Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Næring

Scooterløyver Os kommune 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026

Snøscootere og mannskap. Bildet er hentet på Nasjonalparkstyrets nettside.

NY TILDELINGSRUNDE LEIEKJØRINGSLØYVER

Os kommune vil med dette informere om at det blir en ny tildelingsrunde for leiekjøringsløyver med snøscooter i Os kommune for sesongene 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026. Søknadsfristen er satt til den 12. september 2022. Søknader mottatt etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Søknader kan sendes på tre måter:

1: epost: postmottak@os.kommune.no
2: brev til Os Kommune: Rytrøa 14, 2550 Os i Østerdalen
3: levering: Leveres til stempling i servicetorget

Ifølge vedtak i formannskapet 30.08.2018 (formannskapsak 42/18) behandles tildelingen av løyver administrativt. Tildelingen er planlagt sluttført innen 15 oktober 2022.

LØYVET GIR TILLATELSE TIL KJØRING FOR FØLGENDE FORMÅL:
 1. Transport mellom bilvei og hytte
 2. Tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag
 3. Transport for massemedia på reportasjeoppdrag
 4. Transport av ved
 5. Transport av funksjonshemmede
 6. Transport etter dispensasjon i medhold av motorferdselforskriftens §6
 7. Transport der den som leier kjøring enten har egen dispensasjon eller har direkte hjemmel for motorferdsel jfr motorferdselloven §4 og motorferdselforskriften §3

NB! For pkt. 5 og pkt. 6 kreves det at den som leier transporten har en selvstendig dispensasjon i bunn.

FØLGENDE VILKÅR VIL BLI SATT FOR KJØRING:
 • Løyvet gjelder når det er en avtale om leiekjøring mellom innehaver av løyvet og leietaker
 • Løyvet gjelder bare for kjøring i områder, der kommunen har forvaltningsmyndighet. For kjøring i verneområder den respektive forvaltningsmyndighet søkes i tillegg (nasjonalpark mv.).
 • Grunneiers / bruksberettigets tillatelse må innhentes før kjøring.
 • Det kan bare kjøres på snødekt mark i perioden fra og med 1. november til og med 5. mai.
 • Kjøringen skal foregå langs veier/kjørespor som brukes på barmark.
  • Dette kan fravikes ved transport av ved fra hogst/blink men da skal kart som viser hogst/blink være med under kjøring.
  • Det kan også kjøres avvikende trase dersom leier har selvstendig dispensasjon som spesifiserer trase
 • Kjørebok skal utfylles før start og medbringes på de enkelte turer. Skjema ligger vedlagt.
 • Kjørebok skal leveres til kommunen årlig, før den 1. juni.
  • Kontinuerlig rapportering er en forutsetning for tildeling av løyve i neste tildelingsrunde.
  • Både oppdrag og private turer skal føres og kunne skjelnes fra hverandre

Er det spørsmål rundt søknadsrunden og løyvene kontakt:

Jan Arvid Aamo
Tlf: 453 55 440
E-post jan.arvid.aamo@os.kommune.no

X