Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten skal gi nødvendige helsetjenester i hjemmet, slik at du skal kunne bo hjemme.

SIST OPPDATERT: 25.04. 2024 - 12:05
[easy-social-share]

Hjemmetjenesten

Hjemmetjeneste yter disse tjenestene til kommunens innbyggere som fyller vilkårene:

Pleie- og omsorg i hjemmet (hjemmesykepleie)
Praktisk bistand (hjemmehjelp)
Planlagte helseopphold i korttidsavdeling etter avtale med pasient og pårørende
Tjenestebeskrivelser for hjemmesykepleie og hjemmehjelp ble politisk vedtatt i kommunestyret 14.02.13

Hjemmesykepleie

Hva omfatter tjenesten?

Nødvendige helsetjenester i hjemmet kan være å gi:

  • Råd og veiledning i forbindelse med sykdom og forebygging av sykdom.
  • Opplæring og trening/vedlikehold av ferdigheter for at du skal kunne ivareta egne behov.
  • Hjelp og tilrettelegging for å ivareta personlig hygiene og ernæring.
  • Bistand til nødvendig administrasjon av medisiner.
  • Sårbehandling, injeksjoner og prøvetaking for deg som ikke er i stand til å oppsøke legekontor.
  • Hjelp til stell og pleie av alvorlig syke og døende. Støtte og veiledning til deres pårørende.
  • Bistand til å etablere kontakt med andre fagpersoner

Døgntjeneste med aktiv nattevakt.
Betjener mottak av Trygghetsalarmer.
Vilkår

Tjenesten gis til personer som har en akutt eller kronisk sykdom eller funksjonshemming, som medfører behov for sykepleie i eget hjem.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Tildeling av tjenesten vurderes individuellt, og ytes til personer som av helsemessige årsaker ikke kan utføre oppgavene selv.
Tjenesten omfatter vanlig renhold av rom som er i daglig bruk, klesvask, matlaging eller opplæring i dagliglivets gjøremål.
Det gjøres avtale mellom hjemmetjenesten, søker og pårørende om oppgavefordeling i kartleggingsskjema “Hvem gjør hva i hjemmet”.

Målgruppe

Tjenesten ytes etter Helse og omsorgstjenesteloven.
De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål” har krav på hjelp etter § 4-2 a , og kommunens vedtatte kriterier og forutsetninger

Korttidsopphold

Korttidsopphold

Opphold i institusjon med døgnkontinuerlig tilsyn.
Det legges vekt på individuell tilrettelegging i forhold til:
personlig hygiene, døgnrytme. ernæring, sårbehandling, smertebehandling, forebygge komplikasjoner observasjon av sykdomsutvikling, oppfølging og observasjon av medikamentell behandling, tilbud om tilsynslege.
Det satses på et aktivt miljø med en hjemlig atmosfære hvor faglig kompetanse og trivsel står i fokus.

Målgruppe

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode i form av:

  • rehabilitering og opptrening for å få tilbake funksjonsevne,
  • medisinsk utredning etter sykdom eller skade

Du må betale en egenandel for korttidsopphold på sykehjem.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm tildeles de brukere som av helsemessige årsaker trenger direkte kontakt med hjemmetjenesten, som ikke kan nyttiggjøre seg telefon.

Ved innstallering av trygghetsalarm monteres nøkkelboks med boligens reservenøkkel i. Hjemmetjenesten mottar utløste trygghetsalarmer. De har nøkkel til nøkkelboksen for å kunne ta seg inn i boligen for å yte nødvendig hjelp.

Pris på tjenesten: Se kommunens gebyrregulativ.

Søknad med begrunnelse leveres omsorgstjenesten.

Matombringing

Matombringing

Som et ledd i forebyggende helsetjenester kan det søkes om tilkjørt varmmat fra Verjåtunet sykehjem. Formålet med tilbudet er at eldre og andre som trenger bistand til tillaging av varmmat kan kjøpe næringsrik og variert mat for å unngå helseproblemer samt bli bedre i stand til å bo hjemme.

Søknad med begrunnelse leveres omsorgstjenesten.

Frivilligsentralen kjører ut varm mat hver dag.
I enkelte tilfeller kan også Hjemmetjenesten være behjelpelig med dette.

 

Pris for varmmat følger Os kommunes betalingssatser.

Hjemmetjenester - Os kommune

Kontaktinformasjon

Konst. helse og omsorgsleder
Maja Presthagen
Tlf 917 22 808
maja.presthagen@os.kommune.no

Kontor hjemmetjenesten: Tlf 481 61 880

Avdelingsleder
Anne Grete Gjelten

Tlf 489 55 255
anne.gjelten@os.kommune.no

X