Folkehelse

Folkehelse i Os kommune

Folkehelseloven sier at kommunene skal ha en skriftlig oversikt over positive og negative faktorer som kan virke inn på befolkningens helse; folkehelse.

Ledergruppa i Os kommune tar et tverrfaglig ansvar for å følge opp folkehelseplanen. Folkehelsetiltak vil bli ivaretatt som en tverrfaglige satsing i Os kommune og i samarbeid med frivilligheten. Det vil bli lagt fram status/ forslag til tiltak for folkehelsearbeidet i forbindelse med budsjett, tertialrapporter og årsmeldinger

Grunnlagsdokument

Dokumentet inngår som et grunnlag for arbeidet med all kommunal planlegging, både gjennom kommunens planstrategi og direkte innenfor de ulike sektorene. Formålet med «Del 1 Grunnlagsdokument» er å gi en fullstendig oversikt over status i Os kommune. Dokumentet vil ligge tilgjengelig på kommunens hjemmeside, under Folkehelseportalen, til fri bruk for alle som kan ha nytte av denne oversikten.

⇒ Klikk her for Grunnlagsdokument, statistikk!

Utfordringsdokument

En kommune har en sentral rolle for å fremme befolkningens helse. Det er vi forpliktet til gjennom Folkehelseloven og tilhørende forskrifter. Kommunen skal både ha en løpende oversikt over folkehelsa (årlig oppdatering) og utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Det sistnevnte legges til grunn for det langsiktige folkehelsearbeidet. Hensikten med dokumentet er å forankre folkehelsearbeidet politisk og på tvers av alle ansvarsområder i kommunen i en slik langsiktig satsning.

⇒ Klikk her for utfordringsdokumentet!

Målsetting og strategier

Folkehelseloven sier at kommunene skal ha en skriftlig oversikt over positive og negative faktorer som kan virke inn på befolkningens helse.

⇒ Klikk her for dokument Målsetting og strategier

Os kommunes grafiske profil med symboler for kontakt

KONTAKTINFORMASJON

Kontaktpersoner
Helssykepleier: Sigrun Aa Engzelius
Tlf. 95266520

Helse og omsorgssjef: Vigdis Øvergård
Tlf. 95088883

Kultursjef: Anne-Kristin Rødal
Tlf. 97653219

Oppvekstsjef: Martin Løvø
Tlf. 48251402

Teknisk sjef for kommunalteknikk: Inge Ryen
Tlf. 952 66 503

Kommundirektør: Marit Gilleberg
Tlf. 95162946

X