Natur og miljø

Natur og miljø

Os har en lang rekke vakre, uberørte naturområder lett tilgjengelig. Her finner du alt fra nakne fjellområder til frodig utmark.

SIST OPPDATERT: 19.12. 2023 - 15:41

Naturgrunnlaget

Os kommue er en langstrakt kommune med et samlet areal på 1040 kvadratkilometer, hvorav 63 % er fjell. Høyeste fjelltopp er Nordre Sålekinna, 1595 moh.

Kommunens areal ligger delvis innefor Trondheimsfeltet, som består av kalkrike kambrosilurbergarter. Det gir grunnlag for et godt jordsmonn og en svært rik vegetasjon i store deler av kommunen. Dette preger særlig seterdalene på nordvest-siden av Glomma opp mot Forollhogna, men også sør- og østover fra Glomma, mot Narbuvoll, har vi rik vegetasjon og frodige utmarksbeiter. Utover mot Tufsingdalen og  Femunden er derimot jorsmonnet skrinnere og vi finner vegetasjon som er mer preget av lyng- og lavarter.

Landskapet og naturen innbyr til rekreasjon både sommer og vinter, og den gir grunnlag for  jakt, fiske og plukking av bær eller sopp. Høsting av fôr i utmarka har lange tradisjoner.  Det er fortsatt aktiv drift med melkeproduksjon på vel 35 setre i kommunen, og beiting i utmark med småfe og storfe utgjør en viktig del av ressursgrunnlaget for landbruket i kommunen.

Handmarinøkkel

Direktoratet for naturforvaltning har plukket ut en truet art for hver kommune, som vi skal være med på å redde. Os kommune er blitt oppfordret til å ta vare på arten handmarinøkkel.

Den lille planten Handmarinøkkel (Botrychium lanceolatum) er knyttet til eng- og beitemark i fjellskogsbeltet. Det er gjort flere nyere funn fra seterlandskapet i Os. Av alle kjente voksesteder regnes den som utgått på i alle fall halvparten. Nå regnes den som “sterkt truet”. Truslene er først og fremst intensivt jordbruk og gjengroing som følge av endringer i jordbruk og beitetrykk.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret for Røros, Os og Holtålen

62470300

X