oktober.

Etter 1. oktober må husdyrgjødsla pløyes ned. Nedmolding/-pløying skal skje straks og senest innen 18 timer.

Etter 1. november er det forbudt å spre husdyrgjødsel. Det er uansett dato forbudt å spre husdyrgjødsel på frossen eller snødekt mark, skog og utmark
Brosjyre om lagring og bruk av husdyrgjødsel

Gjødslingsplan og jordprøver

Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan.

Etter Forskrift om gjødslingsplanlegging skal representative jordprøver i hovedsak tas hvert 4.-8. år.

Ta kontakt med landbrukskontoret for lån av utstyr til jordprøvetaking, eller med andre, f.eks. Norsk Landbruksrådgivning for hjelp til å ta jordprøver/ utarbeide gjødslingsplan.

Forskrift om gjødslingsplanlegging

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål, må du søke kommunen om godkjenning. Søknaden behandles etter Forskrift om nydyrking.

Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking.

Les mer på Landbruksdirektoratets sider.

Os og Røros kommuner gir tilskudd til nydyrking.

Beitelag

For å sikre best mulig utnytting av utmarksbeite, redusere tap av beitedyr, og å sikre beitedyrs velferd stimuleres det til organisering av bruk av utmarksbeite gjennom beitelag. Beitelagene organiserer blant annet tilsyn, sanking og målrettede tiltak i beiteområdet.
Kommunen godkjenner nye beitelag, eller evt. endringer i beitelagene etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen.

Gode tips til organisering av beitelag, oppdateringer og nyheter innen bruk av utmarksbeite m.m.; gå til Norsk Sau og Geit sine sider.

Informasjon om tilskudd til beitelag og tilkskudd til tiltak i beiteområder finner du under tilskuddsordninger.

Vegetasjonskartlegging

Utmarksbeitene er en viktig ressurs i for husdyrbruket. Vegetasjonskart og beitekart gir et godt grunnlag for å utnytte beiteressursene og for å styre beitebruken best mulig for pleie av kulturlandskapet.

I Os er 70 % av utmarksarealene vegetasjonskartlagt.

I Holtålen finnes det kartlegginger fra 2011 i Øyungen Landskapsvernområde.

Røros planlegger å starte kartlegging av de viktigste beiteområdene i løpet av 2018.

Les mer om vegetasjonskartlegging på Nibio sine hjemmesider, eller gå direkte til kartene på Kilden for arealinformasjon.

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Gårdsbruket er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Les mer under Inn på Tunet Hedmark og Inn på tunet Trøndelag

TILTAKSSTRATEGIER FOR SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET

Kontaktinformasjon

Berit Bugten Østbyhaug – virksomhetsleder
Tlf: 952 95 955
E-post: berit.ostbyhaug@os.kommune.no

Wenche Aas Myhren
Tlf: 952 66 508
E-post: wenche.aas.myhren@os.kommune.no

Berit Siksjø
Tlf: 62 47 03 20
E-post: berit.siksjo@os.kommune.no

Anne-Mari Stenseth
Tlf: 62 47 03 21
E-post: Anne.Mari.Stenseth@os.kommune.no

X