Selvbetjening / Skjema

Oversikt over elektroniske skjemaer

Velg i menylisten nedenfor. Du vil få veiledning i utfylling av skjemaene underveis. Skjemaene er elektroniske og kan sendes inn direkte. Trenger du hjelp til utfylling av skjemaer? Eller har du spørsmål om saksgang eller det å søke? Kontakt servicetorget på tlf. 62 47 03 00.

Noen tjenester bruker fremdeles skjema i papirformat. Hvis du ikke finner det skjemaet du er ute etter her,  kan du se om du finner det under den tjenesten det hører til.  Da vil du kunne fylle det ut og ta utskrift, og sende det per post, eller levere det til Servicekontoret i kommunehuset.

Her finner du de elektroniske skjemaene (alfabetisk):

Allment kulturarbeid – søknad (KF-422). Ikke gjeldende.

Anmodning om forhåndskonferanse (KF-414)

Arbeids- og gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn (KF-324)

Arrangement – melding om (KF.152)

Barnehage – Ny plass, endring og overflytting (KF-101)

Barnehage – Permisjon og oppsigelse (KK-121)

Drifts- og investeringstilskudd til allment kulturarbeid (KF-422B)

Egenerklæring om konsesjonsfrihet – bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense (KF-217)

Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt ((KF-335)

Fri fra undervisning (KF-255)

Fritak fra bo- og driveplikt )KF-147)

Fyrverkeri – handel og oppbevaring (KF-114)

Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan (KF-196)

Grunneiendom uten deling / grensepåvisning etter målebrev (KF-282)

Henvendelse om tekniske tjenester (KF-108)

Henvendelse til kommunen (KF-354)

Høringsuttalelse (KF-118)

Innmelding skole (KF-130)

Innsyn i byggesaksdokumentasjon (KF-293)

Innsynsbegjæring (KF-390)

Kartbestilling (KF-275)

Klage på forvaltningsvedtak (KF-358)

Klage på renovasjon (KF-276)

Kommunal bolig – leie (KF-459)

Kommunale lokaler og anlegg – leie (KF137)

Krav om erstatning av tap for inntekt for utøvelse av politiske verv (KF-385)

Kulturarrangement (KF-223)

Kulturarrangement – tilskudd (KF-136). Ikke gjeldende.

Kulturmidler (KF-109)

Lån/leie av gymnastikksal og skolelokaler (KF-291)

Miljøtips (KF-254)

Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Næringsfondet – søknad om tilskudd (KF-212)

Omsorgstjenester

Omsetningsoppgave for alkohol (KF-379)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (KF-788)

Piper/ildsted – Endringsmelding (KF-162)

Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage – søknad (KF-574)

Rekvisisjon av kartforretning / deling av grunneiendom (KF-234B)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning (KF-144)

Renovasjon (KF-263)

Ris og ros til kommunen (KF-280)

Salgsbevilling for alkohol (KF-380)

Sanitærabonnement – avløp (KF-364)

Sanitæranlegg – avløp / utslipp spredt bebyggelse (KF-363)

Selvhogst av ved på kommunens eiendom – Søknad om (KF-166)

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-301)

Skadet vilt – Melding om (KF-164)

Skjenkebevilling – enkelt anledning / ambulerende (KF-112)

Skolefritidsordning (SFO) – Ny plass, endring og utmelding (KF-273)

Skolefritidsordning (SFO) – Permisjon og utmelding (KF106)

Skoleskyss – Søknad om (KF-165)

Spørsmål til formannskapet (KF-241)

Søknad om leie av treningslokale (KF-440)

Søknad om søskenmoderasjon (KF-246)

Søknad om torg-/salgsplass (KF-243)

Trær på kommunal eiendom – Klage på (KF-163)

Vannmåleravlesning (KF-262)

Voksenopplæring – Grunnskole (KF-226)

Voksenopplæring – Spesialundervisning (KF-225)

Os kommune

Varsling 24

Os kommune bruker varsling 24 for å varsle husstander, hytteeiere og bedrifter om hendelser via SMS og e-post.  Brukes blant annet til å varsle om stenging av vann eller kommunale veier.

For at du skal bli varslet, er det viktig at du har oppdatert kontaktinformasjon. Les mer om varsling og hvordan du registrerer deg her:

Varsling 24

X