Politikk

Politikk

Her vil du finne alt som omhandler politikk og politisk arbeid i Os kommune.

SIST OPPDATERT: 29.04. 2024 - 12:30

Politiske organ i Os kommune

Kommunestyret
er Os kommunes øverste politiske organ.

Kommunestyret består av 15  faste medlemmer som er valgt av befolkningen gjennom kommunevalg, etter reglene i valgloven og kommuneloven.

Kommunestyret er arbeidsgiver for kommunens ansatte.

Kommunestyremøtene sendes direkte via kommuneTV

Reglement for saksbehandling i politiske organ – 2024

Vedtekter for Os ungdomsråd

Vedtekter for Råd for eldre og funksjonshindra

Kommunestyrets arbeids- og ansvarsområde

Kommunestyret har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Etter kommuneloven er all kommunal myndighet lagt til kommunestyret, som treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak.
I praksis er kommunestyrets oppgaver konsentrert rundt overordnede og prinsippielle spørsmål.

Delegering av myndighet

I praksis er kommunestyrets oppgaver konsentrert rundt overordnede og prinsippielle spørsmål.
kommunestyret kan i stor utstrekning delegere myndighet og avgjørelser til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon.
Kommunestyret delegerer myndighet slik at det blir lagt til rette for en forsvarlig saksbehandling, raske og riktige avgjørelser og en effektiv organisasjon. Avgjørelser i enkeltsaker skal delegeres slik at avgjørelsen tas av et organ nærmest mulig den/de den vedkommer.

⇒ Se Delegeringsreglementet (vedlagt i PDF-format)!

Kommunestyret vedtar blant annet
  • Kommuneplan.
  • Reguleringsplaner.
  • Kommunedelplaner.
  • Kommunale forskrifter.
  • Kvalitet og omfang på tjenesteyting og andre prinsipielle forhold til innbyggerne.
  • Opprettelse av nye, nedleggelser eller endringer av kommunens tjenestetilbud.
  • Reguleringsplaner.
  • Skatter, avgifter og andre betalingssatser.
  • Økonomiplan og årsbudsjett.
  • Årsmelding, årsregnskap og tertialrapporter.

Politisk møtekalender

Formannskapet / Planutvalget

Formannskapet i Os består av 5 medlemmer som er valgt blant kommunestyrets representanter. Formannskapets medlemmer utgjør også planutvalg i kommunen.

Administrasjonsutvalget

Formannskapet og to representanter for de ansatte utgjør administrasjonsutvalget.

KONTAKTINFORMASJON

Ordfører Ivar Torvidsson Midtdal
Rytrøa 14, 2550 os i Østerdalen
Mobil: 99594179
E-post: ivar.midtdal@os.kommune.no

Sentralbord – Os kommune:
62 47 03 00 (kl. 10.00-14.00)

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdalen er et samarbeidsorgan for kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og Folldal.

Rådet skal arbeide for å bedre rammebetingelsene for innbyggere, næringsliv og offentlig virksomhet i regionen, innen blant annet infrastruktur, helsetjenester og utdanningstilbud. Rådet ønsker å fremme samarbeid for å gjøre Nord-Østerdal enda mer attraktiv for enda flere.

Silje Frogner Tangen er ansatt som regionrådgiver for interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdalen.

Mer informasjon, sakspapierer og møtereferater finner du her: INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

X